Sunday, 8 February 2015

Buffy - The Best of the Rest of the Season 5
Anya: [to a customer who just finished her purchase] Please go.
Xander: Anya, the Shopkeepers Union of America called. They wanted me to tell you that "Please go" just got replaced with "Have a nice day."
Anya: But I have their money. Who cares what kind of day they have?
Xander: No one. It's just a long cultural tradition of raging insincerity. Embrace it.

Anya: [zákazníkovi, ktorý práve zaplatil] Choďte už.
Xander: Anya, Práve volala Národná spoločnosť predavačov. Chceli, aby som ti povedal, aby si "Choďte už" nahradila  frázou "Príjemný deň".
Anya: Ale ich peniaze už predsa mám. Koho zaujíma, aký deň budú mať?
Xander: Nikoho. To je len taká naša starobylá neúprimná tradícia. Osvoj si ju.
I can't believe it's been more than a year I wrote about Buffy. I rewatched some episodes and I kept planning to continue reviewing the rest of the episodes but I have no idea where the time went.
So the last time I wrote about the show, we were at the beginning of the season 5 and Buffy got a younger sister, Dawn, and everybody pretended that she'd always been there. The topics I find most interesting in the rest of the season 5 are the backstory, the death and some comical motives.

The backstory - Spike
During the seven years Buffy managed to create a long and compelling backstory for both, the slayer and the vampire characters on the show. I'm not going to reveal the slayer information since that would be a big spoiler but there is definitely more on other slayers in the past generations and their lives (short) and deaths (Spike).
Also Spike. Despite his terrible hairstyle, terrible fashion and the fact that he lives in a dirty tomb, he's very interesting character. I imagine vampires to have a bit more style but in season 5, Spike has still a part of his badassery, very good cynical lines and his plans are quite clever. But was he the same person before he was turned as well?
It's a well-established trope that a badass must have a soft side and underneath it all Spike is still this insecure young man, who wants to impress the queen of his heart. The episode Fool for Love deals with the backstory and relationship trouble without being romantic or sappy because there's a lot of humour in it as well.

The Death
The episode The Body is legendary. Buffy as a supernatural show has a high bodycount and, of course, the writers had to give death its meaning back. Despite the fact that the dead body doesn't belong to a major character, Joss Whedon managed to make it a big deal and I believe that every single Buffyfan finds it the single hardest episode to watch as it depicts the death and its conseqences very realistically. 
The shock, disorientation and loss is expressed by handheld cameras, that don't catch everything they should just like a shocked person can't really concentrate and see anything around but my favourite device is the absence of music. We have learnt to take music on TV for granted and when it's suddenly missing you wouldn't believe how heavy the silence becomes. Also the cast gives their best performance in this episode and every detail is in place. Crying, prattling, vomitting or fretting over small things? Which reaction is appropriate? Anya is a former daemon and she hasn't never been confronted with such situation before:
“What will we be expected to do?” and “Xander cried at the apartment; it was weird,” and “Am I supposed to be changing my clothes a lot? Is that the helpful thing to do?” 
Every single reaction we see is genuine. 
Despite being so depressing, The Body is also one of the best Buffy episodes, if not the best.


Comedy
Let's end with something relaxing. What I expect from everything I decide to watch is humour. I don't tolerate those who take themselves too seriously. In fifth season Buffy's watcher, Giles, opens a magic shop and one of Buffy's friends Anya gets to work there. Anya, the former demon, needs some time to understand the whole concept of working for money, which are then spent on living. But when she does, she becomes the number one capitalist. Anya's character serves mostly as a comical relief which means she's one of my most favorite characters. 
Vampire Spike can't help himself and falls in love with Buffy. I know it's a cliche but Joss Whedon can work those well. Since Buffy is not tempted to jump into a relationship with a man-monster, who once wanted to kill and ocasionally still does, Spike gets help from a nerd team to create a robot-Buffy. How does the world look like through Buffybot's eyes?
Considering this patriarchal society, this is a perfect example of laughter through tears.
Joss Whedon gave Sarah Michelle Gellar definitely a lot of challenges (physical fight, death, various mental states, playing a robot)  and she nailed them all.
If you're busy but want a little taste of great TV watch at least The Body to see that even teenshows can be done well.

Fíha, prešiel už viac ako rok, čo som naposledy písala o Buffy. Znovu som si pozrela nejaké časti a stále som plánovala sa vrátiť k piatej sérii, ale ani neviem, kam sa ten čas podel.
Takže naposledy, keď som o seriále písala, sme boli na začiatku 5 série a Buffy záhadne prišla k mladšej sestre, Dawn, a všetci sa tvárili, že Dawn tam bola pomaly odnepamäti. Témy, ktoré ma najviac oslovili v piatej sérii sú prehlbujúce sa príbehy postáv, smrť a komické motívy.

Životný príbeh - Spike
Počas siedmych sérií sa v Buffy vybudovali slušné príbehy a zaujímavé životopisy aj bojovníčok s upírmi aj samotných upírskych postáv. Nejdem odhaľovať veci o Buffynom poslaní, lebo nechcem prezrádzať rozuzlenie, ale dozvieme sa niečo aj o bývalých premožiteľkách upírov, ich životoch (boli krátke) a smrti (Spike).
Takže Spike. Napriek jeho príšernému účesu, zmyslu pre módu a fakt, že žije v špinavej hrobke, jeho postava ma celkom baví. Aj keď by asi upíri mali  žiť na väčšej nohe, Spike si uchováva časť svojho charakteru (no vážne, napadá vás nejaký preklad slova "badassery"), stále nás teší svojimi cynickými komentármi a jeho plány majú tiež hlavu a pätu. Ale bol taký aj za svojho ľudského života?
Je to úplne bežné klišé, že aj ten najväčší zloduch musí mať svoju nežnú stránku a pod všetkým tým čiernym koženým pozlátkom je Spike stále ten nesmelý mladý muž, ktorý sa len snaží zapôsobiť na dámu svojho srdca. Časť Fool for Love (Šíleně zamilován) sa zaoberá  životnými príbehmi a vzťahmi bez toho, aby to bola nejaká presladená romantika a našťastie nechýba ani humor.

Smrť
Časť The Body (Telo) je legendárna. Buffy je nadprirodzený seriál a teda kde sú monštrá musí byť aj smrť. To však často vedie k trivializácii a preto sa scenáristi rozhodli zobraziť smrť a jej dôsledky oveľa reálnejšie a prinavrátiť jej vážnosť. Aj keď to telo nepatrí žiadnej z tých najhlavnejších postáv, nebol by to Joss Whedon, aby z toho neurobil najsilnejšiu a najpôsobivejšiu časť celého seriálu. Myslím, že asi každý fanúšik Buffy túto epizódu považuje za najťažšiu, lebo je jednoducho priveľmi realistická.
Šok, dezorientácia a strata sú podčiarknuté použitím ručných kamier, ktoré sa nesnažia zachytiť všetko, tak ako sa človek v šoku nedokáže sústrediť, aby čokoľvek poriadne vnímal. No mojou srdcovkou je hudba, alebo presnejšie jej absencia. Naučili sme sa brať hudbu v televízii ako samozrejmosť a keď zrazu nie je, človek by neveril aké ťaživé dokáže byť ticho. Navyše herci podali svoje najlepšie výkony (teda podľa mňa) práve v tejto časti a každý detail zapadá na svoje miesto. Plač, táranie, vracanie či stresovanie nad maličkosťami? Ktorá reakcia je správna? Anya bola kedysi nesmrteľný démon pomsty a teda s takouto situáciou nikdy konfrontovaná nebola: 
"Čo sa odo mňa očakáva?"  "Xander doma plakal; bolo to divné;"  "Mám sa často prezliekať? Pomohlo by to?"
Každá reakcia, ktorú vidíme je celkom autentická.
Napriek ohromnej depresívnosti je The Body asi jednou z najlepších častí Buffy, ak nie rovno najlepšia.


Komédia
Ukončime to niečím príjemným. Čo očakávam od všetkého, čo si pozriem je humor. Naozaj netolerujem tých, čo sa berú príliš vážne. V piatej sérii si Buffin mentor, otvorí čarovný obchod Magic Shop a jedna z Buffiných kamarátok dostane šancu mu tam pomáhať. Kedže Anya je bývalý démon treba jej najskôr trochu času, aby si zvykla na princíp peňazí a na to, že ich môže neskôr využiť. No keď si zvykne stane sa ukážkovou kapitalistkou. Anyina postava má poväčšine funkciu rozosmiať, takže vám musí byť jasné, že je to jedna z mojich obľúbených postáv.
Upír Spike sa voľky-nevoľky zaľúbi do Buffy. Viem, že je to dnes už klišé, ale Joss Whedon vie ako na to. Vzhľadom na to, že Buffy netúži randiť s príšerou, čo ju kedysi chcela zabiť a občas to chce, Spike využije tím kockáčov, aby mu vyrobili robota, ktorý vyzerá presne ako Buffy. Ako vyzerá svet cez oči Buffy-robota?
Vľavo: pevný disk a vraždenie upírov. V strede: Anya: randí so Xanderom, má rada peniaze, ex-demon. Vpravo: nájsť Spikea a potešiť Spikea (bozkávanie_01, bozkávanie_02, polohy_03, polohy_04, polohy_05, viac)

Vzhľadom na túto patriarchálnu spoločnosť, je toto krásny príklad smiechu cez slzy.
Joss Whedon dal Sarah Michelle Gellar poriadnu robotu (zahrať bojové scény, smrť, rôzne mentálne stavy či robot) a ona to všetko zvládla s prehľadom.
Ak ste priveľmi zaneprázdnení, ale aj tak máte chuť na Buffy odporúčam si pozrieť aspoň časť Telo, aby bolo jasné, že seriály a dokonca aj tie pre puberťákov môžu byť na úrovni.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.