Monday, 30 September 2013

The Best of Buffy Season 3 (Part 2): Wish and Doppelgangland/To najlepšie z tretej série Buffy (druhá časť): Prianie a Dvojníčka

I've been sick as a dog past few days so I decided to revitalize my poor German because it sounds best when one's sick.
Posledné dni som chorá a cítim sa naprd, tak som sa rozhodla, že oprášim svoju chabú nemčinu, pretože tá znie najlepšie, keď je človek chorý.
I studied German at elementary school and high school for ****** years but I never get a positive attitude towards it. Maybe it had something to do with the fact of being threatened with hard work and bloody sweat or something, who knows. So at the first opportunity I completely abandoned it.
Nemčinu som študovala na základnej a strednej spolu ******** rokov, ale nikdy som k nej nezískala pozitívny vzťah. Možno to súviselo s tým, že sa nám učiteľka vyhrážala ťažkou drinou a potením krvi, kto vie. Takže hneď pri prvej možnosti som sa na ňu úplne, ale úplne vykašľala.

Monday, 16 September 2013

The Best of Buffy Season 3 (Part 1): Band Candy and Lovers Walk


Buffy - "She saw these scores and her head spun around and exploded."
Giles - "I've been on the Hellmouth too long. That was metaphorical, yes?"

Buffy: "Videla môj výsledok testu, hlava sa jej otočila dookola a explodovala."
Giles: "Už som asi v tomto meste príliš dlho, ale to bola metafora, však?"

Monday, 9 September 2013

Arthur Conan Doyle – The Hound of the Baskervilles / Pes Baskervillský 1902

The world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes.” 
„Svet je plný očividných vecí, ktoré si nik ani náhodou všimne.“

Wednesday, 4 September 2013

My friends are motherf-ing amazing!


Today, my friend Maruška and me had a birthday party with our old friends from high school and look what our incredible Maja baked for us.
  

She's the new Michelangelo.
It's been a few hours since we butchered it with a knife and ate it (such a shame) but I'm still as excited as I was when I saw it for the first time. This is the best thing ever! Who needs anything when they have friends right?


Dnes sme s kamarátkou Maruškou oslavovali naše narodeniny s našou partiou zo strednej a pozrite, čo nám Maja napiekla:


Normálny Michelangelo je to.
Je tomu už pár hodín, čo sme ju zlikvidovali nožom a zjedli (taká škoda), ale ja sa ešte stále radujem ako keď som ju prvýkrát videla. Najlepší deň na svete! Čo môže človeku chýbať keď má priateľov, nie?

Monday, 2 September 2013

Buffy – The Best of Season 2/To najlepšie z druhej série: Halloween and Becoming: 2


XanderCavalry's here. Cavalry's a frightened guy with a rock, but it's here.
Xander: Kavaléria je tu. Kavaléria je síce iba jeden vystrašený chlapík s kameňom, ale som tu.