Sunday, 15 January 2017

Harry Potter and the cursed child / Harry Potter a prekliate dieťa (2016)


“When spares are spared, when time is turned, when unseen children murder their fathers: Then will the Dark Lord return.” 

"Keď bude zvyšok ušetrený, keď sa vráti čas, keď nevidené deti zavraždia svojich otcov: Vtedy sa Temný Pán vráti."

Sunday, 1 January 2017

Thank you for smoking/ Děkujeme, že kouříte (2005)

Nick Naylor: Few people on this planet knows what it is to be truly despised. Can you blame them? I earn a living fronting an organization that kills 1200 people a day. Twelve hundred people. We're talking two jumbo jet plane loads of men, women and children. I mean, there's Attila, Genghis... and me, Nick Naylor. The face of cigarettes, the Colonel Sanders of nicotine.

Nick Naylor: Málo ľudí naozaj vie, aké je to byť skutočne nenávidený. Nemôžem im to mať za zlé. Na živobytie si zarábam tým, že reprezentujem organizáciu, ktorá zabije 1200 ľudí denne. Slovom tisícdvesto. To je ako dve obrovské lietadlá plné mužov, žien a detí. Bol tu Atila, Džingischán a teraz som tu ja, Nick Naylor. Tvár cigariet, symbol nikotínu.

Monday, 19 December 2016

Valmont (1989)

Valmont: Do you think a man can change?
Merteuil: Yes, for the worse.

Valmont: Myslíte, že človek sa dokáže zmeniť?
Merteuil: Áno, k horšiemu.

Sunday, 4 December 2016

Fantastic beasts and where to find them / Fantastické zvery a ich výskyt (2016)

The new Harry Potter universe film is here! There's magic in USA! The magical world is getting bigger! The film is set in the charming 1920s! There are tons of magical beasts! We get some Grindelwald backstory! A so on, I'm out of breath now.
Nový potterovský film je tu! Aj v Amerike vedia čarovať! Čarodejný svet sa zväčšuje! Film zasadený do dvadsiatych rokov! Čarodejné tvory v každej scéne! Príbeh Grindelwalda! A tak ďalej, už mi došiel dych.

Sunday, 20 November 2016

Back to the future / Návrah do budúcnosti 1 and 2 (1985 and 1989)

Dr. Emmett Brown: Now, remember. According to my theory, you interfered with your parents' first meeting. If they don't meet, they won't fall in love, they won't get married and they won't have kids. That's why your older brother's disappearing from that photograph. Your sister will follow, and unless you repair the damage, you'll be next.

Doktor Emmet Brown: Ale pamätaj si. Podľa mojej teórie si zasiahol do prvého stretnutia tvojich rodičov. Ak sa nestretnú, nezaľúbia, nezoberú sa a nebudú mať deti. Preto zmizol tvoj starší brat z fotky. Na rade je tvoja sestra a pokiaľ to nenapravíš, zmizneš aj ty.

Sunday, 6 November 2016

Death becomes her/Smrť jej pristane (1992)

Ernest Menville: Where did you put my wife?
Nurse: She's dead, sir. They took her to the morgue.
Ernest Menville: The morgue? She'll be FURIOUS!

Ernest Menville: Kde ste dali moju ženu?
Sestra: Bola mŕtva, pane. Odniesli ju do márnice.
Ernest Menville: Do márnice? Tá bude zúriť!

Sunday, 23 October 2016

Brave (2012)


Princess Merida: There are those who say fate is something beyond our command. That destiny is not our own, but I know better. Our fate lives within us, you only have to be brave enough to see it.

Princezná Merida: Niektorí hovoria, že osud je niečo, čo nemôžeme zmeniť. Že nám nepatrí. Ale ja si to nemyslím. Náš osud je v nás a my iba musíme byť dosť odvážni, aby sme ho videli.