Sunday, 28 June 2015

Willy Wonka & the Chocolate Factory / Willy Wonka a jeho továreň na čokoládu (1971)

An eccentric hermit, who owns a bizarre confectionery factory, decides to boost his sales with a contest, whose 5 winners will spend one whole day exploring his outlandish production processes. During the surreal presentation four out of five young visitors get disfigured and/or lost in unknown parts of the factory to be never seen again and the owner still goes on like a boss.

Ekcentrik, ktorý nevychádza z domu a vlastní pitoresknú továreň na cukrovinky sa rozhodne povzbudiť predaj tým, že vyhlási súťaž, ktorej piati víťazi strávia celý deň skúmaním jeho bizarných výrobných procesov. Počas surealistickej prehliadky skončia štyria z piatich detských víťazov znetvorení a/alebo stratení v útrobách továrne, nik už ich neuvidí a majiteľ jednoducho ide ďalej ako pán.
A few years ago I saw Charlie and the Chocolate Factory (2005), the remake of the 1971 having believing that nothing can go wrong with a film with Johnny Depp. Even though I used to be a big Johnny Depp fan (now I'm only a fan of young Johnny Depp) I walked home unimpressed. Maybe Tim Burton's style had changed (the remake was directed by him) maybe it was Johnny Depp's annoying middle age crisis that begun at that time (still not over). Or maybe the idea of an eccentric older men inviting children to his place, which reminds Michael Jackson's Neverland, just didn't seem that appealing. Anyway not impressed.
Later I found out where these sassy memes came from.
If you guessed that it's the original Willy Wonka and the chocolate factory film, you guessed right. I already learnt that Gene Wilder is one fantastic actor to watch. I recommend his Young Frankenstein, a parody/tribute on the story of Frankenstein. Gene Wilder is my platonic love and he's the only one who can pull off such a strange and upsetting role as the weird Willy Wonka.

As I said I didn't grow up with this fairytale. I understand that for the children in 60s and 70s it was something vaguely similar to Harry Potter for my generation. A wonderland with cool creatures, crazy adventures and lots of sweets. Even though I find the world of Harry Potter more enchanting I admire Gene Wilder's performance and the songs that were in the film were quite timeless. I didn't know that the song Homer Simpson sings in his Garbageman episode is from this film.
Good scenes were also those that depicted people in the whole world trying to win the competition and I can safely say that they weren't any less crazier than Willy Wonka alone. I like the scene with the psychiatrist and the woman whose husband was kidnapped.
One isn't surprised that one of the five children that wins the visit to the chocolate factory is the main character, a poor little boy (Sammy? Timmy? Johnny?) with the blondest hair, saddest bluest eyes and the laziest grandparents you've even seen.
If Grandpa Joe can dance, Grandpa Joe can work.
I suppose that the story was intended as a morality tale, where the nasty spoilt children (the other winners) get punished but for me as someone quite known for disliking children was it a very comforting sight when those loud brats with their idiotic parents got out of the way one by one.
Mike Teevee: Wait till I get a real one. Colt 45. Pop won't let me have one yet, will ya, Pop?Mr. Teevee: Not till you're 12, son.
And Wonka's solution?
Mrs. Gloop: [Augustus fell into the chocolate river] He can't swim.
Willy Wonka: There's no better time to learn.
This film has undeniable charm but despite some really hilarious moments I don't recommend it to everyone as it's usually one of the things you most enjoy when you're a child. However, if you're a fan of Gene Wilder (and you should be) you might like to see him in one of the most famous roles in his life.
Pred pár rokmi som videla Charlieho a továreň na čokoládu (2005), remake filmu z roku 1971 veriac, že Johnny Depp je istota. Aj keď som vtedy bola veľký fanúšik Johnnyho Deppa (teraz som už iba fanúšik mladého Johnnyho) vôbec ma neočaril. Možno sa šýl Tima Burtona zmenil (on režíroval ten remake) alebo možno sa Johnny vtedy pomaly dostával do tej trápnej krízy stredného veku (tá ešte stále neskončila). Alebo možno tá myšlienka ekcentrického staršieho muža, ktorý pozýva deti k sebe na miesto pripomínajúce Jacksonov Neverland, u mňa nepadla na úrodnú pôdu. Jednoducho ma to nechytilo.
Neskôr som zistila odkiaľ pochádzajú všetky tie drzé meme.
Máš otázku?
Okamžite všetko ostatné nechám tak.
Ak ste hádali, že je to z pôvodnej verzie Willy Wonka a továreň na čokoládu, hádali ste správne. Už dávnejšie som zistila, že Gene Wilder je fantastický herec. Odporúčam vám Mladého Frankenštajna, paródiu/poklonu hororu o Frankenštajnovi. Gene Wilder je moja platonická láska a je asi jediný herec na zemi, ktorý ustojí rolu takého podivína ako je Willy Wonka.
Nemáš čas cvičiť?
Tak mi porozprávaj o tom ako si práve dosiahol 251. level v hre Candy Crush Saga.
Ak som už naznačila, s touto rozprávkou som nevyrastala. Rozumiem, že pre deti 60. a 70. rokov toto musí byť niečo tak trochu ako Harry Potter pre moju generáciu. Čarovné miesto s fantastickými bytosťami, bláznivými dobrodružstvami a kopou sladkostí. Aj keď považujem svet Harryho Pottera za čarovnejší, musím obdivovať výkon Gena Wildera a niektoré piesne, ktoré sa ukázali nadčasové. Nevedela som, že pieseň, ktorú spieva Homer Simpson v epizóde, kde bol vedúci smetiarov je pôvodne z tejto rozprávky.
Pekné scény boli najmä tie, v ktorých vidno ako sa celý svet zbláznil vo svojej tážbe po výhre v súťaži a hádam ani nemusím hovoriť, že to bolo oveľa bláznivejšie ako samotný Willy Wonka. Upozorňujem aj na scénu s psychiatrom, či so ženou, ktorej uniesli manžela.
Málokoho by prekvapilo, že jedným z výhercov sa stane akurát náš protagonista, chudobný malý chlapec (Sammy? Timmy? Johnny?) s tým najblonďavejšími vlasmi, najsmutnejšími modrými očami a najlenivejšími starými rodičmi, akých kedy videl svet.
Pripútaný k posteli, keď treba robiť.
Tancuje, keď je zadarmo čokoláda.
Ak môže dedo Joe tancovať, tak môže aj robiť, či?
Myslím, že tento príbeh mal mať výchovný zmysel, keďže všetky hnusné rozmaznané deti (myslím, tým tých zvyšných víťazov) boli potrestané, ale pre mňa, osobu čo sa netají svojou neláskou k deťom, bolo celkom upokojujúce sledovať ako sú tie malé hnusné príšery aj s ich priblblými rodičmi odstranené jeden po druhom.
Mike Teevee: "Len počkajte, kým dostanem naozajstnú. Kolt 45ku. Oco mi ju ešte teraz nedovolí, že?"
Pán Teevee: "Kým nemáš 12 rokov, ani náhodou, synak!" 
A Wonkove riešenie?
Pani Gloop: (jej syn Augustus spadol do čokoládovej rieky) "Nevie plávať!"
Willy Wonka: "Ideálny čas sa začať učiť."
Príde o dieťa v každej miestnosti. Fičí ďalej ako nič.
Tento film má isté čaro, ale aj napriek mimoriadne vtipným scénkam ho neodporúčam každému. Asi je to jedna z tých vecí, čo si najviac užijete ako decko. No ak ste fanúšik Gena Wildera (a to by ste mali byť), asi by ste ho chceli vidieť v jednej zo svojich najikonickejších rolí jeho života.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.