Monday, 30 September 2013

The Best of Buffy Season 3 (Part 2): Wish and Doppelgangland/To najlepšie z tretej série Buffy (druhá časť): Prianie a Dvojníčka

I've been sick as a dog past few days so I decided to revitalize my poor German because it sounds best when one's sick.
Posledné dni som chorá a cítim sa naprd, tak som sa rozhodla, že oprášim svoju chabú nemčinu, pretože tá znie najlepšie, keď je človek chorý.
I studied German at elementary school and high school for ****** years but I never get a positive attitude towards it. Maybe it had something to do with the fact of being threatened with hard work and bloody sweat or something, who knows. So at the first opportunity I completely abandoned it.
Nemčinu som študovala na základnej a strednej spolu ******** rokov, ale nikdy som k nej nezískala pozitívny vzťah. Možno to súviselo s tým, že sa nám učiteľka vyhrážala ťažkou drinou a potením krvi, kto vie. Takže hneď pri prvej možnosti som sa na ňu úplne, ale úplne vykašľala.


Anyway I decided to give you a tip to watch other Buffy episodes because I'm just unable to start anything new in my present health state.
I've seen four seasons of Buffy so far and The Wish episode is probably the one I liked the most. I like what if ponderings and alternative universes so this episode hit the exactly right spot. When rewatching it I realized how many hints about the further development are there. It's like whole Buffy was made for watching and rewatching and discovering something new. Let's watch The Wish then and pay attention.
Without revealing any spoilers I'll only tell you the necessary. The episode starts with the consequences of one little misplaced kiss. Cordelia is mad for being a social pariah and concludes that everything wrong in her life is somehow Buffy's doing. She complains to her new classmate Anya: “I wish Buffy Summers had never come to Sunnydale.”
Also Anya is not a normal human. 
She is an ugly fairy godmother that grants wishes.
Cordelia then finds herself alone in suddenly devastated schoolyard and discovers that the school is half empty because the rest of the kids have been gradually eaten by vampires. See, in this new universe Buffy didn't arrive to the town and therefore didn't stop the vampire boss at the end of the first season. Our Scooby gang pictured bellow doesn't exist.
Willow and Xander are dead and Cordelia is starting to second thoughts about her wish. Giles, the librarian, has recruited some minor characters we know from previous episodes to help fighting against vampires, who took over the city. On her way home Cordelia feels quite uneasy walking home. She gets even uneasier after bumping into these two.
This was the moment I knew for sure that the episode would be epic. Xander and Willow are vampires now! Awesome! All the relationships – love, friendships, hatred – simply never happened. How intriguing is watching all these characters interact in this bizarre wishverse. And die. Yes, there will be deaths. I'm not going to say anything more only this: I had to rewatch the end of this episode 5 times, because it was just that good.


Fortunately, there's another episode that partially recycles the idea of alternate universes and also connects the wishverse (the universe Cordelia wished for) with the real world. It's Doppelgängland. Everything has been back to normal ( as if one can call Sunnydale normal) at the end of The Wish (that's not a spoiler right? Because you always know thing will be well again.) but now vampire Willow is back.
Thank god.
Sure she's pretentious as hell but it's fun seeing her taking matters into her own hands and trying to turn Sunnydale into the vampire town it used to be during "The Wish" episode. It takes a while until her friends realize she's not the Willow they know. I don't understand why, just compare these two:
And yes, both Willows will face each other. And there is some nice forshadowing too.
This episode is all about Willow, which is a nice change since usually everything is about Buffy. I get it – the title, but still. Buffy kicks ass like no one but Willow has better lines.
And the best clothes.
Anyway, if you don't want to watch 7 seasons of Buffy, watch at least the episodes I highlighted in my two posts here and here. You won't be disappointed.Rozhodla som sa, že vám dám tip na ďalšie epizódy z Buffy, pretože v mojom aktuálnom zdravotnom stave nie som schopná začínať nič nové.
Zatiaľ som videla štyri série Buffy a Prianie je epizóda, ktorá sa mi páčila naozaj najviac. Páčia sa mi špekulácie typu: čo by sa stalo keby a táto časť sa trafila do čierneho. Keď som ju pozerala druhý raz, uvedomila som si koľko náznakov ďalšieho vývoja je tam. Akoby celá Buffy bola natočená preto, aby sme ju pozerali viackrát a objavovali ďalšie a ďalšie veci. Spustime si teda Prianie a poriadne sa sústreďme.

Pokúsim sa vám vypichnúť iba to najdôležitejšie bez toho, aby som odhalila nejaké spoilery. Časť sa začína tak, že vidíme dôsledky istého nezbedného bozku. Kordélia je naštvaná, lebo je z nej úplný outsider a akosi si vymyslí, že všetko zlé v jej živote je vina Buffy. Vyžaluje sa novej spolužiačke Anyi: „Želám si, aby Buffy nikdy neprišla do Sunnydale.“
"Hotovo."
No a Anya, samozrejme, nie je normálny človek. 
Je to škaredá čarovná víla, ktorá plní priania.
Kordélia sa ocitne sama na zničenom školskom dvore a zistí, že škola je poloprázdna, pretože ostatných žiakov jednoducho zjedli upíri. Aby bolo jasné, v tomto alternatívnom vesmíre Buffy neprišla do mesta a neporazila upírskeho bossa na konci prvej série. Ani Scooby gang, ktorý môžete vidieť na obrázku dole, neexistuje.
Willow a Xander sú mŕtvi a Kordélia už začína ľutovať svoje prianie. Giles, knihovník, oslovil vedľajšie postavy, ktoré poznáme z predchádzajúcich častí, aby pomohli v boji proti upírmi, ktorí teraz vládnu mestu. Na ceste domov po takýchto uliciach je Kordélia značne nesvoja. A potom stretne týchto dvoch.
A v tomto momente som si už bola úplne istá, že táto časť bude stáť za to. Xander a Willow sú teraz upíri! Supeeer! Všetky vzťahy – milostné, priateľské, nenávistné – sa jednoducho nestali. Je to úplne fascinujúce sledovať interakcie všetkých postáv v tejto bizarnej realite. A ich smrť. Áno, nejaká tá smrť tam bude. Už poviem len toto: Koniec tejto časti som si pozrela asi 5 krát, pretože bol taký dobrý.

Našťastie je tu ďalšia časť, ktorá čiastočne recykluje myšlienku alternatívnej reality a tiež spája túto realitu (tú, čo si ju Kordélia zaželala) so skutočným svetom v seriáli. Volá sa Dvojníčka. Všetko sa vrátilo naspäť do normálu (ak sa to dá vôbec o bláznivom Sunnydale povedať) na konci časti Prianie (to hádam nie je spoiler, všetci vieme, že všetko sa vždy dobre skončí), ale máme späť upírku Willow.
Vďaka bohu.
Jasné, je to pózerka jak vyšitá, ale je to sranda vidieť ako berie veci do vlastných rúk a snaží sa zmeniť Sunnydale na to upírske mesto, ktorým bol v časti Prianie. Chvíľku trvá, kým si kamaráti Willow uvedomia, že to nie je ich Willow. Nerozumiem prečo, veď ich len porovnajte:
A áno, tieto dve Willow sa spolu rozhodne stretnú. A kto je pozorný, môže si všimnúť náznak pre budúci dej seriálu.
Táto časť je celá o Willow, čo je vítaná zmena, keďže zvyčajne je všetko o Buffy. Jasné – šak názov, ale aj tak. Buffy vám nakope zadok ako nikto, ale Willow má lepšie hlášky.
To som ja ako upír? Som taká zlá a lacná... A myslím, že som tak trošku lesba.
A lepší štýl.
Ak sa vám jednoducho nechce pozerať 7 sérií Buffy, pozrite si aspoň tie časti, na ktoré upozorňujem v predchádzajúcich postoch tu a tu. Nebudete sklamaní.   


1 comment:

  1. To bad you gave up learning German. Eventhough I think the movie is real fun (there is also a second part by the way), it is very overplayed, yet speaking as many languages as possible is an advantage and Vienna/Austria is way too close to Devinska Nova Ves to not learn a language that's less than 5km away.

    Greetings from Vienna,
    Dominik (if you still remember me :-D )

    ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.