Sunday, 20 November 2016

Back to the future / Návrah do budúcnosti 1 and 2 (1985 and 1989)

Dr. Emmett Brown: Now, remember. According to my theory, you interfered with your parents' first meeting. If they don't meet, they won't fall in love, they won't get married and they won't have kids. That's why your older brother's disappearing from that photograph. Your sister will follow, and unless you repair the damage, you'll be next.

Doktor Emmet Brown: Ale pamätaj si. Podľa mojej teórie si zasiahol do prvého stretnutia tvojich rodičov. Ak sa nestretnú, nezaľúbia, nezoberú sa a nebudú mať deti. Preto zmizol tvoj starší brat z fotky. Na rade je tvoja sestra a pokiaľ to nenapravíš, zmizneš aj ty.

Sunday, 6 November 2016

Death becomes her/Smrť jej pristane (1992)

Ernest Menville: Where did you put my wife?
Nurse: She's dead, sir. They took her to the morgue.
Ernest Menville: The morgue? She'll be FURIOUS!

Ernest Menville: Kde ste dali moju ženu?
Sestra: Bola mŕtva, pane. Odniesli ju do márnice.
Ernest Menville: Do márnice? Tá bude zúriť!

Sunday, 23 October 2016

Brave (2012)


Princess Merida: There are those who say fate is something beyond our command. That destiny is not our own, but I know better. Our fate lives within us, you only have to be brave enough to see it.

Princezná Merida: Niektorí hovoria, že osud je niečo, čo nemôžeme zmeniť. Že nám nepatrí. Ale ja si to nemyslím. Náš osud je v nás a my iba musíme byť dosť odvážni, aby sme ho videli.

Sunday, 9 October 2016

Pride and prejudice (and no zombies) /Pýcha a predsudok (bez zombíkov) (2005)

Mr. Darcy: Do you talk, as a rule, while dancing?
Elizabeth Bennet: No... No, I prefer to be unsociable and taciturn... Makes it all so much more enjoyable, don't you think?

Mr. Darcy: Považujete za svoju povinnosť pri tanci rozprávať?
Elizabeth Bennet: Nie... nie, radšej som nespoločenská a mračím sa. Tak si to viac vychutnám.

Sunday, 25 September 2016

The secret life of pets/ Tajný život maznáčikov (2016)

Chloe the cat: Katie is a dog person, and dog persons do inexplicable things, like get dogs instead of cats. Look Max I'm your friend, OK, and as your friend I've got to be honest with you I don't care about you or your problems!

Mačka menom Chloe: Katie má rada psov a takí ľudia robia nevysvetliteľné veci ako napríklad, že si obstarajú psa namiesto mačky. Pozri Max, som tvoja kamarátka, a ako tvoja kamarátka k tebe musím byť úprimná. Ty a tvoje problémy ma nezaujímajú!

Sunday, 4 September 2016

Finding Dory/Hľadá sa Dory (2016)

Dory: I remember it like it was yesterday. Of course, I don't really remember yesterday all that well.

Dory: Pamätám si to akoby to bolo včera. Teda, včerajšok si vlastne veľmi nepamätám.

Sunday, 21 August 2016

The Legend of Tarzan/ Legenda o Tarzanovi (2016)

The concept of a big white man and his loyal black sidekick saving the country of Congo should be quite insulting but somehow it's just too stupid you can't get mad.

Koncept veľkého bieleho muža a jeho verného čierneho kamaráta ako zachraňujú Kongo by mal byť urážlivý, ale je to proste celé také hlúpe, že sa nemôžete hnevať.