Sunday, 5 October 2014

David Lodge - Changing Places/Hostující profesoři (1975)

When I was a child I obviously wanted to be a princess. But as people get older they focused on the things they don't like so I started thinking also about the jobs I would never ever do. Garbageman and teacher. I don't know how I happened to study pedagogy but so far I'm successfully avoiding the career in education. Being a teacher is a diagnosis. Now let's have a look at a book whose characters suffers from it.

Keď som bola dieťa, pochopiteľne som chela byť princezná. S vekom som sa viac sústreďovala aj na veci, čo sa mi nepáčili a tak som premýšľala aj nad povolaniami, ktoré by som nikdy robiť nechela. Smetiarku a učiteľku. Neviem ako som potom skončila na pedagogickej, ale ešte stále sa mi darí vyvýbať sa kariére vo vzdelávacej oblasti. Byť učiteľom je predsa diagnóza. Pozrime sa na knihu, ktorej postavy ňou trpia.
Changing Places was written by David Lodge, a witty English author who is known for his campus novels (novels set on University campuses).
Two professors, Morris Zapp from USA and Philip Swallow from England, decide to participate in university exchange program. Erasmus for teachers, basically. Morris is an ambitious middle-aged man of strong personality, who has already published 5 thick studies of Jane Austen's work before he reached 40. Philip is a soft Englishmen, who's never written anything, likes all kinds of literature and, therefore, he's master of none. He decided to relive his memories of honeymoon he spent in America back when his life was exciting and his wife supports the trip and escape from rut.
Morris's wife is actively planning divorce without Morris's consent and he apparently hopes she'll change her mind while he's abroad and start to miss him. Of course.
"No, this is not the happiest of flights for Morris J. Zapp ("Jehovah", he would murmur out of the side of his mouth to girls who inquired about his middle name, it never failed; all women longed to be screwed by a god)."

After exchanging their approximate positions at the universities, their lives get strange shapes and they are both taken aback by the world got into. Swallow is surprised by the fast pace of life in USA, where the sexual revolution and antiwar movement get stronger and stronger (the book is set in 1960s).
"The young bearded Jesuses and their barefoot Magdalenes in cotton maxis,... junkies and potheads stoned out of their minds... sitting on the pavement with their backs to a sunny wall, ghetto kids and Huckeberry runways... priests, policemen, a young man distributing, without conviction, leaflets about courses in Scientology, hippies in leather jackets and girls, girls of every shape and size and description, girls with long hair to their waists, girls in plaits, girls in curls, girls in shorts skirts, girls in long skirts, girls in jeans...."
Exactly!

It takes a while but Morris gets used to Britain too, despite it's archaism, the lack of career stimuli, diplomatic weather and half-retarded students:
"Well, it's like James, ah, well the guy wants to be a modern, I mean he has the symbolism bit and God is dead and all, but it's like he's still committed to intelligence, like he thinks that it all means something for Chrissake - you dig?"
or:
"Mary Makepeace asks him if Jane Austen was the name of his great-grandmother. He says he thinks it unlikely."

My favourite character was Charles Boon, a student from England, who goes to USA too. As he's the heart of every party, his motivation is not the great library or world-renowned professors. He starts a radio show and participates in all kinds of protests that America of 1960s offers. Under such influence, slow and shy Swallow becomes somewhat more social creature:
"British Professor, not especially well hung, likes Jane Austen, Top of the Pops, gin and tonic, seeks orgy, suitable beginner."

Not that he really goes that way, but it's the thought that counts:-) However, the truth is that the professors end up exchanging much more than their work location of six moths.
I liked the refreshing form the author decided to use. The book has 6 chapters and some of them are written in a common prosaic text, one consists entirely of advertisements, columns and commercials, one of letters and one is written like a script.
To sum it up: if you like intellectual humour and university setting, or if you enjoy the contrast of British and American culture, you will enjoy David Lodge's best known work.


Hosťujúcich profesorov napísal David Lodge, vtipný anglický autor známy románmi z univerzitného prostredia (ak viete o nejakej stránke v slovenčine alebo češtine, dajte mi vedieť, ja som jednoducho žiadnu nenašla).
Dvaja profesori, Morris Zapp z USA a Philip Swallow z Anglicka, sa rozhodli zúčastniť sa na univerzitnom výmennom programe. V podstate Erazmus pre učiteľov. Morris je ambiciózny muž v strednom veku a s výraznou osobnosťou, ktorý vydal 5 rozsiahlych štúdií o Jane Austen ešte predtým ako dosiahol štyridsiatku. Philip je jemný Angličan, ktorý nikdy nič nenapísa a páči sa mu akákoľvek literatúra, teda nie je v ničom odborník. Erazmus sa rozhodol využiť, aby si pospomínal na mladosť, časť ktorej strávil v Amerike a na časy, kedy bol jeho život ešte vzrušujúci a jeho žena ho len povzbudzuje, aby si oddýchol od každodenného stereotypu.
ČAAAAAAAAAAAAAAAAJ!
Morrisova žena aktívne plánuje rozvod, či už Morris súhlasí alebo nie, no on dúfa, že jeho neprítomnosť zmení jej názor a začne jej chýbať. Ano inak.
"Toto nie je môj najveselší let," pomyslel si Morris J. Zapp ("Jehova," zvykol potichu utrúsiť kútikom úst dievčatám, ktoré boli zvedavé jeho stredné meno; efekt bol dokonalý; všetky ženy chceli mať v posteli boha)."

Neviem, či o tom vieš ale ja som vlastne úplná pecka.
Po tom, čo si naši profesori dajme tomu, že vymenili svoje pracovné pozície, ich životy začnú naberať prazvláštne obrátky a obaja sú zaskočení svetom, v ktorom sa ocitli. Swallow je prekvapený akčným tempon života v USA, kde práve fičí sexuálna revolúcia a silnejúce protivojnové hnutia (dej knihy sa odohráva v šesťdesiatych rokoch).
"Mladí bradatí Ježišovia a ich bosé Magdalény v bavlneních maxišatách,... feťáci zhúlení do bezvedomia... sedia na slnečnom chodníku alebo sa opierajú o múry, deti z ghetta a utekajúci Huckleberry Finnovia,... kňazi, policajti, mladý muž bez nadšenia rozdáva letáky o kurzoch scientológie, hipisáci v kožených bundách a dievčatá, dievčatá každého tvaru a veľkosti, dievčatá s vlasmi dlhými po pás, dievčatá s vrkočmi, dievčatá s kučerami, dievčatá v kraťasoch, dievčatá v dlhých sukniach, dievčatá v rifloch...."
Presne to mal na mysli!
Morrisovi to tiež chvíľu trvá, ale nakoniec si zvykne na Anglicko, aj napriek všetkej zastaralosti, nulovej vyhliadke na kariérny postup, diplomatickému počasiu a poloretardovaným študentom:
"Nó, akože James, mmmmm, chce byť moderný, akože má tam ten symbolizmus a boh je mŕtvy a taaak, ale že sa asi stále snaží o intektuálnosť, akože si proste myslí, že všetko má nejaký zmysel, či čo, bože! No chápete?"
Alebo:
"Mary Makepeace sa ho spýtala, či Jane Austen bolo meno jeho babičky. Povedal, že sa mu to nezdá pravdepodobné."
Myslím, že viem, čo chceš povedať, Elmo. Trojka naozaj nasleduje po dvojke.
Moja obľúbená postava bol Charles Boon, študent z Anglicka, ktorý prichádza do USA tiež. Kedže Charles je dušou a srdcom každého večierka, jeho motivácia na presťahovanie nie je obrovská knižnica ani svetoznámi profesori. Charles má šou v rádiu a zúčastňuje sa všakovakých protestov, ktoré len Amerika šesťdesiatych rokov ponúka. Pod jeho vplyvom sa pomalý a hanblivý Philip Swallow mení na spoločenskejšieho tvora:
"Britský profesor, nijako výnimočne obdarený, má rád Jane Austen, Británia hľadá talent, gin a tonic, hľadá orgie vhodné pre začiatočníka."
 

Teda niežeby do toho naozaj išiel, ale aj tá myšlienka sa počíta:-) No pravdou je, že profesori si vymenia viac ako len miesto výkonu práce.
Oceňujem nezvyčajnú formu románu. Kniha má 6 kapitol a niektoré sú písané ako bežná próza, jedna sa skladá iba z reklám, článkov a inzerátov, ďalšia z listov a posledná je napísaná ako scenár.
Na záver: ak vám nie je cudzí intelektuálny humor a univerzitné prostredie alebo pokiaľ vás bavia rozdiely medzi britskou a americkou kultúrou, tak sa vám najznámejšie dielo Davida Lodga bude páčiť.No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.