Sunday, 18 August 2013

West Side Story (1961)O Sharks, O Jets! Prečo ste len idioti?
O Sharks, O Jets! wherefore art thou idiots?
Today's post will be a little shorter because I don't have much time these days. On Monday I'm having a job interview (hold your fingers crossed for me) and I also have some tutoring lessons to prepare too. We have only 2 weeks of vacation left so we should make most of it. My holiday 2013 has been all about meeting with travellers and last week I went to a couchsurfing meeting for the first time and I'll tell you – it was a blast! If you happen to have a free Monday evening you should definitely come. We meet every week at different place – check out the group Deep talks about nothing on Couchsurfing.com
This week I watched another famous musical I hadn't seen before – West Side Story. I'd already known some of the songs like “I'm so pretty” or “America”.

One of my favourite songs these days – it's hilarious.

To make long story short, West Side Story is 50s Romeo and Juliet in New York, basically. Two street gangs Jets and Sharks have hated each other's guts for some time and they still don't plan to stop. To be honest to me they seemed like some bored kids (they were around 20) who have just found a new game and taken it a little too seriously.
During this terrible mess Maria, related to Sharks, meets Tony, whose younger brother and some friends belong to Jets. They fall in love, of course. They are bullied by their gangs, to which they themselves don't belong to, and this makes them fall in love with each other even more.
Even the railing is against us, I can't resist you.
Negatives: So this element of the story is painfully unoriginal and quite naïve. Neither I understand Romeo and Juliet's protagonists and their love, which isn't based on anything except for the we-can't-be-together-therefore-we-want-to-be-together factor.
Positives: What I like is the honesty of the film. The two gangs are the white against the latino and the latter ones complain a lot about discrimination, but instead of plain whining they sing and dance. The best known song is not only true but also entertaining statement about the social situation.

America - one of the best songs in the musical, if you don't have time or interest in the film watch the video at least.
Another thing I can't omit is fantastic Rita Moreno (check her out singing and dancing in the video above). Maybe you've heard about the mysterious death of actress Natalie Wood in 80s. She was casted in the role of Maria, the protagonist, so you can see for yourself she was as talented as they said. Other names I'm going to mention are Richard Beymer and Russ Tamblyn, who became a rich megalomaniac and crazy therapist in Twin Peaks three decades later (another kick-ass series I'll be sure to write a post about, sometime around Christmas I guess).
The music of West Side Story was made by two well-known musicians Leonard Bernstein and Stephen Sondheim (Sweeney Todd).
So: I liked the film though it seemed to be a little bit too long – 2 hours 20. Dance numbers and singing performances were very good, but I have to admit that Cats and Hair got me excited more than this. Anyway watch the two videos I put in the post, they are worth it.


Dnešný príspevok bude trochu kratší pretože v poslednom čase mám toho dosť. V pondelok idem na pracovný pohovor (držte mi palce) a tiež sa musím pripravovať na doučovanie. Už nám zostávajú iba dva týždne prázdnin, takže by sme si ich mali čo najviac užiť, čo poviete. Moje prázdniny 2013 boli celé o stretávaní sa s cudzincami a minulý týždeň som sa osmelila a išla som prvý krát na stretnutie couchsurferov. Musím vám povedať, že to bola úplná bomba! Ak máte voľný pondelkový večer mali by ste sa definitívne prísť pozrieť. Stretnutie sa koná každý týždeň na inom mieste – pozrite si skupinu Deep talks about nothing (Hlbokomyseľné debaty o ničom) na Couchsurfing.com
Tento týždeň som si pozrela slávny muzikál, ku ktorému som sa doteraz ešte nedostala - West Side Story. Navnadili ma pesničky ako “I'm so pretty” (Som taká pekná)" alebo “America”.

V poslednom čase jedna z mojich najobľúbenejších pesničiek – veľmi podarená.
Aby som to skrátila, West Side Story je vlastne Rómeo a Júlia v 50. rokoch v New Yorku. Dva pouličné gangy Jets (najvhodnejší preklad je asi Tryskáče) a Sharks (Žraloci) sa už dlho nenávidia a neplánujú to zmeniť. Aby som bola úprimná, pripadali mi ako také znudené deti (mali okolo dvadsiatky), ktoré objavili novú hru a zobrali ju príliš vážne.
Uprostred tohto chaosu stretne Mária, jej rodina patrí k Sharks, Tonyho, ktorého mladší brat a niektorí kamaráti sú zase Jets. Samozrejme sa okamžite zaľúbia. Ich gangy, do ktorých vlastne ani jeden z nich skutočne nepatrí, ich za to samozrejme kritizujú, kvôli čomu sa do seba zaľúbia ešte viac.
Dokonca aj zábradlie je proti nám, tomu sa nedá odolať.
Mínusy: Čo sa zápletky týka, tá je skutočne neoriginálna a naivná. Ja som však nikdy nerozumela ani Rómeovi a Júlii a ich láske, ktorá nie je založená na ničom inom ako fakte, že „nemôžeme byť spolu a preto chceme byť spolu“.
Plusy: Čo sa mi však páči je istá úprimnosť – výpoveď o rasizme. Dva gangy, ktoré proti sebe bojujú, sú bieli proti latinoameričanom a tí druhí sa vo viacerých príležitostiach sťažujú na ťažký život farebných imigrantov, no na miesto obyčajného kňučania spievajú a tancujú. Najznámejšia pieseň filmu je nielen pravdivá, ale aj zábavná výpoveď o spoločenskej situácii.

America – asi najlepšia pieseň celého muzikálu. Keď nemáte čas na celý film pozrite si aspoň toto video.
Ďalšia vec, ktorú nesmiem vynechať je fantastický výkon Rity Moreno (hlavná postava vo videu America). Možno ste už počuli o záhadnej smrti Natalie Wood v 80. rokoch. Ju môžete zase vidieť v role Márie, protagonistiky (vo videu I'm so pretty), takže máte možnosť zistiť, či bola skutočne taká talentovaná ako sa o nej hovorilo. Ďalšie mená, ktoré spomeniem sú Richard BeymerRuss Tamblyn, ktorí boli o tri desaťročia neskôr v mojom obľúbenom seriáli Twin Peaks obsadený do úloh bohatého megalomana a bláznivého psychiatra (aj tomuto seriálu sa plánujem na blogu venovať, možno až niekedy okolo Vianoc).
Hudbu k West Side Story zložili dva dobre známy hudobníci Leonard Bernstein a Stephen Sondheim (Sweeney Todd).
Takže: Film sa mi páčil, no zdal sa mi trošku dlhý – 2 hodiny 20. Tanečné čísla a spevácke výkony boli super, ale musím priznať, že Mačky a Vlasy ma nadchli viac. No ešte raz odporúčam pozrieť si aspoň tie dva videá, ktoré som vložila do článku, ak vás celý film až tak neláka.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.