Sunday, 28 December 2014

Dollhouse - Season 1: Episodes 6 - 13/ 1. séria: Časti 6 - 13

I hoped you had wonderful Christmas everyone.
Dúfam, že ste všetci mali skvelé Vianoce,
Joss Whedon starts his magic, the show kicks in and I'm striving to write a blogpost that provides exactly the right amount of information. I haven't labored like this during writing a post for quite a long time.
Game on.
Joss Whedon začína čarovať, seriál sa poriadne rozbehne a ja tu bojujem s tým, aby som napísala príspevok, ktorý odhalí presne to správne množstvo informácií. Už dlho som takto nemakala pri písaní príspevku.
Hra sa začína.
For my previous post about Dollhouse, where I describe the beginning of the 1st season click on the link here.
I don't know how to start. I want you to get hooked because I want someone to talk to about it. On the other hand I don't want to spoil you because this series is based on mystery, connections, revelations and surprises. I'm not naming many characters as during the series the dolls/actives have various personalities and names/nicknames, they evolve and sci-fi things happen. The episode titles, however, might be mentioned in the post.
Anyway, during the episodes 1-5 the plot, situations, Dollhouse functioning, characters, relationships and motivations have been set up and now the mythical 6th episode comes to make us lose our shit breath and fall in love with Dollhouse.
That is one weird pair of pants.
Dollhouse, as a secret facility, is not generally accepted to exist but it's an urban myth so it makes sense that the 6th episode is framed by the scenes with men and women on the streets being interviewed about it. See the problem with urban myths is that nobody in their sane mind believes in them. The agent Paul Ballard does. In the previous episodes he was mocked and fired for his obsession with finding and outing Dollhouse and saving the dolls/actives from slavery. Despite his lack of paycheck his determination never wavers. 
In real life unemployment poses a slightly bigger problem than on TV. Ex-agent Ballard is still having fun.
Adelle DeWitt, the boss and the lady who until now kept strolling to and fro in her fancy office in designer clothes, suddenly shows she's indeed a competent head of Dollhouse and that she shouldn't be underestimated.
Viewers start wondering about the true personalities of the dolls/actives: Who are they really? What did they do and why they willingly surrendered their lives and bodies for 5 years to the abusive science project that Dollhouse is? Despite being reprogrammed to a blank slate state after each engagement they start developing personality, retain echoes of their erased memories, get new desires and needs and human self-awareness that they shouldn't have at all. How will our beloved boss Adelle deal with this undoubtedly dangerous situation? In addition pretty early on the show we learn about an ex-doll now renegade, Alpha, and his unfortunate hobby of cutting women a lá Cubism...
Adelle: The evil ones are always snappy dressers.
I like unconventional narrative style, for example one episode is a mosaic composed of points of view of 4 different characters. There is a spy in the house of dolls and Adelle sends her programmed dolls/actives out and we get to gradually follow them all to get more and more revelations, not all of them necessarily connected to the spy situation and the story grows even further.
I enjoyed the stand alone Agatha Christie episode, however, a seemingly stand alone episode doesn't have to be an island. It might bring ideas that will come back haunting you later in the show. Be warned.
Picasso in the kitchen.
From the first episode one is presented the cliche of the agent Ballard as an heroic Prince charming and the knight in the shining armor to save the sleeping beauties in Dollhouse. He gladly obeys the cliche but mind you, this is a Joss Whedon show. Expected unexpected. 
The topic of playing god is not the alpha and omega of this show but it's one of it's strongest ideas along with the basis of humanity and personality. 
The 1st season ends with the 13th episode, Epitaph I, which was not aired because it's not an hour of mainstream television, however, many claim it's the best episode of the entire season. It's set in 2019 with lots of flashbacks and flashforwards from the events before season 1, during and after season 2. Moreover, they are memories of various characters, are they truly reliable?
It's a mess.
Rolls up your sleeves, dolls, and put on your brown emergency pants.
Neviem ako začať. Chcem vám namotať, lebo sa o tom chcem s niekým rozprávať. Na druhej strane vám nechcem prezrádzať žiadne spoileroidné informácie, pretože tento seriál je založený na tajomstvách, súvislostiach, odhaleniach a prekvapeniach. Veľa postáv nemenujem z toho dôvodu, že počas seriálu majú "bábiky" rôzne osobnosti a mená/prezývky, vyvíjajú sa a dejú sa ešte aj iné sci-fi veci. Názvy epizód sa však v príspevku môžu objaviť.
Takže časti 1 až 5 nám predstavili zápletku, situácie, fungovanie Dollhousu, postavy, vzťahy a motivácie. Teraz prichádza tá bájna šiesta epizóda, aby nám vyrazila dych a nadobro nás vtiahla do svojho bizarného náručia.
Kedy boli v móde hentie gate, to si teda nepamätám.
Existencia Dollhousu, kedže je to tajná organizácia, nie je verejne potvrdená, ale stala sa akousi legendou, a preto je pochopiteľné, že šiesta časť je rámcovaná rozhovormi s mužmi a ženami na uliciach mesta na túto tému. Problém s legendami je však ten, že im nikto s aspoň priemerným IQ neverí. No agent Paul Ballard áno. V predchádzajúch častiach bol kolegami šikanovaný a napokon aj vyhodený kvôli svojej posadnutosti objaviť a odhaliť Dollhouse a zachrániť z jeho útrob všetky bábiky. Ani fakt, že je teraz nezamestnaný s jeho odhodlaním nezamával.
Kedže nezamestnanosť v telke a v skutočnosti nie je to isté, Paul Ballard si veselo fičí ďalej.
Adelle DeWitt, šéfka a dáma doteraz presúšajúca sa hore-dole po svojej pracovni v hogo-fogo oblečení, sa zrazu prejaví ako skutočne kompetentná riaditeľka Dollhousu, ktorú neradno podcenovať.
Diváci sa pomaly začínajú zamýšľať nad osobnosťami bábik: Kto vlastne sú? Čo spravili a prečo sa dobrovoľne vzdali svojich životov a tiel na 5 rokov v prospech takého zlodušského vedeckého projektu ako je Dollhouse? Napriek tomu, že ich po každej zákazke preprogramujú do stavu duševnej a osobnostnej prázdnoty, si však začnú vyvýjať novú osobnosť, uchovávať si ozveny zmazaných spomienok, získavajú nové túžby a potreby a schopnosť si uvedomiť seba samých, čo by sa vôbec nemalo diať. Ako si naša milovaná šéfka Adelle poradí s touto nepochybne nebezpečnou situáciou? Navyše sa pomerne skoro dozvedáme aj o existencii bývalej bábiky, teraz rebela na úteku, menom Alpha a jeho nešťastnej záľube v rezaní žien kubistickým štýlom.
Adelle: Zlodusi majú vždy dokonalý cit pre módu..
Ocenila som nekonvenčný naratívny štýl, napríklad jedna časť je mozaika skladajúca sa z pohľadov rôznych postáv. V dome pre bábiky je špión a Adelle vyšle svojich naprogramovaných zverencov a tak sledujeme všelijaké odhalenia, z ktorých sa nie všetky spájajú iba so špiónom. A príbeh utešene rastie.
Páčila sa mi aj samostatná epizóda akoby z pera Agathy Christie, no treba si uvedomiť, že aj samostatná epizóda nemusí byť úplne odtrhnutá. Možno príde s myšlienkou, ktorá nás postraší neskôr. Varovala som vás.
Picasso v kuchyni.
Od prvej časti máme na tanieri klišé s agentom Ballardom ako hrdinským princom Bajajom, ktorý raz príde a zachráni spiace Ruženky z Dollhousu. On sa s týmto klišé rád stotožní, ale pozor pozor: toto je seriál od Jossa Whedona. Očakávajte neočakávané.
Hra na bohov však nie je alfou a omegou tohto seriálu, no je jeho najsilnejšou myšlienkou spolu s podstatou ľudskosti a ľudského charakteru.
Prvá séria končí trinástou časťou, Epitaf I, ktorá nebola odvysielaná, pretože to je nie bežný televizny materiál a mnohí tvrdia, že je to najlepšia časť celej série. Odohráva sa v roku 2019 s obsahuje veľa spomienok na minulosť a budúcnosť - udalosti spred prvej série a počas, či po skončení druhej série. Navyše sú to spomenieky postáv, takže dá sa na ne spoľahnúť?
Je to bordel.
Toto nie je Klub Mladých svišťov, môj mužný priateľu.
Vyhrňte si rukávy, vážení, a oblečte si pohotovostné hnedé nohavice.No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.