Sunday, 5 April 2015

Wild Tales/Divoké historky (2014)

Overheard in a restaurant:
"We have to do something, they're both eating."
"Add more poison?"

Začuté v kuchyni jednej reštaurácie:
"Musíme niečo spraviť, teraz to jedia obaja."
"Pridať viac jedu?"
You know that feeling. It comes once in a while, or a week or several times a day (or it never really leaves...) when you feel like you want to yell, throw things, small ones, then furniture, attack your surroundings or twist necks. Which are the things that make you so unbelievably angry? Relationships? Services? Work? School? Traffic? Politics? Weather? Think about it. What was the last thing that gave you high blood pressure the other day? What would it be like if you released you anger? Incredible Hulk juggling cars or something similar?

Wild Tales (2014, Relatos Salvajes) is a film that spoke to me. Most of the production we see in cinemas and TV is very repetitive: love, saving the world and other variations of being a hero opening one's eyes and realizing the priorities... actually I can't think of any other topics. And commercials. Anyway, most of the stories chose as their main topic from the options above.
This film's main topic is anger so great one can't control oneself. Refreshing right? 
From the formal point of view there is no central plot or character. The film consists of 6 short stories, which share neither setting, protagonists nor actors. The introduction airplane story is a hilarious over-the-top joke (however, considering the event from few days ago...) with a very dark punchline that will keep you hooked for the rest. 
With the rest of the stories you catch yourself placing bets on which characters are going to survive until the end when the punchline is revealed.
There will be blood.
While being undoubtedly entertaining the film is also making an unsettling point since it often depicts the characters in everyday situations. Some of the explosive reactions you see here started as a minor inconvenience, some of them as a repeating injustice and some were reactions to shocks that can strike anyone anytime. How fast can one go from zero to crazy? See The Strongest (the third story), which begins as a cozy Audi commercial.
I also enjoyed the fourth story of a fighter against the system irrespective of the destruction it brings to those around, even his own family.
The last story is viewed by many as the best and most thrilling, which is very true. Watching great actors spiraling into complete madness while thinking that the story has peaked only to find out that it has just began got me fascinated. 
The stories in Wild Tales have a few characters and uncomplicated plot. Despite of it I felt it hard to predict the future development. Is anyone going to die? How many? Or can they stop before it's too late? (no, they can't:-) I just wanted to be surprised. Every character is a bit different and they are in different situations so they came up with various solutions, not just mindless chop-chop. Moreover, the southern temper is at its best:-) 
I heartily recommend this film to anyone who isn't afraid of little passion and likes The War of the Roses.
Poznáte to. Raz za čas to príde, raz za týždeň alebo aj niekoľko krát za deň (alebo je to stále tu...), ten pocit, keď máte chuť kričať, hádzať vecami, najprv malými, potom nábytkom, útočiť na svoje okolie a vykrúcať krky. Aké sú to veci, čo vás tak neuveriteľne rozčuľujú? Vzťahy? Služby? Práca? Škola? Doprava? Politika? Počasie? Porozmýšľajte. čo vám naposledy zvýšilo krvný tlak? Aké by to bolo keby ste ten hnev vypustili von? King Kong žonglujúci s autami a tak?

Divoké historky (2014, Relatos Salvajes) je film, ktorý ma oslovil. Veľa z tej produkcie, čo môžeme bežne vidieť v kinách a televízii sa dosť opakuje: láska, záchrana sveta a podobné variácie na tému "ja som hrdina, kto je viac?", otvorenie očí a uvedomenie si skutočných priorít... vlastne ma už ani žiadne iné témy nenapadajú. No a ešte reklamy. Ale jednoducho väčšina príbehov má ako hlavnú tému niektorú z hore spomenutých možností.
Hlavnou témou tohto filmu je hnev taký ohromný, že sa človek neovládne. Osviežujúce, však?
Z formálneho hľadiska tu nemáme centrálnu záplatku ani postavu. Film sa skladá zo 6 poviedok, ktoré spolu nezdieľajú priestor, postavy ani hercov. Úvodná poviedka z lietadla je zábavný a prehnaný vtip (aj keď vo svetle nedávnych udalostí...) s veľmi temnou pointou, ktorá vás navnadí na ďalšie sledovanie.
Pri zvyšku poviedok už budete tipovať, ktoré postavy to prežijú dokonca, kedy sa odhalí pointa.
Nebojte sa, potečie krv:-)
Okrem toho, že sa zabavíte, film poukazuje aj na to, že zobrazované postavy sú v bežných každodenných situáciach. Niektoré z prezentovaných výbušných reakcií vlastne začali obyčajnou drobnosťou, niektoré boli spôsobené opakujúcou sa nespravodlivosťou a niektoré šokom, ktorý sa môže stať hocikedy hocikomu z nás. Ako rýchlo sa môže človek zmeniť z pohoďáka na šialenca? Pozrite si Najsilnejšieho (tretí príbeh), ktorý začína ako príjemná reklama na Audi.
Páčil sa mi aj štvrtý príbeh o bojovníkovi proti systému, ktorému akoby nezáležalo akú deštruckiu celá situácia prinesie zúčastneným, vrátane jeho rodiny.
Posledný príbeh považuje množstvo divákov za najlepší a najnapínavejší, čo je asi pravda. Sledujete skvelých hercov ako sa zacyklujú a rútia do úplného šialenstva a myslíte si, že príbeh práve vyvrcholil, iba aby ste zistili, že sa ešte len začína. Bola som fascinovaná a nevedela som od obrazovky odtrhnúť zrak.
Príbehy z Divokých historiek majú iba pár postáv a nekomplikovaný dej. Napriek tomu sa mi ťažko predpovedalo, čo sa stane ďalej. Zomrie niekto? Koľkí? Dokážu sa zastaviť kým bude neskoro? (nie, nedokážu:-) Chcem prekvapenia. Každá postava je iná a v ineh životnej situácii, takže musia prísť s rôznymi riešeniami a nie sa len zarezávať či strieľať. Navyše tu máme južanskú vášeň v celej svojej kráse:-)
Tento film vrelo odporúčam všetkým, čo sa neboja temperamentu a páčila sa im Vojna Roseovcov.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.