Monday, 26 August 2013

The Science of Discworld III: Darwin's watch/Věda na Zeměploše III: Darwinovy hodinky


Trousers of time, how I missed you!
Nohavice času, ako ste mi len chýbali!

Since I discovered a cheap bookshop a few months ago there are many books on my shelf patiently waiting for me to make some time to read them. And as I'm a nerd I decided to start with some science. The series - The Science of Discworld are two-natured books, in which every even chapter is about various phenomena connected to the story explained from scientific point of view (written by Ian Stewart and Jack Cohen) and every even chapter is dedicated to the actual story (by Terry Pratchett). That's a plus, because the scientific parts aren't the easiest reading in the world.
I guess you remember Discworld from my previous posts (check the tags if you missed them).
The story of The Science of Discworld III is set at Unseen University (which is my favourite educational institution right after Hogwarts), where the wizards/professors made Roundworld, which conspicuously reminds me something...I can't quite put a finger on it... Anyway, one day their computer announces that something happened and Roundworld is frozen, empty and humankind died out. Wizards naturally assume that they need to fix it:
One asks oneself whether it really is worth saving,’ said the Chair of Indefinite Studies. ‘It’s had
huge ice ages before, hasn’t it? If the humans are too stupid to leave in time, then there’s bound to be another interesting species around in half a million years or so.’
But extinction is so … sort of … final,’ said the Lecturer in Recent Runes.
Yes, and we created their world and helped them become intelligent,’ said the Dean. ‘We can’t
just let them freeze to death. It’d be like going on holiday and not feeding the hamster.’
There you have it! If you've been wondering whether there is anybody out there taking care of us, puny humans, you know now – they are old, wise, bearded, with strange sense of humour and they're wizards.
The wizards find out that the whole problem began when certain Charles Darwin didn't write On the Origin of Species but a theological book instead and as a result the political, social and scientific development of whole humankind stagnated, which caused that humans weren't prepared for next ice age and died.
The monkey ape is university librarian – sadly, he appeared only 
once in the book.
In many Pratchett's books there is the element of time travel and what-if pondering. The latter phenomena is called trousers of time (in Discworld terminology, of course) and the theory is that at the time of any decision/event a new universe is created, in which one option takes place. For example you are hesitating whether to have a pea soup or a chicken soup. These two options are symbolized by the two parts of trousers, in which the life goes it's own ways (you have the pea soup and find out that you're allergic to pea). But it's even more complicated than that – there are never only two options, there are multiple options – thus the word multiverse is often used (from universe).
The wizards need to travel in time to find out what went wrong and arrange that Darwin write the right book. However, they realize that someone or something is effectively thwarting their plan.
Now I'm getting angry. We're going to fight back, Mr Stibbons!”
I don't think you can fight a whole universe, sir!”
It's the prerogative of every life form, Stibbons!”
As I mentioned there are scientific chapters and not all of them are extremely exciting, however, if you're a nerd this might just be the thing you. If you aren't a nerd, you can skip the scientific chapters and focus on the story or choose more some other book by Terry – I plan to read The Truth, Reaper Man and Carpe Jugulum in the next few months. Also, I have a strange urge to read On the Origin of Species now. Does anybody feel like this too? Okay, nevermind.:-D


Keďže som pred pár mesiacmi objavila lacné kníhkupectvo, mám na poličke ešte niekoľko kníh, ktoré trpezlivo čakajú, kým si na ne nájdem čas. A pretože som kocka, rozhodla som sa začať s vedou. Knihy zo série – Věda na Zeměploše majú dvojitú povahu – každá párna kapitola sa venuje rôznym javom opísaným z vedeckého a filozofického hľadiska (autori: Ian Stewart a Jack Cohen) a každá nepárna kapitola obsahuje samotný príbeh (autor: Terry Pratchett). Fajn je, že človek, ktorý sa na vedu necíti, môže jednoducho inkriminované kapitoly preskočiť a sústrediť sa na príbeh.
Dúfam, že si pamätáte Zeměplochu z mojich predchádzajúcich článkov (ak nie, nájdete ich podľa tagov).

Príbeh tretej knihy zo série Věda na Zeměploše sa odohráva na Neviditeľnej Univerzite (moja druhá najobľúbenejšia vzdelávacia inštitúcia hneď po Rokforte – a tam to asi aj končí), kde mágovia/profesori vytvorili Roundworld, ktorý podozrivo pripomína voľačo... čo to len... No jedného dňa im počítač zahlási, že sa niečo stalo, lebo Roundworld je zamrznutý, prázdny a ľudstvo vymrelo. Mágom je prirodzene jasné, že to musia dať do poriadku:
Až sa jeden začne pýtať sám seba, či to za to stojí,” povedal profesor Štúdia neurčitých skutočností. “Už aj predtým sa vyskytli doby ľadové, nie? Ľudia boli síce príliš hlúpi, aby načas odišli, ale o takého pol milióna rokov sa určite objaví nejaký ďalší zaujímavý živočíšny druh.”
Ale vyhynutie je také...také... nezvratné,” ozval sa lektor Súčasných rún. “Nemôžeme ich predsa nezachať zamrznúť. Bolo by to ako ísť na dovolenku a nenakŕmiť škrečka.”
 No a tu to máte! Ak ste sa niekedy , či je tam niekde niekto, kto sa o nás, biednych pozemských červov, stará, tak teraz to už viete – sú starí, múdri, bradatí, majú divní zmysel pre humor a sú to mágovia. Tí zistia, že celý problém začal, keď istý Charles Darwin nenapísal O pôvode druhov, ale nejakú teologickú knihu a preto sa celý politický, sociálny a vedecký vývoj ľudstva zastavil, čo spôsobilo, že ľudia neboli pripravení na ďalšiu dobu ľadovú a vymreli.

Tá opica Ten ľudoop je univerzitný knihovník – bohužiaľ, v tejto 
knihe mal asi len jednu scénu.
V mnohých Pratchettových knihách je prvok cestovania v čase a čo-ak filozofovanie. To druhé je pekne znázornené nohavicami času (terminológia Zeměplochy) a teória znie, že pri akomkoľvek rozhodovaní/udalosti vzniká nový vesmír, v ktorom sa realizuje jedna z možností. Napríklad váhate, či si dáte hráškovú alebo kuraciu. Tieto dve možnosti sú ako dve časti nohavíc, v ktorých sa život rozbehne rôznym smerom (dáte si hráškovú a zistíte, že ste na hrach alergickí, napríklad). Len je to ešte komplikovanejšie, lebo nie sú iba dve možnosti, ale niekoľko.
Mágovia musia cestovať v čase, zistiť kde sa stala chyba a zariadiť, aby Darwin napísal tú správnu knihu. Zistia však, že ktosi alebo čosi im efektívne kazí plány.
Tak teraz sa už začínam hnevať. Toto si žiada odvetu, Ctibum!”
Nemôžete predsa bojovať s celých vesmírom, pane!”
To je výhradné právo každej formy života, Ctibum!”
Ako som už spomínala, kniha obsahuje aj vedecké kapitoly a nie všetky sú náramne vzrušujúce, no ak ste kocky, tak toto môže byť niečo pre vás. Ak nie, nie je problém preskočiť takéto kapitoly a sústrediť sa na príbeh alebo si vybrať nejakú inú knihu od Terryho Pratchetta – ja si plánujem v priebehu nasledujúcich mesiacov prečítať Pravdu, Sekáča a Carpe Jugulum. Mimochodom, teraz mám takú čudnú chuť prečítať si O pôvode druhov. A vy? Dobre, no tak nič.:-D

PS: Kniha je preložená do češtiny, ale ja som mala v tomto prípade k dispozícii len anglický originál, takže som prekladala citácie sama. A podľa toho to aj vyzerá, ja viem. Nenechajte sa tým odradiť, oficiálny český preklad je iste lepší.
PS2: Ak by ste poznali nejakú dobrú internetovú stránku o Zeměploše/Plochozemi, myslím dobrú po informačnej aj vizuálnej stránke, nie zameranú na predaj, prosím dajte mi vedieť, či už tu alebo na Facebooku. 
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.