Monday, 29 July 2013

Bananas/Banány (1971)

When asked why he named the film "Bananas",  Woody Allen answered: "Because there are no bananas in it."
Keď sa Woodyho Allena pýtali, prečo film nazval Banány, odpovedal: „Pretože tam nie sú žiadne banány.“

Bananas has been sitting on my shelf for 4 months before I finally had the time to watch it. You know how it goes, it’s holidays but there’s always something to do. If you remember a few weeks ago I wrote about Annie Hall. Bananas is Woody’s older film but the first one over which he had almost complete artistic control.
At the very beginning there’s a real sportcaster, who comments on the revolution in a fictional country San Marcos as if it was a sports match. The film is not only a snappy criticism of political struggles for power with all the sentimental speeches the politicians usually have but primarily it’s a typical allenish comedy that doesn’t age. 

Fielding Mellish (Woody Allen) is a young man, who met, got together and was dumped in one week by a beautiful human rights activist Nancy.

Fielding: “We fell in love. Well, I fell in love... she just stood there.”
Nancy: I don’t think we should see each other anymore ... There’s something missing, and I don’t know what.
Fielding: My looks? My personality? Am I not smart enough for you? Is it to do with my height? My dental condition?
Nancy: Hmmm... no. It has nothing to do with the fact that you’re short, or that you’re not bright enough, or that your teeth are in bad shape.


Nancy: You’re immature, Fielding.
Fielding: Immature? How am I immature?
Nancy: Well, emotionally, sexually, intellectually...
Fielding: Yeah, but what other ways?
 
Broken-hearted he decides to leave the country and he goes for a holiday to San Marcos, where the presidents change faster than greased lighting. The current president plans to kill him and blame his death on the rebels, who oppose his rule. Accidentally Fielding gets into the rebel community, the leader of whose plans to become a new president. After he becomes a president he gets insane and changes their national language to Swedish and orders everybody to change their underwear every 30 minutes. Eventually Fielding becomes the president himself and everything is every bit ridiculous you’d expect.

Just like the beginning, at the end there’s also the sportcaster commenting on Fielding and Nancy’s sex asi f it was a wrestling match, which is simultaneously gross and hilarious.
 I really had no idea it would be over so quickly.
Moreover, in many old films you can spot various actors before they were famous, which is always great fun.
Haven’t I seen you somewhere?

The positives, though not explicitly indicated, include the mockery and the sense of humour. Negatives are also rather subjective – the film consists of comedy sketches, which might put off some viewers. It’s necessary to admit that many of the jokes rely solely on the protagonist‘s clumsiness as opposing to the intellectual jokes, which can be seen in his later films.
Woody’s films are always fun to watch and this one wasn’t an exception. To give some other tips I heartfully recommend Midnight in Paris, The Curse of Jade Scorpion, Happy Endings, Annie Hall and I’m pretty sure I’ve forgotten some too.
Have a nice summer. See you next Monday.
Banáni mi hnili na poličke už asi 4 mesiace, kým som si na ne našla čas. To viete prázdniny síce sú, ale aj tak sa vždy voľačo nájde. Od Woodyho sme už mali Annie Hall, ak sa pamätáte. Banáni sú síce jeho starší film, ale keďže mal nad ním viac-menej voľnú ruku (bol režisérom a aj protagonistom), fanúšikovia Woodyho môžu ísť na istotu.

Na úplnom začiatku filmu sa stretávame so športovým reportérom, ktorý komentuje revolúciu vo fiktívnom štáte San Marcos akoby to bol športový zápas. Film je nielen výstižnou kritikou politických bojov o moc aj celým tým sentimentálnym pátosom prejavov, ktorých politici obyčajne majú kope, ale hlavne je to typicka allenovská komédia, ktorá nestarne.
Pán sudca, mám námietku! Tento proces je fraška. Je to fraška frašky výsmechu dvoch paródií a frašiek.
Fielding Mellish (Woody Allen) je mladý muž, ktorého v jeden týždeň zbalila a hneď aj okašľala Nancy, krásna mladá aktivistka za ľudské práva. 
Fielding: „Zaľúbili sme sa. Teda, ja som sa zaľúbil... ona tam len tak stála.“
Nancy: „Myslím, že by sme sa už nemali schádzať... Niečo tomu chýba a ... neviem čo.“
Fielding: „Môj výzor? Môj charakter? Nie som pre teba dosť múdry? Súvisí to s mojou výškou? Alebo stavom chrupu?“


Nancy: „Hmmmm... nie. Nemá to nič spoločné s tým, že si malý alebo hlúpy alebo, že tvoje zuby sú v zlom stave.“
Nancy: „Si nezrelý, Fielding.“
Fielding: „Nezrelý? Ako?“


Nancy: „No, emočne, sexuálne, intelektuálne,...“
Fielding: „No hej, ale okrem toho?“
Fielding so zlomeným srdcom odíde dovolenkovať do San Marcos, krajiny kde sa prezidenti menia častejšie ako ponožky. Aktuálny prezident príde s plánom zabiť Fieldinga a obviniť z jeho smrti rebelov, ktorí mu kladú odpor. Náhodou sa Fielding dostane medzi týchto rebelov, ktorých vodca plánuje zvrhnúť terajšieho prezidenta a stať sa ním sám. Po tom, čo je štátny prevrat úspešný sa nový prezident zblázni, zmení štátny jazyk na švédčinu a nariadi všetkým, aby si v polhodinových intervaloch menili trenky. Nakoniec sa Fielding sám stane prezidentom a všetko je presne také bláznivé, ako by ste čakali.

Rovnako ako na začiatku, aj na konci príde reportér, aby komentoval Fieldingov a Nancin sex akoby to bol wrestlingový zápas, čo je strašné a komické zároveň.
Všetko sa to zbehlo tak rýchlo...
 Navyše, v mnohých starých filmoch si môžete všimnúť rôznych hercov predtým ako sa preslávili, čo je vždy sranda.
Nevideli sme sa už niekde?
Plusy, ktoré som síce v texte explicitne neoznačila, sú pre mňa Woodyho výsmech a zmysel pre humor. Mínusy sú tiež dosť subjektívne – film pozostáva z komických skečov, čo môže niekoho odradiť. Musím priznať aj, že veľa vtipov je založených na tom, že protagonista je nešikovný - na rozdiel od intelektuálnych vtipov, ktoré sa objavujú vo Woodyho neskorších filmoch.
Woodyho filmy sú vždy zábavné a vždy za to stoja a ani Banány nie sú výnimka. Ako ďalšie tipy ešte spomeniem Polnoc v Paríži, Kliatba žltozeleného škorpióna (slovenský názov nemá chybu) Hollywood ending (Hollywood v koncích), Annie Hall a tak ďalej, určite som zabudla na nejaký.
Zatiaľ pekné leto. Vidíme sa o týždeň.
 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.