Sunday, 16 February 2014

Freaks and Geeks (1999 - 2000)

I devoted 2 posts to Twin Peaks but now I think it’s time to stop bullying you into watching that and start with another propaganda.

Twin Peaksu som venovala už dva články a tak som si povedala, že je čas prestať vás šikanovať, aby ste to pozerali a tak začínam s novou propagandou.

One of the TV series that wasn’t very popular in its times but somehow got rediscovered, resurrected and became popular to a great extent is Freaks and Geeks. I had high expectations because I heard a lot of good about it and even though I isn’t exactly what I expected I like it very and I’ll watch some time in the future again. Now if you google it, you’ll find it classified as a comedy and drama series for teens, which is a scary scary label. Dont pay any attention to it.
Now there’s something which I sometimes have a problem with in many TV series: pretty people. Okay, I love myself pretty people with pretty clothes in pretty places. Who doesn’t? But sometimes one just needs a break from all the ridiculous parties and fictional lives, which are as close to real life as reality show and a break from women waking up with make-up, which NOBODY does.
The very first thing that you notice in Freak and Geeks is the fact that the characters have interesting faces and make-up not compulsory. Plus it is set a small town in America in 1980s. The clothes are so bad they’re actually good and I’m seriously considering going for a look like that myself. Generally the characters seem to look like regular kids at a slightly more terrifying than regular high school (okay, maybe freaks look like 25 and not 17 year olds, but I’ll let that one pass).
We have two groups: freaks around 17, who have already given up on trying to achieve anything in life and their hobbies are drinking, drugs, music, occasional bullying and minor crime. Then there are geeks, around 14, who just want to get through the day with as little bullying as possible.
These two groups are linked together by means of Weir siblings (I love that name) Sam, the geek, and Lindsay, a girl, who wants to fit in the freak clique. There are a lot of genuinely comical moments but also painful situations. During the course the series some evil get humanized and we see the extraordinary effort from other characters to help each other. These kids face very realistic problems including bullying, being in love, not being in love, their future of the lack of it, relationships with peers, parents, teachers, competition, existential crisis, the desire for freedom, support, acceptance and feeling of belonging.
Or just being themselves.
Yeah, sounds like a lot of issues and a lot of teenage angst and I hope I didn't scare you, because the series is really enjoyable. I was just trying to demonstrate how realistic the topics are. And as opposing to typical American TV series, there is not always an happy-end when parents hug their children, they realize they were wrong and everybody eats ice-cream like in 7th Heaven or something. Sometimes you don't even know whether there's a happy-end or sad end or any end at all. Freaks and geeks put humour into lots of scenes that are dramatic, sad or almost traumatic for the characters.
And you’re right there with them.
Jedným zo seriálov, ktoré svojho času netrhali žiadne rekordy, no neskôr ožili a stali sa dosť populárnymi je seriál s názvom Freak and geeks (doslova Čudáci a kockáči, csfd.cz to prekladá ako Machři a šprti a ja používam originálny názov). Mala som veľké očakávania, pretože som o ňom počula veľa dobrého a aj keď to nie je presne to, čo som si predstavovala, veľmi sa mi páči a v budúcnosti si ho určite pozriem znova. No keď si ho vyhľadáte, zistíte, že je označený ako komédiálno-dramatický seriál pre tínedžerov, čo je fakt strašidelná nálepka. Takže si ju nevšímajme.
S mnohými seriálmi mám istý problém: okrem iného sú to pekní ľudia. Okej, rada sa sem-tam kuknem na pekných ľudí v peknom oblečení a peknom prostredí. Kto nie? Ale niekedy človek jednoducho potrebuje pokoj od všetkých tých absurdných párty a fiktívnych životov, ktoré sú asi také reálne ako reality show a tiež od ženských postáv, ktoré sa budia s make-upom na tvárach, čo NIKTO v skutočnosti nerobí.
Úplne prvá vec, ktorú si na postavách vo Freaks and Geeks všimnete je to, že postavy majú naozaj zaujímavé tváre a make-up nie je samozrejmosť. Ďalšou vecou, čo vám udrie do očí je prostredie malého mesta Ameriky 80. rokov. Móda je taká zlá, že je vlastne super a začínam uvažovať, že by som tiež začala s takým štýlom. Väčšina postáv vyzerá ako bežné deti na škole, ktorá je trošku hrozivejšia ako bežné školy (dobre, priznávam, že Freaks vyzerajú na 25 a nie 17, ale to im prepáčim).
Hlavné postavy patria do jednej z dvoch skupín: freaks (čo môžeme preložiť napríklad ako čudáci) vo veku okolo 17 rokov, ktorí sa jednoducho vzdaliprestali úsilovať čokoľvek dokázať a ich voľnočasové aktivity zahŕňajú alkohol, drogy, hudbu, občas nejaké to šikanovanie a drobný zločin. Potom sú tu geeks = kocky vo veku 14 rokov, ktorí sa snažia prežiť každý deň a s akou takou dôstojnosťou a pokiaľ možno bez šikany.
„Hm, sud piva, prosím.“
Tieto dve skupiny sú prepojené prostredníctvom súrodencov Weir (Weirovcov? Fuj. No nič. Weird znamená v angličtine čudný, čo asi nebude náhoda). Kockáč Sam a jeho staršia sestra Lindsay, ktorý sa zúfalo snaží zapadnúť do skupinky čudákov (freaks). Uvidíte skutočne mnoho vtipných scén, ale aj nepríjemných situácií. V priebehu seriálu však samozrejme dostanú niektoré zlé postavy ľudskejšiu tvár a uvidíme ako si postavy navzájom skutočne pomáhajú zo všetkých síl. Tieto deti čelia veľmi realistickým problémom, napríklad šikane, láske a jej nedostatku, svojej budúcnosti prípadne faktu, že ju možno nemajú, vzťahom s rovesníkmi, rodičmi, učiteľmi, konkurencii, životným krízam, túžbe po slobode, podpore, rešpekte a spolupatričnosti.
„Nemôžeš maozaj milovať niekoho, pred kým si nemôžeš prdnúť.“
Hej, znie to ako veľa problémov a veľa pubertálnych výlevov a dúfam, že som vás nevystrašila. Nie je to tak. Iba som sa snažia demonštrovaťrealistickosť. A narozdiel od väčšiny typických amerických seriálov, tu nie je vždy happyend, kedy rodičia vystískajú deti, tie uznajú, že mýlili a potom všetci spolu jedia zmrzlinu ako v Siedmom nebi, či kde. Niekedy neviete, či je to šťastný koniec, smutný koniec alebo či to je vôbec nejaký koniec. Vo Freaks and geeks je humor aj v smutných a dramatických scénach alebo dokonca scénach, ktoré sú pre postavy v podstate až traumatické.
Ty si Lindsay Weir. Ty dokážeš všetko.
Si múdra a pekná a nenecháš si skákať po hlave a si dokonalá...
...a ja ťa milujem od svojich piatich rokov.

A vy ste tam s nimi.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.