Monday, 11 March 2013

Harold and Maude (1971)

This review contains some pictures and gifs because there are a lot of them and they are just too good to be missed.
Táto recenzia obsahuje niekoľko obrázkov a gifov, lebo som ich našla veľa a boli jednoducho príliš dobré, aby som sa o ne nepodelila.


Following my plan to present you the stuff you've never heard of (and neither have I until a few days ago – thanks Barbora:-) I'm reviewing yet another unconventional old film – Harold and Maude. The black comedy/romantic drama is a story about an unlikely couple of two undeniable weirdos. Meet Harold: 
He is a young boy from a rich family whose favourite hobby seems to be pissing his mother off. After several fake suicides – all of them very artfully performed - his mother decides to find him a wife as she thinks that under the influence of marriage he stops acting immaturely. But since Harold always prepares for each of arranged dates very “dutifully” none of them leads to another one. Of course he has a shrink. The therapy doesn't seem to work, though:
Harold's fascination with death brings him to Maude, an old lady he meets at funerals. Neither she appears to quite fit in:
Just as Harold is fascinated with death she is fascinated with life and her approach might be exactly something he needs to cope with his father's death. Maude is passionate about art, nature and all kinds of sensory stimuli, which make her seem like a hybrid of a hippie and Oscar Wilde and she even reels the aphorisms off like him too:
So much for an introduction. I'm now starting to worry about revealing too many jokes so at this point I'm editing the review and making sure it doesn't contain any possible spoilers and but leaves you hungry instead.
Positives: Hollywood has a very strict policy of what is pretty and right and what is not. I enjoy
watching beautiful young people as much as the next one but then it seems rather dull because everybody looks the same. That's why this 20 year old protagonist (who looks fifteen - love it!) and the pensioner are a match made in heaven and refreshing couple for those who are bored with the conventional characters you see on TV. Another ugly habit of many films/TV shows have are the characters that prattle all the time all kinds of sentimental bullshit and then repeat it again and again in case their poor audience didn't catch messages that could be otherwise easily expressed by an authentic gesture or mimics. This film doesn't wear you with romantic sentiments and if the atmosphere (not achieved by a sentimental gibberish though) is romantic for too long it's always followed by the scenes with different mood. Also I'm giving the film big thumbs up for its morbid humour and Harold's inventive practical jokes. 
Negatives: Harold's innocent/dumb face expression, was used maybe too often and it was perhaps slightly unrealistic. Maybe it's only me but I prefer him like this instead: 
Also Maude's bottomless supply of Wildeish (is that a word?) sayings was a little bit too... well, bottomless. As for the music Cat Steven's songs are very nice, appropriate and encouraging but I think they were repeated a little bit too often for my liking.
So: I fully recommend the film to anyone who likes unconventional characters, black comedies and/or films that brighten your day. It was very strange to see a lively foolish old person because the world usually gives you the idea that all fun ends after 30 or 40 (that's why I've been 20 for a while now). I suggest you to give Harold and Maude a try and you will be pleasantly surprised.
Plniac svoj plán, že vás zoznámim s vecami, o ktorých ste v živote nepočuli (a donedávna ani ja – vďaka Barbora:-) robím recenziu na ďalší nekonvečný starý film – Harolda Maude. Čierna komédia/romatická dráma je príbeh o netradičnom páre dvoch čudákov. Zoznámte sa s Haroldom:
Je to chlapec z bohatej rodiny a ako sa zdá, jeho najobľúbenejším koníčkom je rozčuľovanie vlastnej matky. Po niekoľkých falošných samovraždách – všetky Harold veľmi starostlivo zinscenoval – sa ona rozhodne, že ho ožení, pretože si myslí, že potom jej syn konečne dospeje. No kedže Harold sa vždy „mimoriadne svedomito“ pripraví na každú (mamou) dohodnutú schôdzku, žiadna z nich nevedie k druhému rande. Samozrejme, že chodí k psychológovi. Terapia sa však míňa účinkom:
Haroldova fascinácia smrťou ho privedie k Maude, postaršej dáme, ktorú stretne na pohrebe. Ani ona nezapadá:
Rovnako ako je Harold fascinovaný smrťou, je ona fascinovaná životom a jej prístup by mohol byť práve to, čo Harold potrebuje, aby sa vyrovnal so smrťou svojho otca. Maude je zanietená milovníčka umenia, prírody a rôznych zmyslových vnemov, čím trochu prípomína kríženca hipíkov a Oscara Wildea a rovnako ako on sype z rukáva podobné aforizmy.
Toľko čo sa týka úvodu. Začínam sa báť, že odhaľujem príliš veľa takže ešte to tu upravujem, aby som sa uistila, že recenzia neobsahuje spoilery, ale namiesto toho vás naláka na film.
Plusy: Hollywood má veľmi striktnú predstavu o tom, čo je pekné a správne a čo nie. Ja sa rada pozerám na krásnych mladých ľudí, tak ako hocikto iný, ale po chvíli to začína byť trošku fádne, lebo všetci vyzerajú rovnako. Preto sú dôchodkyňa a 20 ročný hrdina (ktorý vyzerá na 15 a je rozkošný) dokonalý pár, ktorý osvieži každého, kto je už otrávený nudnými postavami, ktoré vidí bežne v televízii. Ďalší zlozvyk mnohých filmov/seriálov sú postavy, ktoré neustále sentimentálne bľabocú hlúposti a potom ich ešte niekoľkokrát zopakujú, keby náhodou nešťastní diváci nezachytili čokoľvek, čo by sa dalo krásne vyjadriť jednoduchým gestom, či pohľadom. Tento film vás neunaví sentimentánymi výlevmi a ak sa atmosféra (ktorá však nie je navodená žvástami) zdá byť romantická príliš dlho, tak ju vystrieda scéna s úplne iným nábojom:-) Body z nuly pridávam aj za Haroldov zmysel pre čierny humor a dokonalé prevedenie jeho kanadských žartíkov.
Mínusy: Haroldove nevinné/nahlúple pohľady sa mi zdali trošku pričasté a možno aj nerealistické. Neviem, či som jediná, ale ja ho mám radšej takéhoto:
Tiež Maudina nevysýchajúca zásoba Wildovských aforizmov bola asi príliš bezodná. Čo sa týka hudby, piesne Cat Stevensa sú krásne, vhodné a povzbudzujúce, no možno sa opakujú pričasto.
Takže: Film vrelo odporúčam každému, kto má rád nekonvenčné postavy, čierny humor a/alebo filmy, ktoré zlepšujú náladu. Bolo pre mňa nezvyklé sledovať pochabú staršiu dámu, pretože svet sa tvári akoby všetka zábava končila v 30ke/40ke (veď asi prečo mám stále dvadsať). Navrhujem vám skúsiť to s Haroldom a Maude a myslím, že budete príjemne prekvapení.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.