Sunday, 27 December 2015

Buffy - season 6 1/2

The battle's done and we kind of won
So we sound our victory cheer
Where do we go from here?
Why is the path unclear?
When we know hope is near?
Understand we'll go hand in hand, but we'll walk alone in fear
Tell me!
Where do we go from here?

Už je po bitke a asi sme ju vyhrali
takže spievame víťaznú pieseň
A čo teraz?
Prečo nie je cesta jasná?
Kedy spoznáme, že nádej je blízko?
Rozumieme, ideme ruka v ruke, ale kráčame sami a vystrašení
Povedzte mi!
Čo teraz?

Sunday, 13 December 2015

Moving Pictures/Pohyblivé obrázky (1990)

"The whole of life is just like watching a film. Only it's as though you always get in ten minutes after the big picture has started, and no one will tell you the plot, so you have to work it out all yourself from the clues."

"Celý život jako pohyblivé obrázky, pomyslel si. Jenže v životě to většinou bývá tak, jako když přijdeš na promítání deset minut po začátku a nikdo ti neřekne, o co jde, takže si to všechno musíš zjistit sám z náznaků."

Sunday, 29 November 2015

Idiocracy (2006)


Narrator: As the 21st century began, human evolution was at a turning point. Natural selection, the process by which the strongest, the smartest, the fastest, reproduced in greater numbers than the rest, a process which had once favored the noblest traits of man, now began to favor different traits. Most science fiction of the day predicted a future that was more civilized and more intelligent. But as time went on, things seemed to be heading in the opposite direction. A dumbing down. How did this happen? Evolution does not necessarily reward intelligence. With no natural predators to thin the herd, it began to simply reward those who reproduced the most, and left the intelligent to become an endangered species.

Rozprávač: V 21. storočí sa ľudstvo ocitlo na križovatke. Prirodzený výber, proces kedy sa najsilnejší, najinteligentnejší a najrýchlejší reprodukovali vo väčších množstvách ako ostatní, začal uprednostňovať úplne iné vlastnosti. Väčšina vtedajších sci-fi predstáv prorokovala budúcnosť, ktorá by bola civilizovanejšia a inteligentnejšia. No ako šiel čas, veci sa začali uberať opačným smerom. Nastalo hlúpnutie. Ako to? Evolúcia nie vždy oceňuje inteligenciu. Bez prirodzených nepriateľov, ktorí by oddelili zrno od pliev, začala jednoducho preferovať tých, ktorí sa párili najviac a inteligentní sa stali ohrozeným druhom.

Sunday, 15 November 2015

Ghost World/Svet duchov (2001)

Enid: I think only stupid people have good relationships.
Seymour: That's the spirit.

Enid: Myslím, že iba hlúpi ľudia majú dobré vzťahy.
Seymour: Správny prístup.

Sunday, 1 November 2015

A fish called Wanda/Ryba menom Wanda (1988)

Archie: Wanda, do you have any idea what it's like being English? Being so correct all the time, being so stifled by this dread of, of doing the wrong thing, of saying to someone "Are you married?" and hearing "My wife left me this morning," or saying, uh, "Do you have children?" and being told they all burned to death on Wednesday. You see, Wanda, we'll all terrified of embarrassment. That's why we're so... dead. 

Archie: Vanda, vieš čo to je byť angličan? Byť neustále korektný, byť úplne ochromený hrôzou, že urobíš niečo zle, že sa niektoho spýtaš "Si ženatý?", aby ti povedal "Dnes ráno ma žena opustila" alebo "Máš deti?" a dozvedieť sa, že v stredu zomreli v horiacom dome. Vieš, Vanda, my všetci sa desíme, že sa strápnime. Preto sme takí... mŕtvy. 

Sunday, 4 October 2015

Heathers (1988)

Veronica Sawyer: I'm on my way to a party at Remington University... No, my life's not perfect. I don't really like my friends.
J.D.: I... I don't really like your friends either.
Veronica Sawyer: Well, it's just like - they're people I work with, and our job is being popular and shit.
J.D.: Maybe it's time to take a vacation.

Veronica Sawyer: Som na ceste na univerzitnú párty... Nie, môj život nie je dokonalý. Vlastne ani nemám rada svoje kamarátky.
J.D.: No... ani ja nemám rád tvoje kamarátky.
Veronica Sawyer: Je to akoby - sú to ľudia, s ktorými pracujem a naša práca je byť populárny a také sračky.
J.D.: Možno je čas na dovolenku.

Sunday, 20 September 2015

Douglas Adams - Hitchhiker's guide to galaxy (1979 - 1992)

The universe’s creation made a lot of people very angry and was widely considered a bad move.
"There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly what the Universe is for and why it is here, it will instantly disappear and be replaced by something even more bizarre and inexplicable. There is another theory which states that this has already happened."

"Existuje teória, že keď niekto zistí aký je zmysel vesmíru, ten zmizne a miesto neho sa objaví niečo ešte bizarnejšie a nevysvetliteľné. Existuje druhá teória, že sa to už stalo."

Sunday, 6 September 2015

Pleasantville (1998)

Jennifer: And I still don't see why we're doing this!
David: Because we're supposed to be in school.
Jennifer: We're supposed to be at home, David. We're supposed to be in color!
David: [placatingly] Okay, okay, okay.
Jennifer: God!

Jennifer: A stále nerozumiem, prečo toto robíme!
David: Pretože máme byť v škole.
Jennifer: Máme byť doma, David. Máme byť farební!
David: [zmierlivo] Okej, okej, okej.
Jennifer: Bože!

Sunday, 23 August 2015

Gone with the wind / Odviate vetrom (1936 and 1939)


Scarlett: Sir, you are no gentleman.
Rhett Butler: And you, Miss, are no lady.

Scarlett: Pane, vy nie ste žiaden džentlmen.
Rhett Butler: A vy, slečna, nie ste žiadna dáma.

Sunday, 9 August 2015

Vertigo (1958)

"Hitchcock's most tender story!"
''One of the landmarks of the 20th century!''
''One of the all-time greats!''
This was not. Call me stupid or argue with me because I just didn't get Vertigo.

"Najnežnejší Hitchockov príbeh!"
"Jedna z ikon dvadsiateho storočia!"
"Jeden z najlepších filmov všetkých čias!"
Alebo aj nie. Kľudne ma nazvite blbou alebo sa so mnou pohádajte, lebo ja som Vertigo jednoducho nepochopila.

Saturday, 18 July 2015

Dangerous Liaisons / Nebezpečné známosti (1988)

Have you ever wondered what people used to do to pass the time in those dark dark ages, for example before French revolution, when there was no internet and those poor bastards were too rich to be allowed to work?
Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, čo robili ľudia, aby im nejako prešiel čas v tých temných temných časoch, napríklad pred francuzskou revolúciou, keď ešte neexistoval internet a tí nešťastníci bol príliš bohatí na to, aby im bolo dovolené pracovať?

Sunday, 28 June 2015

Willy Wonka & the Chocolate Factory / Willy Wonka a jeho továreň na čokoládu (1971)

An eccentric hermit, who owns a bizarre confectionery factory, decides to boost his sales with a contest, whose 5 winners will spend one whole day exploring his outlandish production processes. During the surreal presentation four out of five young visitors get disfigured and/or lost in unknown parts of the factory to be never seen again and the owner still goes on like a boss.

Ekcentrik, ktorý nevychádza z domu a vlastní pitoresknú továreň na cukrovinky sa rozhodne povzbudiť predaj tým, že vyhlási súťaž, ktorej piati víťazi strávia celý deň skúmaním jeho bizarných výrobných procesov. Počas surealistickej prehliadky skončia štyria z piatich detských víťazov znetvorení a/alebo stratení v útrobách továrne, nik už ich neuvidí a majiteľ jednoducho ide ďalej ako pán.

Saturday, 13 June 2015

Batman returns/Batman sa vracia (1992)


An upper-class family throws their mutant baby down the sewer, then the grown-up mutant baby freak runs for political office, a socio-phobic billionaire dresses up in leather as a flying rodent and a lonely secretary has a mental breakdown and dresses up in leather as a feline. That's a summary of Christmas flick made by Burton.

Rodina z vyššej vrstvy hodí svoje zmutované bábo do kanála, neskôr sa tento mutant uchádza o post senárora, bilionár trpiaci sociofóbiou sa oblečie za lietajúceho hlodavca v koženom kostýme a osamelá sekretárka sa mentálne zosype a prezlečie sa za mačku. Toť v skratke vianočný film podľa Tima Burtona.

Sunday, 31 May 2015

Feet of Clay / Nohy z jílu (1996) 100th blogpost:-)

"There were no public health laws in Ankh-Morpork. It would be like installing smoke detectors in Hell."
"Neexistovali žádné veřejné zdravotné předpisy nebo zákony. Pokusit se o něco takového by bylo stejně marné jako instalovat detektory kouře do pekla."

Sunday, 17 May 2015

Pushing Daisies (2007 - 2009)

Narrator: At this very moment in the town of Couer d'Couers, young Ned was nine years, twenty-seven weeks, six days and three minutes old. His dog, Digby was three years, two weeks, six days, five hours, and nine minutes old... and not a minute older.

Rozprávač: Práve v tejto chvíli v mestečku Couer d'Couers mal malý Ned deväť rokov, dvadsaťsedem týždňov, šesť dní a tri minúty. Jeho pes Digby mal tri roky, dva týždne, šesť dní, päť hodín a deväť minút... a už ani o minútu viac.

Sunday, 3 May 2015

Guards! Guards! (1989) Stráže! Stráže!

“They may be called the Palace Guard, the City Guard, or the Patrol. Whatever the name, their purpose in any work of heroic fantasy is identical: it is, round about Chapter Three (or ten minutes into the film) to rush into the room, attack the hero one at a time, and be slaughtered. No one ever asks them if they want to. 
This book is dedicated to those fine men.” 


"Můžete jim říkat palácová garda, městská stráž nebo prostě hlídka. Ať už se budou jmenovat jakkoliv, jejich úloha ve většině fantasy románů je stejná. Zhruba ve třetí kapitole (ve filmu pak po prvních deseti minutách promítání) vtrhnou do místnosti, jeden po druhém ukázněně zaútočí na hlavního hrdinu a dají se pobít. Nikdy se jich nikdo neptá, jestli o to stojí.
Tahle kniha je věnována jim."

Sunday, 19 April 2015

Batman (1989)

Why would I want to have Joker as my friend?
Because I wouldn't want him to be my enemy, that's why!

Prečo by som chcela Jokera za kamoša?
Pretože by som ho nechcela za nepriateľa, preto!

Sunday, 5 April 2015

Wild Tales/Divoké historky (2014)

Overheard in a restaurant:
"We have to do something, they're both eating."
"Add more poison?"

Začuté v kuchyni jednej reštaurácie:
"Musíme niečo spraviť, teraz to jedia obaja."
"Pridať viac jedu?"

Sunday, 22 March 2015

Little Miss Sunshine (2006)

Sheryl: You know, like it or not, we're still your family, for better or worse...
Dwayne: No, you're *not* my family! I don't wanna *be* your family! I hate you fucking people! Divorce? Bankrupt? Suicide? You're fucking losers, you're losers! No, please just leave me here, Mom. Please, please, please. Please... just leave me here.

Sheryl: Dobre, ale či sa ti to páči alebo nie, sme stále rodina....
Dwayne: Nie, nie ste moja rodina! Nechcem k vám patriť! Nenávidím vás! Rozvod? Bankrot? Samovražda? Ste lúzri! Nie, proste ma nechajte tu, mama! Prosím, prosím... Prosím, nechajte ma tu.

Sunday, 8 March 2015

Juno (2007)

Vanessa Loring: Your parents are probably wondering where you are.
Juno MacGuff: Nah... I mean, I'm already pregnant, so what other kind of shenanigans could I get into?

Vanessa Loring: Tvoji rodičia sa už o teba určite boja.
Juno MacGuff: Aaaale... Veď už tehotná som. Čo inšieho by sa mi ešte mohlo stať?

Sunday, 22 February 2015

Dollhouse - The Second Season/Druhá séria

Laurence: (about the Actives) Don't think of them as children, think of them as pets.
Claire: Is that supposed to be funny?
Laurence: If your child starts talking for the first time, you feel proud. If your dog does, you freak the hell out.

Laurence: (o "bábikách") Nepovažujte ich za deti, ale sa domáce zvieratá.
Claire: To bol vtip?
Laurence: Ak vaše dieťa začne rozprávať, ste na neho hrdí. Ak začne rozprávať váš pes, tak vás to vydesí.

Sunday, 8 February 2015

Buffy - The Best of the Rest of the Season 5
Anya: [to a customer who just finished her purchase] Please go.
Xander: Anya, the Shopkeepers Union of America called. They wanted me to tell you that "Please go" just got replaced with "Have a nice day."
Anya: But I have their money. Who cares what kind of day they have?
Xander: No one. It's just a long cultural tradition of raging insincerity. Embrace it.

Anya: [zákazníkovi, ktorý práve zaplatil] Choďte už.
Xander: Anya, Práve volala Národná spoločnosť predavačov. Chceli, aby som ti povedal, aby si "Choďte už" nahradila  frázou "Príjemný deň".
Anya: Ale ich peniaze už predsa mám. Koho zaujíma, aký deň budú mať?
Xander: Nikoho. To je len taká naša starobylá neúprimná tradícia. Osvoj si ju.

Sunday, 11 January 2015

Ferris Bueller's Day Off (1986) / Voľný deň Ferrisa Buellera (1986)

Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it.
Život beží fakt rýchlo. Ak sa občas nezastavíte a nerozhliadnete, môžete ho zmeškať.

Sunday, 4 January 2015

Viva la 80s/Nech žijú osemdesiate roky


Brian Johnson:  Dear Mr. Vernon, we accept the fact that we had to sacrifice a whole Saturday in detention for whatever it was we did wrong. But we think you're crazy to make us writing an essay telling you who we think we are. You see us as you want to see us - in the simplest terms, in the most convenient definitions. But what we found out is that each one of us is a brain...
Andrew Clark: ...and an athlete...
Allison Reynolds: ...and a basket case...
Claire Standish: ...a princess...
John Bender: ...and a criminal...
Brian Johnson: Does that answer your question? Sincerely yours, the Breakfast Club...

Brian Johnson: Vážený pán Vernon, prijímame fakt, že musíme stráviťcelú sobotu po škole za čokoľvek, čo sme urobili. Ale myslíme si, že ste blázon, keď od nás žiadate esej na tému kto sme. Vidíte nás ako nás vidieť chcete - označených tými najjednoduchšími nálepkami a najpohodlnejšími definíciami. Ale dnes sme zistili, že každý z nás je kocka...
Andrew Clark: ...či športovec...
Allison Reynolds: ...blázon...
Claire Standish: ...či princezná...
John Bender: ...alebo zločinec...
Brian Johnson: Odpovedal som vám na otázku? S pozdravom, Breakfast Club...