Saturday, 18 July 2015

Dangerous Liaisons / Nebezpečné známosti (1988)

Have you ever wondered what people used to do to pass the time in those dark dark ages, for example before French revolution, when there was no internet and those poor bastards were too rich to be allowed to work?
Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, čo robili ľudia, aby im nejako prešiel čas v tých temných temných časoch, napríklad pred francuzskou revolúciou, keď ešte neexistoval internet a tí nešťastníci bol príliš bohatí na to, aby im bolo dovolené pracovať?

Imagine: you got up, spend the usual two and half hours dressing up, had breakfast, went to the church, hunted or embroidered, ate lunch and the long afternoon in front of you is still not over and then you must go to the opera for 4th time this week. I completely understand the dire need to invent such magnificent clothing or complicated system of manners to survive those 50 years of dullness when even tuberculosis must have been considered a welcomed relief in those times.
I watched Cruel Intentions when I was a teenager and I loved it but I was also a very easily impressed teenager. Now being ten years older I cringed many times and decided to watch the older 80s version with Glenn Close, John Malkovich, Uma Thurman, Michelle Pfeiffer and Keanu Reeves - Dangerous Liaisons.
The very beginning of the film assured me that it was going to be worth the time. We see both Valmont and marquis Merteuil going through their mourning beauty routine before breakfast, which is a great metaphor for the whole story as well as an interesting demonstration of fashion of 18th century. I was never interested in the French pre-revolutionary over-the-topness but this film made it grow on me.
After Valmont (John Malkovich) and Merteuil (Glenn Close) get dressed the story starts very fast. The devious Valmont and Merteuil make a bet that he seduces godfearing married Tourvel (Pfeiffer) and naive fifteen year old virgin Cecile, played by Uma Thurman. The bored diabolical pair likes to play with the reputation of others, however, Merteuil (Close will be Cruella de Wille in my eyes forever and ever) must be very cautious to keep her own clean reputation intact. This is where the 18th century setting makes perfect sense as in the times the original book was written (by Choderlos de Laclos, 1782) one's reputation had a crucial role in the social life of the upper-class and their social life was the only life they had. 
I was very impressed by the casts's performance, however, despite the obvious superiority of the older version (Glenn Close version as I say) the newer adaptation from 1999 had something that the previous one missed. Sure now nobody really cares about your reputation anymore so the remake made in 1999, named Cruel Intentions, set in high school for rich children in present days makes little sense. Moreover the poor cast composed of Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Selma Blair and Reese Witherspoon had to cope with truly appalling script and they generally looked like children pretending to be adults. However, I'm not sure if it was intentional or not but John Malkovich's ladies man didn't seem quite believable. He was undoubtedly menacing and cunning but alluring or charming he was not.
Valmont was not undead but Malkovich's face expression apparently didn't know.
Imagine that guy up there stalking you, repeatedly claiming to love you and sporting such rigid face. I'm sorry I couldn't believe that his Valmost was a ladykiller, whom no woman's heart could resist. Valmont, my dear, you've forgotten to put on you charm today, haven't you? When watching Cruel Intentions one has to admit that Phillippe and Witherspoon's love seems to develop much more naturally. Simply one believes that they've fallen in love with each other.
Maybe it's just Phillippe's 12 year old charm. He was 12 year old at the time of shooting, right?
I'm sorry I can't help myself but in those moments I really find Phillippe more enchanting and I could much easier believe that there has been a growing number of girls smitten by that smile. Come to think of it I can't even recollect if Malkovich ever smiled in his adaptation. All the scenes where he put malice and wickedness on display he nailed. His lies for madame Tourvel seem to be learned by heart yet not too much so she believes them and we don't but charm was MIA somehow.
And Cruel Intentions had this moment of cute teen bonding as well..
The final scene of Liaisons was again metaphoric but even more powerful than the opening one - a true cherry on top.
Despite of me complaining about John Malkovich a ton I heartfully recommend you to watch Dangerous Liaisons (and not quite Cruel Intentions). The first film has a great cast exercising a foolproof script and as for the second one you'll be good with the soundtrack only.
Did you know that actress Swoosie Kurtz appeared in Dangerous Liaisons as Cecile's mother, on Cruel intentions as Valmont's therapist and also on the best TV show ever: Pushing Daisies.
Watch Dangerous Liaisons...
...or you make Keanu sad.Predstavte si toto: Vstali ste, strávili zvyčajné dve a pol hodiny obliekaním a maľovaním, naraňajkovali ste sa, išli ste na omšu, poľovali ste alebo ste vyšívali, zjedli obed  a ešte vás čaká dlhé popoludnie kým pôjdete večer na operu (tento týždeň štvrtý raz). Úplne rozumiem tej zúrivej túžbe zaviesť ohromujúcu módu alebo komplikovanú dvorskú etiketu slúžiacu na prežitie 50 rokov nudy, kedy aj smrť na tuberkulózu musela priniesť vítané spestrenie. 
Videla som Veľmi nebezpečné známosti ešte keď som bola v puberte a úplne som ten film milovala, ale tiež treba priznať, že som bola dosť jednoduchá puberťáčka. Teraz, keď mám o desať rokov viac, som si nie raz zakrývala oči a radšej som sa rozhodla pozrieť si verziu z 80. rokov s Glenn Close, Johnom Malkovichom, Umou Thurman, Michelle Pfeiffer a Keavu Reevesom - v slovenčine sa tento film volá Nebezpečné známosti.
Už na začiatku filmu som vedela, že toto nebude stratený šas. Vidíme Valmonta a markízu Merteuil a celú ich rannú rutinu, čo je perfektná metafora celého príbehu rovnako ako zaujímavá demonštrácia módy 18. storočia. Nikdy ma táto francúzska prerevolučná prečačkanosť nezaujímala, ale tento film ma na ňu aj celkom nalákal.
Po tom ako sa Valmont (John Malkovich) a markíza Merteuil (Glenn Close) oblečú, sa príbeh celkom rýchlo rozbehne. Diabolskí Valmont a Merteuil sa stavia, že sa Valmontovi podarí zviesť bohabojnú vydatú madam Tourvel (Michelle Pfeiffer) a naivnú pätnásťročnú pannu Cecile, ktorú hrá Uma Thurman. Znudený zlomyselný pár sa rád hrá s reputáciou ostatných, no Merteuil (Glenn Close pre mňa bude už navždy Cruella de Wille) musí byť veľmi opatrná, aby jej vlastná reputácia zostala nedotknutá. V tomto prípade je obdobie pochopiteľné, lebo v čase písania knižnej predlohy (autorom je Choderlos de Laclos, 1782), reputácia hrala zásadnú rolu v spoločenskom živote vyššej triedy a ich spoločenský život bol jediný život, ktorý mali.
Klobúk dole pred výkonmi hercov, no aj napriek očividnej prevahe staršej verzie (Glenn Close verzie, ako ju ja volám), novšia adaptácia mala predsa len niečo, čo v predchádzajúcej chýbalo. Jasné, že dnes už nikomu nezáleží na vašej reputácii, takže z tohto pohľadu remake z 1999 nedáva zmysel, lebo je zasadený do prítomnosti a odohráva sa medzi stredoškolákmi z bohatých rodín. Navyše úbohé obsadenie pozostávajúce zo Sarah Michelle Gellar, Ryana Phillipa, Selmy Blair a Reese Witherspoon muselo bojovať s miestami skutočne príšerným scenárom a nakoniec vyzerali ako deti hrajúce sa na dospelých. No treba priznať (neviem, či to bolo naschvál, či nie), ale Johnovi Malkovichovi  som toho neodolateľného zvodcu nemohla zožrať. Bol nepochybne hrozivý a prefíkaný, no očarujúci či šarmatný, to ani omylom.
Valmont nebol nemŕtvy, no Malkovichovmu výrazu tváre to ktosi zabudol povedať.
Predstavte si toho chlapíka na obrázku hore, ako vás prenasleduje, opakovane tvrdiac, že vás miluje, zatiaľ čo vám večne otŕča takýto výraz tváre. Prepáčte, ale ja jednoducho neverím, že Valmont v jeho podaní bol taký ohromný zvodca, ktorému neodolalo srdce žiadnej ženy. Valmont, macko môj, dnes si si doma zabudol šarm, však? Pri sledovaní Veľmi nebezpečných známostí z 1999, treba priznať, že láska Phillipa a Witherspoon sa vyvýjala oveľa prirodzenejšie. Divák skôr uverí, že tí dvaja sa do seba skutočne zaľúbili.
Možno je to tým jeho dvanásťročným šarmom. Mal predsa dvanásť rokov, keď sa film točil, či?
Je mi ľúto, ale v takýchto momentoch naozaj považujem Ryana Phillipa za šarmantnejšieho a je celkom uvetiteľné, že očaril kopu mladých slečien tým svojím detským úsmevom. Vlastne, keď tak nad tým rozmýšľam, ani si nevybavujem, či sa Malkovich v staršej adaptácii vôbec niekedy usmial. Všetky scény, kde bolo treba zlomyseľnosť a zlobu dal na jednotku. Jeho klamstvá madame Tourvel, vyzerali byť naučené naspamät, no nie príliš, aby sme ju zase nemali za trdlo, no šarm mal vtedy asi dovolenku.
Navyše Veľmi nebezpečné známosti mali tento moment zblíženia dvoch tínedžerov.
Posledná scéna pôvodných Známostí bola rovnako metaforická no ešte silnejšia ako úvodná - čerešnička na torte. 
Napriek tomu, že som sa na Johna Malkovicha postažovala, Nebezpečné známosti naozaj odporúčam (Veľmi nebezpečné známosti už nie). Prvý film má exceletné obsadenie a parádny scenár a čo sa novšej verzie týka, tam odporúčam tak jedine soundtrack.
Vedeli ste, že herečka Swoozie Kurtz sa objavila v pôvodných Nebezpečných známostiach ako Cecilina matka, v novších Veľmi nebezpečných známostiach ako Valmontova terapeutka a tiež v najlepšom scenári všetkých čias: Pushing Daisies.
Pozrite si Nebezpečné známosti....
...inak bude Keanu smutný.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.