Sunday, 14 December 2014

Dollhouse (2009 - 2010) - Introduction / Dum loutek - Úvod

It's not a yoga course.
Nie je to kurz jogy.
Topher: So what do you think of your new girl?
Boyd: She's not a girl. She's not even a person. Just an empty hat, until you stuff a rabbit in it.


Topher: Tak čo si myslíš o tej novej babe?
Boyd: Ona nie je žiadna baba. Nie je to ani len človek. Iba prázdny klobúk, kým doň nej nedáš králika.  
I warned you that I was watching Dollhouse now. Should have prepared yourselves.

So Dollhouse is a TV series made by Joss Whedon, the guy who gave us Buffy the Vampire Slayer and Avengers and many more things I haven't had time to check out yet. So when I learnt that he had made a show named Dollhouse and cast Eliza Duschku (she was on Buffy as Faith) and Amy Acker (on Angel as Fred for example) I realized I wanted to see it.
You see Joss Whedon has a script writing talent not only for fun lines but he excels in character development and he can invent twists you would never dreamt of. On top of that he likes it crazy and that's why he chooses to create worlds where anything can happen, for example Buffy as a supernatural show had a wonderful potential to be crazy from the beginning and Joss delivered. If I had my own TV series I would ask various special people from the film industry to write an episode or two once in a while and Joss Wheden would be definitely one of those people. 
From the left: agent Ballard, Joss Whedon, Echo.
Dollhouse is not a supernatural show so how did Joss manage to make it anything he wanted anytime he wanted? See Dollhouse is a secret agency that gives a shelter to people who are in such a terrible situation in their lives they cannot see a way out. For example a criminal on the run desperately hiding from justice. These poor guys sign a contract with Dollhouse to surrender their minds and lives for 5 years, Dollhouse wipes their personality and any memories and uses them as ... prostitutes  people for everything because they program and reprogram them as if they were machines. Wonderful right?
Not for them obviously but for us, viewers, it's great. You'll get to see the characters having various different roles in many different situations sometimes within one episode. This opens such a wide range of possibilities that it makes me totally drool. Some viewers complained about Eliza Duschku's acting skills but I actually like her a lot. However, if you are concerned that she's might be the miss-special-snowflake-and-princess-centre-of-the-universe and of this show you don't need to worry about that. At the beginning - roughly the first 5 episodes - she has a lot of screen-time but with every following episode we meet other characters and slowly learn their stories as well and everything becomes more and more complex. Personally I liked Topher, the quirky scientist who's job is to program the ''dolls''. Make me laugh and I'm hooked.
Topher: I don't want to use the word genius, but I'd be ok if you wanted to.
The beginning is different though. Different meaning non-Whedon-like. I heard that Fox tried to mess with the series and manipulate it to their liking not realizing that Joss was the brain here. There are not many jokes, the atmosphere is serious and the the show looks a bit like action-packed Alias if you remember it. Action genre is not my favourite but it was done well so I decided to stay. Plus I understand that for the best things to happen on the show, Joss needed a little time to set everything up, introduce the characters, describe the situation and get you used to this world before kicking you in the balls big time. That's a metaphor for surprising you a lot.
Boss, Adelle DeWitt.
If you're looking for a new TV series that isn't very long (sadly it has only 2 seasons, bad, bad Fox) but which is intense, well-written, well-played and except for the entertainment value it has even something to say, go to Dollhouse. I tagged it watch it right now.
PS: I'll write more about Dollhouse in the upcoming weeks.Varovala som vás, že som začala pozerať Dollhouse. Mali ste sa pripraviť.

Dollhouse (domček pre bábiky... ééé... Niektoré veci by sa jednoducho nemali prekladať a Nežných zabijakov z csfd.cz ani nejdem komentovať) je seriál od Jossa Whedona, chlapíka, ktorý nám dal Buffy premožiteľku upírov, film Avengers a ešte všeličo iné, na čo som si ešte bohužiaľ nenašla čas. Keď som zistila, že urobil niečo s názvom Dollhouse a obsadil tam Elizu Duschku (mohli ste ju vidieť v Buffy ako Faith) a Amy Acker (napríklad v Angelovi ako Fred), uvedomila som si, že to teda chcem vidieť.
Takto. Joss Whedon má talent nielen na písanie vtipných hlášok, ale vyniká hlavne pri zobrazovaní vývoja postáv a dokáže prísť so zvratmi, ktoré by vám ani vo sne nenapadli. Navyše sa mu ľúbia blázniviny a preto si vytvára svety, kde sa môže stať čokoľvek, napríklad Buffy bol naprirodzený seriál a teda už od začiatku mal veľký potenciál, čo sa bláznivín týka a Joss to poriadne využil. Ak by som mala svoj vlastný televízny seriál, požiadala by som rôznych mimoriadnych ľudí z filmovej brandže, aby raz za čas napísali 1 či 2 časti podľa svojho gusta a Joss by bol jedných z tých ľudí, ktorých by som si určite pozvala.

Zľava: agent Ballard, Joss Whedon, Echo.
Dollhouse nie je nadprirodzený seriál, tak ako sa Jossovi podarilo si ho zmeniť na čokoľvek a kedykoľvek chcel? Dollhouse je tajná agentúra, ktorá dáva útočište ľuďom, ktorý sa ocitli v takej zlej životnej situácii, že naozaj nevidia cestu von. Napríklad zločinec, ktorý sa zúfalo snaží uniknúť pred zákonom. Títo neboráci podpíšu zmluvu s Dollhousom, v ktorej sa vzdajú svojej mysle a života na 5 rokov, Dollhouse im vymaže osobnosť a spomienky a použije ich ako... prostitútov ľudí pre všetko, pretože si ich hocikedy môže naprogramovať ako keby boli stroje. Párada, čo?
Teda evidentne nie pre nich, ale pre nás divákov. Môžete sledovať postavy v rôznych rolách a mnohých rozličných situáciach, niekedy dokonca v rámci jednej epizódy. Toto prináša množstvo možností, z ktorých by jeden slintal. Niektorí diváci sa sťažujú, že Eliza Duschku nemá dostatočné herecké zručnosti, ale mne sa náhodou veľmi páči. No pokiaľ sa obávate, že sa z nej vykľuje slečna-výnimočná-a-princezná-centrum-vesmíru a tohto seriálu, tak toho sa báť netreba. Na začiatku - zhruba prvých 5 častí - má veľa scén, ale s každou nasledujúcou epizódou stretávame ďalšie postavy, spoznávame ich príbehy a všetko naberá na komplexnosti. Osobne sa mi páči Topher, divný vedec, ktorého prácou je programovať "bábiky". Dajte mi dobrý vtip a som vaša.
Topher: Nechcem použiť slovo "génius", ale nemám nič proti tomu, keby si ho chcel použiť ty.
"Hmm, nerozumiem."
"Ale je to také zlaté, že sa snažíš."
Začiatok je však trochu iný. Tým myslím newhedonovský. Počula som, že sa do kreatívneho procesu pchalo vedenie televízie Fox neuvedomujúc si, že Joss bol ten s mozgom. Na začiatku seriálu nie je veľa vtipov, atmosféra je vážna a seriál pripomína Aliac, ak si ešte spomínate. Akčný žáner nie je ani zďaleka môj obľúbený, ale je to spravené dobre, tak som sa rozhodla vydržať. Navyše je mi jasné, že aby sme sa mohli dostať k tomu najlepšiemu, Joss potreboval trochu času, aby niečo stanovil, predstavil nám postavy, uviedol nás do situácie a nechal nás si na tento svet zvyknúť predtým, ako nám nakope gule. To je metafora pre megaprekvapenia, ktoré sú od šiestej epizódy na dennom poriadku.
Šéfka Adelle DeWitt.
Ak hľadáte nový televízny seriál, ktorý by nebol veľmi dlhý (bohužiaľ má len 2 série, zlý zlý Fox), ale za to intenzívny, dobre napísaný, zahraný a okrem zábavy má aj čo povedať, nech sa páčí, Dollhouse. Označila som ho ako okamžite pozrieť.
PS: V nasledujúcich týždňoch popíšem o Dollhouse viac.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.