Monday, 25 November 2013

Carpe Jugulum (1998) - Terry Pratchett

"Oh we're always alright. You remember that. We happen to other people."
 „Ale božíčku, my jsme přece pořád v pořádku. Nám se nikdy nic nestane. Na to nezapomínej. To my se přece stáváme těm ostatním, víš?“

Monday, 18 November 2013

Pippi Longstocking (1969 – 70) Pipi Dlhá Pančucha

Since I learn Swedish I decided to watch some Swedish film. I browsed IMDB list and guess what? All the films are about bad, worse or terrible people or terrible things happening to people. Don’t you believe me? Let’s have a look.
Okay number 1 is the story about Princess Diana, so I understand the absence of happy-end, but the rest WHY YOU NO LIKE LAUGH?!
But then I found a treasure.
I always enjoy returning to my childhood and to all the things I used to love,many of which I still have soft spot for. I still love Duck Tales – the theme song is unbeatable. All the singers today (like Rihanna and... eh... I don’t even know who else there is actually) can walk home because Duck Tales theme is the best, it’s as simple as that.
Anyway, one of the childhood loves was Pippi Longstocking. I had a nice book and I dreamed about having a horse and monkey and living in Villa Villekula and being as eccentric as Pippi. She was my feminist role-model. She was strong physically and mentally resistant too, as she didn't mind anybody thinking anything about her. She was independent and responsible enough to do all the household chores by herself.
Laundry. In the rain.
Watering the flowers. In the rain.
However, another thing one notices when watching an older film is how much has changed since it was new. I’m not talking only about CG effects, which are pretty hilarious though.
I don’t really watch stories for children anymore, but I don’t think they contain little girls flashing their panties in every other scene. I’m wondering have we become overly sensitive to stuff? Is Pippi a paradise series for pedophiles?

Anyway I watched a few episodes in Swedish (not that I understood much) but it gave me warm fuzzies. Not only it makes Sweden look like it has Mediterranean climate (what a stinky lie), but it has an important message about respecting oneself in the first place, which is something that even much older people struggle.

PS: If someone similar to Pippi existed, it would be Bjork. Just look, she's dancing with a mailbox!


Keďže sa už učím tú švédčinu, rozhodla som sa kuknúť si voľačo zo Švédska. Tak som preskúmala zoznam filmov na IMDB a hádajte čo? Všetky filmy sú o zlých, ešte horších alebo úplne príšerných ľuďoch alebo o tom ako sa ľuďom dejú príšerné veci. Neveríte mi? Aha!
Veľmi veľmi zbežný preklad:
2. Iba boh odpustí – pašerák drog hľadá vraha svojho brata.
3. Muži, ktorí nenávidia ženy – hackerka a novinár pátrajú po ženách, ktoré zmizli pred 40 rokmi.
4. Antikrist – smútiaci pár sa utiahne do hôr, kde im príroda pripraví ďalšie strastiplné chvíle.
5. Žena v čiernom – mladá právnička nájde v bohom zabudnutej dedinke pomstychtivého ducha.
6. Melanchólia – dve sestry na nenávidia a na Zem sa rúti asteroid (ale Skarsgard má dobré vlasy).
7. Nech vojde ten pravý – malý šikanovaný chlapec sa zoznámi s malou pomstychtivou upírkou.
Dobre, číslo 1 je film o princeznej Diane takže pochopím absenciu happy-endu, ale čo sa ostatného týka PREČO SA SAKRA NECHCETE SMIAŤ?!
Ale potom som našla skutočný poklad.
Vždy sa rada vraciam do detstva a ku všetkým veciam ktoré som mala tak rada a pre ktoré mám ešte stále slabosť. Napríklad pre Káčerovo – znelka je neprekonateľná. Všetci dnešný speváci  (ako napríklad Rihanna a… eh… ani neviem kto ešte) sa môžu zbaliť a ísť domov, pretože Káčerovo je úplne naj a basta.
No a jednou z mojich detských lások bola Pipi Dlhá Pančucha. Mala som peknú knižku a snívala som o tom, že mám koňa a opicu a bývam vo Vile Vilôčke a že som taká bláznivá ako Pipi. Bola môj feministický vzor. Bola silná nie len fyzicky, ale aj duševne, lebo jej vôbec nevadilo, čo si o nej kto myslí. Bola nezávislá a zodpovedná a robila všetky domáce práce sama.
Pipi perie v daždi.
Pipi polieva kvety. V daždi.
Zaujímavé, že pri pozeraní starších vecí si človek všimne ako veľa sa odvtedy zmenilo. Nehovorím iba o špeciálnych efektoch, ktoré boli dosť podarené.
Akosi už nesledujem dnešné detské príbehy, ale asi v nich nezvyknú ukazovať dievčatká a ich nohavičky v každej druhej scéne, nie? Sme dnes precitlivelí? Je Pipi raj pre pedofilov?
Videla som zopár častí 13 dielneho seriálu vo švédčine, niežeby som veľa rozumela, ale srdce mi to zahrialo. Okrem toho, že v ňom Švédsko vyzerá ako krajina so stredomorskou klímou (aké veľké tučné klamstvo), seriál nesie aj dôležité ponaučenie o rešpekte k sebe samému, čo je niečo s čím majú problémy aj oveľa starší ľudia ako Pipi. 

PS: Ak Pipi by niekedy existovala v reálnom svete, tak by to bola Bjork. Bože môj, veď tancuje s poštovou schránkou!Monday, 4 November 2013

The Best of Buffy: Season 4 2/3: Hush and Who are you?/Ticho a Kto si??

I don't want to sound too cocky but I think I might have conquested and conquered nominative and accusative of adjectives and articles in German. Also in my Swedish classes we are currently dealing with animal vocabulary and next week we are going to move to imperatives. Important stuff. One never knows when one's gonna need it. With an economic situation like this maybe I'm gonna become a dominatrix to pay the bill or something. But enough about my fascinating life that's so full of crazy adventures.
Nechcem znieť nejako namyslene, ale myslím, že som si už asi možnože podrobila nominatív a akuzatív nemeckých prídavných mien a členov. Na hodinách švédčiny sa momentálne zaoberáme zvieratkami a nabudúci týždeň pôjdeme na rozkazovací spôsob. Samé dôležité veci. Človek nikdy nevie, kedy sa mu to zíde. Možno vplyvom tejto ekonomickej situácie skončím ako domina, aby som mala z čoho žiť. Ale dosť o mojom fascinujúcom súkromnom živote plnom bláznivých dobrodružstiev.  

Monday, 14 October 2013

The Graduate/Absolvent (1967)

It's like I was playing some kind of game, but the rules don't make any sense to me. They're being made up by all the wrong people. I mean no one makes them up. They seem to make themselves up.

Je to, jako kdybych hrál nějakou hru, ale její pravidla mi nedávají nejmenší smysl. Všechna je vymýšlejí nesprávní lidé. Ne, vlastně je nevymýšlí nikdo, vypadá to, že se vymýšlejí sama.

Monday, 30 September 2013

The Best of Buffy Season 3 (Part 2): Wish and Doppelgangland/To najlepšie z tretej série Buffy (druhá časť): Prianie a Dvojníčka

I've been sick as a dog past few days so I decided to revitalize my poor German because it sounds best when one's sick.
Posledné dni som chorá a cítim sa naprd, tak som sa rozhodla, že oprášim svoju chabú nemčinu, pretože tá znie najlepšie, keď je človek chorý.
I studied German at elementary school and high school for ****** years but I never get a positive attitude towards it. Maybe it had something to do with the fact of being threatened with hard work and bloody sweat or something, who knows. So at the first opportunity I completely abandoned it.
Nemčinu som študovala na základnej a strednej spolu ******** rokov, ale nikdy som k nej nezískala pozitívny vzťah. Možno to súviselo s tým, že sa nám učiteľka vyhrážala ťažkou drinou a potením krvi, kto vie. Takže hneď pri prvej možnosti som sa na ňu úplne, ale úplne vykašľala.

Monday, 16 September 2013

The Best of Buffy Season 3 (Part 1): Band Candy and Lovers Walk


Buffy - "She saw these scores and her head spun around and exploded."
Giles - "I've been on the Hellmouth too long. That was metaphorical, yes?"

Buffy: "Videla môj výsledok testu, hlava sa jej otočila dookola a explodovala."
Giles: "Už som asi v tomto meste príliš dlho, ale to bola metafora, však?"

Monday, 9 September 2013

Arthur Conan Doyle – The Hound of the Baskervilles / Pes Baskervillský 1902

The world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes.” 
„Svet je plný očividných vecí, ktoré si nik ani náhodou všimne.“

Wednesday, 4 September 2013

My friends are motherf-ing amazing!


Today, my friend Maruška and me had a birthday party with our old friends from high school and look what our incredible Maja baked for us.
  

She's the new Michelangelo.
It's been a few hours since we butchered it with a knife and ate it (such a shame) but I'm still as excited as I was when I saw it for the first time. This is the best thing ever! Who needs anything when they have friends right?


Dnes sme s kamarátkou Maruškou oslavovali naše narodeniny s našou partiou zo strednej a pozrite, čo nám Maja napiekla:


Normálny Michelangelo je to.
Je tomu už pár hodín, čo sme ju zlikvidovali nožom a zjedli (taká škoda), ale ja sa ešte stále radujem ako keď som ju prvýkrát videla. Najlepší deň na svete! Čo môže človeku chýbať keď má priateľov, nie?

Monday, 2 September 2013

Buffy – The Best of Season 2/To najlepšie z druhej série: Halloween and Becoming: 2


XanderCavalry's here. Cavalry's a frightened guy with a rock, but it's here.
Xander: Kavaléria je tu. Kavaléria je síce iba jeden vystrašený chlapík s kameňom, ale som tu. 


Sunday, 18 August 2013

Monday, 5 August 2013

Woman on the Verge of a Nervous Breakdown/Žena na pokraji nervového zrútenia (2008)


I wandered through to my kitchen and contemplated putting my head in the oven. Instead, I poured myself a large glass of Sauvignon and spent the rest of the night cross-examining myself, every question beginning with the question words why, why, why and all ending with the same inevitable answer: because you're a horse's ass.

Domotala som sa do kuchyne a chviľu som zvažovala, že strčím hlavu do trúby. Namiesto toho som si naliala pohár vína a celý večer strávila vypočúvaním samej seba, pýtajúc sa dookola prečo, prečo, prečo a vždy som si aj odpovedala: lebo si proste blbec, no.

Monday, 29 July 2013

Bananas/Banány (1971)

When asked why he named the film "Bananas",  Woody Allen answered: "Because there are no bananas in it."
Keď sa Woodyho Allena pýtali, prečo film nazval Banány, odpovedal: „Pretože tam nie sú žiadne banány.“Monday, 22 July 2013

The Avengers (2012)

This time I watched the film you would never guess I would. Action films are not my cup of tea and I'm probably not the target audience. But I'd decided I should have gotten out of my favorite genres and you might like to read a review in which I'm not constantly raving about Audrey Hepburn and nagging you to love her just like I do.

Tentoraz som si pozrela film, ktorý by ste odo mňa asi vôbec nečakali. Akčné filmy nie sú môj štýl a ja nie som ich typický cieľový divák. Ale aj tak som sa rozhodla, že sa tento týždeň vyhnem svojim obľúbeným žánrom a možno aj vy si radi prečítate recenziu, v ktorej sa nerozplývam nad Audrey Hepburn a nebuzerujem vás, aby ste ju tak nekriticky obdivovali ako ja.

Monday, 15 July 2013

Dirk Gently's Holistic Detective Agency (1987)

 “The light works," he said, indicating the window, "the gravity works," he said, dropping a pencil on the floor. "Anything else we have to take our chances with.”
Světlo funguje,“ ukázal na okno, „přitažlivost funguje,“ pokračoval a pustil tužku na zem. „A všechno ostatní musíme risknout.“

Monday, 1 July 2013

The Great Gatsby (1925, 1974, 2013)


Just so you know, a shopaholic is a person, who doesn't do any sports ever, yet buys two sport jackets anyway. Because they were pretty and cheap.
Keby vás zaujímalo, nákupný maniak je osoba, ktorá zásadne nešportuje, ale aj tak kúpi si dve športové bundy. Pretože boli pekné a lacné.

Friday, 24 May 2013

Hogfather - the Film/ Otec prasátek - film (2006)


“YOU NEED TO BELIEVE IN THINGS THAT AREN'T TRUE. HOW ELSE CAN THEY BECOME?”
LIDÉ POTŘEBUJÍ VĚŘIT VE VĚCI, KTERÉ NEJSOU PRAVDIVÉ. JAK JINAK BY MOHLI EXISTOVAT?

Monday, 20 May 2013

Apology/Ospravedlnenie


I'm very sorry I don't have much time for my blog these days. My state exams are drawing nearer and the amount of gibberish to learn is magically growing bigger every passing day. There's so much I'd love to do and even staring at a bug on the wall seems to be a more exciting way to spend my time than studying – let alone the real exciting stuff like watching films, TV shows and reading books (or, Heavens forbid, having a life).
Dear friends, this is what hell is like.
And this is how my desk is like these days:

As you can see poor Hobbit and Pratchett are buried under all those piles of notebooks, notes, outlines, outlines of outlines and outlines of outlines of outlines. That's the reason I'm gonna publish my next post on Friday. Please hold your fingers crossed for me to find the time for writing it and not to lose my mind in the process of never-ending (and also not long enough) studying for my exams.
Bye for nowJe mi ľúto, že v posledné dni nemám na blog veľa času. Moje štátnice sa blížia a množstvo „ptákovin“ , ktoré sa treba naučiť sa množí ako začarované. Je toho tak veľa, čo by som chcela robiť a dokonca aj čučanie na chrobáka na stene je vzrušujúcejšie, a to ani nehovorím o tých skutočne vzrušujúcich veciach, ako obľúbený film, seriálik, či kniha (alebo, nedajbože, život).
Milí priatelia, takto vyzerá peklo.
A takto vyzerá môj stôl:
Ako si môžete všimnúť, úbohý Hobit a Pratchett sú zahrabaní pod všetkými tými kopami zošitov, poznámok, výcucov, výcucov z výcucov a výcucov z výcucov z výcucov. Preto svoj ďalší príspevok pridám až v piatok. Prosím, držte mi palce, aby som si našla čas a nezbláznila sa počas nekonečného (a zároveň nedostatočne dlhého) učenia na skúšky.
Doskakavenia, priatelia.

Monday, 13 May 2013

Bridget Jones's Diary – the book/Denník Bridget Jonesovej - kniha (1996)Huh?
Had a dream about young Leonardo DiCaprio and Kirsten Stewart in a good film. Pretty sure it doesn't exist, though. V. sad.
He?
Snívalo sa mi o dobrom filme s mladučkým Leonardom DiCapriom a Kirsten Stewart. Som si istá, že neexistuje. Smutné.