Sunday, 20 April 2014

Romeo + Juliet/Romeo a Júlia (1996)

Would you like Marilyn Monroe if her name was Ursula Baumgartner? Would you eat tiramisu if it was called snotty sundae? Would watch The Lord of the Rings if it was named The Jewelry Hassle? I would not, but Shakespeare said you would. And he's long deceased and death somehow always gives one more respect. So why don't we have a look at Shakespeare's weakest play and it's interpretation by one of the most controversial contemporary directors!
Mali by ste radi Marilyn Monroe, keby sa volala Uršula Baumgartner? Jedli by ste tiramisu, ak by sa volalo šušňový nákyp? Pozerali by ste Pána Prsteňov, keby sa volal Boj o módne doplnky? Ja nie, ale Shakespeare hovorí, že áno. Ten už síce zomrel, ale smrť akosi zvyšuje autoritu. Takže čo keby sme sa pozreli na Shakespearovu najslabšiu hru v podaní jedného z najkontroverznejších režisérov súčastnosti!
I hate using cliche phrases, but I need to say it this way: Baz Luhrmann is one of the filmmakers you either love or hate (Whew!Thank god I got this over with). Lots of the viewers would say that he concentrates so much on the visual and musical aspect of films that he completely forgets the contentual elements such as script, story, lines and general message for audience. Others admire his beautifully directed scenes, his courage to combine various things and update older material with contemporary elements. A year ago I wrote about Great Gatsby and criticized how he put hip-hop music (I'm sorry if the following words insult anyone, but that phrase just sounds like oxymoron to me) into 1920s story. I was not happy, but neither completely devastated because that's one of the things Baz Luhrmann does and I kind understand it. I know that circus/musicals/transvestite/Halloween parties from his films are not for everybody and some passionate readers of Shakespeare might be horrified by scenes like this one:
Capulets know how to get a party started: Could it be any tackier? Probably not but it sure looks like fun. Also notice the painting of Virgin Mary. Baz Luhrmann obviously loves stereotypes and isn't afraid to use them.
Yes. When there are lots of colours, glitters, comical and cartoon characters, transvestites, prominent music that doesn't seem to match and everything is over the top and an incomprehensible mess - you know it's Baz Luhrmann. Sure he created a complete chaos by combining original Elizabethan language (yes, that's right, no one uses modern language in the film at all) with 20th century carnival world but thankfully the characters of Romeo and Juliet remained untouched by all this. Amidst all Luhrmann's madness there are beautiful fresh faces of two people in love. And an aquarium. I dare anyone to say the image isn't compelling.
Young Leonardo DiCaprio and Claire Danes are a match made in heaven and I honestly think the cast couldn't have been any better.
Baz Luhrmann actually changes very little when it comes to the script. The whole story is set in Verona Beach, which reminds me some south-american city and the two quarreling families are more or less latinos, Zorro reminding guys, against white guys in Hawaiian shirts. It feels like a tribute/parody on gangsta stereotypes. The director seems to be having time of his life like a child in a candystore. There's no pretending, no seriousness only the joy of imagination. This is his fantasy and even though it might not be liked by everyone, it is exciting to see his version of the famous play. Too bad there aren't versions of Tim Burton, David Lynch, Alfred Hitchcock,... Wouldn't that be intriguing?
Did they hire party planers for Juliet's funeral? They must have aged a millennium during that shift.
I don't read Shakespeare because the language is very different from ours and I'm not the only one to think so. Many people don't understand most of the lines from it. The number of side characters and stories is another thing that scares me, however, this is not something you should worry about as the story is concentrated more or less only on Romeo and Juliet.
Hey, I know that Romeo and Juliet is not a foolproof and most intelligent story. The protagonists fall in love immediately when they first meet, despite not knowing absolutely anything about each other. If a guy started to stalk me after simply seeing me I'd freak out. Some guy with the glasses said that even Twilight makes more sense than Romeo and Juliet when it comes to reasons for falling in love.
Have you seen this version of Romeo and Juliet? If you haven't give it a try (if you're a man, it won't make you less manly I promise). If you have did you like it? Do you like Baz Luhrmanna? And do you, like I do, want to live in Baz Luhrmann's world?
Did you know that a key hair stylist of the film was kiddnapped and and held for $300 ransom, which the director paid? That's not part of the film. Allegedly it really happened.


Neznášam klišé, ale musím to takto povedať: Baz Luhrmann je jeden z filmových tvorcov, ktorých buď milujete alebo nenávidíte (Uf! Mám to za sebou). Veľa divákov mu vyčíta, že sa priveľa sústreďuje na vizuálnu a hudobnú stránku filmu a úplne zabúda na obsahové zložky ako napríklad scenár, príbeh, repliky a hlavná myšlienka. Druhí zasa obdivujú je prekrásne režírované scény, jeho odvahu kombinovať rozličné veci a zaktualizovať starší materiál modernými prvkami. Pred rokom som písala o jeho filme Veľký Gatsby a kritizovala použitie hip-hopovej hudby (pardón ak som niekoho teraz urazím, ale toto slovné spojenie mi pripadá ako oxymoron) v príbehu z 20. rokov. Nebola som nadšená, ale ani úplne otrávená, pretože také veci jednoducho Baz Luhrmann robí a ja tomu vlastne celkom rozumiem. Ale je mi jasné, že cirkusové/muzikálové/tranzvestitné/halloweenske večierky z jeho filmov nie sú pre každého and podaktorí vášniví čitatelia Shakespeara by sa pri takýchto scénach asi veľmi zhrozili:

Capuletovci robia žúrku:  Mohlo by to byť ešte gýčovejšie? Asi nie, ale aj tak vyzerá to ako zábava. Všimnite si tú maľbu Panenky Márie. Baz Luhrmann miluje rasové stereotypy a nebojí sa ich použiť.
Presne tak. Keď vidíte veľa farieb, flitrov, glitrov, komických postáv, tranzvestitov, karikatúr, počujete výraznú hudbu, ktorá sa tam nehodí a všetko je strašne prehnané a úplný guláš - tak viete, že ide o Baza Luhrmanna. Jasné, že vytvoril úplný chaos tým, že spojil pôvodný jazyk z alžbetínskych čias (áno, čítate správne, nik vo filme nehovorí moderným jazykom) s karnevalovým svetom 20. storočia, ale našťastie postavy Rómea a Júlie zostali nedotknuté. Uprostred všetkého toho Luhrmannovsého šialenstva vidíme dve krásne svieže tváričky mladých zaľúbencov. A akvárium. Nech mi nikto nehovorí, že tento obraz nie je kúzelný.
Mladí Leonardo DiCaprio a Claire Danes sú dokonalá voľba a ja neverím, že by obsadenie mohlo byť lepšie.
Baz Luhrmann však zmení veľmi málo pokiaľ ide o scenár. celý príbeh sa odohráva v meste Verona Beach, ktoré mi pripomína akési juhoamerické mesto a dve rozhádané rodiny sú viac-menej Zorra-pomstiteľa pripomínajúci latinoameričania proti bielym chlapcom v havajských košeliach. Film pôsobí ako hold/paródia na gangsta stereotypy. Režisér sa pri tvorbe filmu musel jašiť ako decko v hračkárstve. Nič sa nepredstiera, nič nie je vážne, iba čistá radosť z vlastnej fantázie. Toto je jeho predstava a aj keď sa nemusí páčiť každému, je zaujímavé vidieť jeho verziu tohto slávneho príbehu. Škoda, že neexistujú aj spracovanie napríklad Tima Burtona, Davida Lyncha, Alfreda Hitchcocka,... Nebolo by to skvelé?
Pracovala na Juliinom pohrebe cateringová agentúra? Tá šichta ich musela stáť tak tisíc rokov života. 
Nečítam Shakespeara, pretože jeho jazyk je príliš odlišný od toho nášho a iste nie som jediná, kto si to myslí. Veľa ľudí jednoducho už dnes nerozumie väčšine replík. Množstvo vedľajších postáv a príbehov je ďalšia vec, ktorá ma desí, ale toto nie je niečo, čím by ste a mali zaťažovať, keďže príbeh za zaoberá v podstate iba Rómeom a Júliou.
Je mi jasné, že Rómeo a Júlia nie je najinteligentnejší a najlogickejší príbeh. Protagonisti sa do seba zaľúbia hneď ako sa po prvýkrát stretnú napriek tomu, že o sebe nevedia zhola nič. Ak by za mnou nejaký chlap začal chodiť potom, ako ma jednoducho raz niekde videl, tak to by som asi bola dosť zhrozená. Chlapík s okuliarmi dokonca povedal, že aj Súmrak má väčší zmysel ako Rómeo a Júlia pokiaľ ide o dôvod na lásku. Tvrdí, že síce Bella a Edward sú nemožní nacistickí a bezcitní pózeri, ale aspoň to majú spoločné, zatiaľčo Rómeo a Júlia sa ľúbia pretože...eh? Chlapík vo videu príde zo zaujímavou teóriu, že príbeh je o práve mladých ľudí na vlastný život (odporúčam si video pozrieť, ale pokiaľ je vaša angličtina veľmi zlá, tak som vám aspoň poskytla jednoduché zhrnutie).
Videli ste túto verziu Rómea a Júlie? Ak nie, dajte jej šancu (mužom sľubujem, že ich pozeranie neurobí o nič menej mužným). Ak áno, páčila sa vám? Máte radi Baza Luhrmanna? A tiež by ste chceli bývať v takomto Luhrmannovskom svete?
Vedeli ste, že hlavného kaderníka filmu uniesli a požadovali za neho výkupné 300 dolárov, ktoré teda režisér zaplatili? to nie je súčasťou filmu, to sa vraj naozaj stalo.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.