Sunday, 30 March 2014

Veronica Mars - The Movie/Film (2014)

Give it to me, Vinnie. Or I'll tell 50 Cent's security team where they can find the guy who posted video of Fifty baking lemon cakes while singing "Afternoon delight". 

Len mi to daj, Vinnie. Inak poviem 50 Centovým bodygardom kde môžu nájsť toho chlapa, ktorý zverejnil video Fiftiho ako pečie bábovku a spieva "Agáty šumí když padá déšť".

Have you ever wanted to be a detective or an adventurer? Did you have role-models like the Three Investigators or the Junior Woodchucks when you were a child? Or even now? Because I do. And that's why when I learnt about a TV series about a teenage detective with big mouth and a nose like a button I had give it a try.
It had me at its catchy theme song.
Veronica Mars, as a TV series, found  lots of fans all over the world and when it got cancelled after 3 seasons in 2007 people got very upset. In 2013 the studio told the producers of the series: "Hey, if you prove us that Veronica Mars has still support among its/her fans we'll give the film go." So the initiative to raise 2 million dollars from fans started last year. They did it in 60 hours and eventually raised 5 million from the fans in one month. No, really. Imagine sending money to the film so it gets filmed.
So Veronica was once a teenager, whose friend died and the police investigation came to very strange results. Veronica suspected it was a murder so she started investigating herself. During the 3 seasons she had lots of cases and uncovered many mysteries in their town. What I love about her is the integrity because she'll always do the right thing no matter who did the crime or how rich they are. She had a few devoted friends but for her tendency to suspect absolutely anyone made her extremely unpopular at the high school.
I adore her bravery and speedy witty comebacks - starting an oral fight with this lady will always end in a retreat for every other character. As an intellectual snob, yeah time to admit it, Sona, I appreciate that Veronica is also very quick call anyone on being stupid.
I enjoyed the series so I decided to watch the film as well. Even though the best moments are connected to the series I think that people who liked the series will enjoy the film as well. The characters moved in the 7 years after the end of the series so it's interesting to learn how their lives have changed and to say hi to all the guys we haven't seen for so long together (if you like VM cast check out the TV series Party Down - there are many actors and actresses from VM, even Kristen Bell).
Logan Echolls will be back. Question: can leopard change his crazy-ass spots? I hope not.
Too bad that not all the characters had enough screentime even though they deserved it. I'm not even quite sure about the plot and denouement either. Veronica Mars as a series had a thing for weird plots in general and not all of them were foolproof and logical... or maybe they were and I'm the stupid one, which is possible as well (I watch Hercule Poirot for the costumes). You know me, I'm bad at plots so gimme funny lines instead. I can enjoy them!
PS: Leighton Meester couldn't come back for the film but at least we have James Franco (Freaks and Geeks, remember?) trying to get into skinny pants.
Chceli ste byť niekedy detektívom alebo dobrodruhom? Mali v detstve také vzory ako Traja pátrači alebo Mladé svište? Alebo aj teraz? Lebo ja hej. A preto, keď som sa dozvedela o seriále o papuľnatej tínedžerke detektívke s noštekom ako gombičkou, musela som sa na to pozrieť.
Seriál ma chytil hneď na svoju zvučku.
Veronica Mars ako seriál si našiel veľa fanúšikov po celom svete a keď ho v roku 2007 po troch sériách zrušili, mnohých to sklamalo. V roku 2013 povedalo nahrávacie štúdio producentom: "Hej, ak nám dokážete, že Veronica Mars má stále podporu svojimich fanúšikov, dáme vám na film zelenú." Tak vznikla myšlienka vyzbierať od fanúšikov 2 milióny dolárov. Podarilo sa to za 60 hodín a nakoniec za mesiac vyzbierali viac ako 5 miliónov. Nie vážne. Predstavte poslať vlastné peniaze na film, aby vôbec vznikol.
Takže Veronica bola tínedžerka, ktorej zomrela kamarátka a policajné vyšetrovanie prišlo k čudným záverom. Veronica si myslela, že to bola vražda a začala to vyšetrovať sama. Počas troch sérií mala veľa rôznych prípadov a odhalila mnoho tajomstiev ich malého mestečka. Čo sa mi na nej páči je jej integrita, pretože vždy urobí správnu vec nezávisle od toho, o koho ide a aký je kto bohatý. Má niekoľkých dobrých priateľov, ale jej tendencia podozrievať absolútne hocikoho z nej urobila na strednej mimoriadne nepopulárnu osobu.
Dúfam, že budeme priateľmi aj po tom ako ti naložím taserom.
Obdivujem jej odvahu a rýchle vtipné "odpaly" - začať ústny súboj s touto slečnou vedie vždy k veľkej porážke pre asi každú inú postavu. Ako intelektuálny snob, áno, je čas to priznať, Soňa, oceňujem, že Veronica rýchlo poukáže aj na blbosť ostantých.
"Nie, Gia. Chlamýdia nie je kvetina."     "No, akože, my ju máme na verande nášho plážového domu. "
"Vaša veranda je štetka."
Seriál sa mi páčil, tak som sa rozhodla pozrieť si aj film. Aj keď najlepšie momenty sú pre mňa osobne spojené so seriálom, myslím si, že ľudia, ktorím sa páčil sa bude páčiť aj film. Postavy sa za uplynulých 7 rokov (po skončení seriálu)  niekam vo svojom živote posunuli a je zaujímavé zistiť kam a pozdraviť ich, lebo sme ich dlho takto všetkých pohromade nevideli (ak vás oslovili herci z Veronicy Mars, pozrite si seriál Party Down, tam sa niektorí stretli, dokonca aj Kirsten Bell).
Logan Echolls sa vráti tiež. Otázka na publikum: Môžu ľudia zmeniť svoje staré bláznivé ja? Dúfam, že nie.
Škoda, že nie všetky postavy mali dosť priestoru, lebo by si ho určite zaslúžili. Navyše si celkom nie som istá zápletkou a rozuzlením. Seriál Veronica Mars mal vždy trochu zvláštne zápletky a nie všetky sa mi zdali úplne logické, aby som bola úprimná...alebo možno aj boli a ja som blbá. To je dosť možné (pri Herculovi Poirotovi už dávno sledujem iba kostými). Poznáte ma, ja a zápletky - to nejde dokopy. Dajte mi radšej vtipné hlášky. Tým rozumiem!
PS: Leighton Meester sa nemohla zúčastniť natáčania, ale apoň sme dostali Jamesa Franca (pamätáte si na Freaks and Geeks?) ako sa snaží napchať do obtiahnutých riflí.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.