Sunday, 20 September 2015

Douglas Adams - Hitchhiker's guide to galaxy (1979 - 1992)

The universe’s creation made a lot of people very angry and was widely considered a bad move.
"There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly what the Universe is for and why it is here, it will instantly disappear and be replaced by something even more bizarre and inexplicable. There is another theory which states that this has already happened."

"Existuje teória, že keď niekto zistí aký je zmysel vesmíru, ten zmizne a miesto neho sa objaví niečo ešte bizarnejšie a nevysvetliteľné. Existuje druhá teória, že sa to už stalo."
This is another of those must-reads I haven't written about yet. They appear all the time and it never stops surprising me how I've missed them. Douglas Adams wrote a book series that became cherished by many and its popularity has been on the rise since 70's and still going on. Sadly he died too early - at the age of 49 in 2001. The beloved sci-fi full of bizarre characters, peculiar places and freaky events is in the bookcase of every fan of English humor represented by Monty Pythons, Terry Pratchett, Red Dwarf and others. The series in named Hitchhiker's guide to galaxy.
Arthur Dent (inverted initials with author's name were probably intentional) has a bad day. In the morning he discovers big bulldozers in front of his house waiting for him to leave it. Only few days ago he found out by accident that his house was going to be demolished because of a new highway. As he's laying in the mud in front of the bulldozers wearing his robe and slippers a friend of his, Ford Prefect (secret alien obviously), comes and insists that they go to the pub right now. He has very bleak news and a good dose of alcohol is crucial to cope with them. The Earth is going to be destroyed in a few moments because a new intergalactic highway is planned in the area. 
Yes, there is some space. There are aliens and some of them are not friendly. However, if you expected star wars fights and heroic deeds described in pathos you would be disappointed. The protagonists highest ambition is to spend a nice evening in comfy pub. Not like they are successful. The crew encounter random and not so random obstacles and Arthur Dent, the poor last male human in universe, tries to keep up with his new companions while still sporting his dressing gown.

Did you know that Douglas Adams wrote scripts for Monty Python's flying circus and Doctor Who?

Douglas Adams comes with plot developments no one without English heritage could probably think of. The books are actually so bizarre it was quite a piece of work for the authors of the film (2005) to bring the atmosphere to screen and some of their creations seemed quite off but let's be honest here: Hitchhiker's guide to galaxy is an unattainable challenge. How on earth could you film a book that consists from observations like this one:
“He felt that his whole life was some kind of dream and he sometimes wondered whose it was and whether they were enjoying it.” 
To explain the title Hitchhiker's guide to galaxy is a guidebook existing within the series. It is ann electronic guide not unlike all the guides you can buy in touristshops or dutyfree zones on airports and they contain the most interesting sights in the country or city. Hitchhiker's guide to galaxy can tell you (actually yes, it speaks too) all the best tips when you're travelling across the universe trying to see as much as possible for only 30 altair dollars a day. Considering how much information it offers it's quite cheap and it has big comforting letters written on the cover: DON'T PANIC.
Did you know that many fans celebrate 25th May as the Towel day by carrying a towel?

Despite of the fact that the most of the story is set in space this is ultimately about humans and society: 
“This planet has - or rather had - a problem, which was this: most of the people living on it were unhappy for pretty much of the time. Many solutions were suggested for this problem, but most of these were largely concerned with the movement of small green pieces of paper, which was odd because on the whole it wasn't the small green pieces of paper that were unhappy.” 
And the recurring theme in the story is that humans are stupid:
“For instance, on the planet Earth, man had always assumed that he was more intelligent than dolphins because he had achieved so much—the wheel, New York, wars and so on—whilst all the dolphins had ever done was muck about in the water having a good time. But conversely, the dolphins had always believed that they were far more intelligent than man—for precisely the same reasons.” 

However, even the Englishman Adams has a heart:
''At first Ford had formed a theory to account for this strange behaviour. If human beings don't keep exercising their lips, he thought, their mouths probably seize up. After a few months' consideration and observation he abandoned this theory in favour of a new one. If they don't keep on exercising their lips, he thought, their brains start working.  After a while he abandoned this one as well as being obstructively cynical and decided he quite liked human beings after all.” 
If you haven't read this series, start now and you'll be sucked in from the very beginning. If you have, well time to reread, don't you think?
“Sir,' I said to the universe, 'I exist.' 'That,' said the universe, 'creates no sense of obligation in me whatsoever.” Zase jeden z tých klenotov, o ktorých som ešte nepísala. Neustále sa objavujú sa ja sa len čudujem ako som ich mohla vynechať. Douglas Adams napísal sériu kníh, ktorá sa stala ohromne obľúbenou a jej popularita od sedemdesiatych rokov stále stúpa. Bohužial autor zomrel príliš mladý - vo veku 49 v roku 2001. Jedno z najobľúbenejších sci-fi plné bizarných postáv, podivných miest a uletených udalostí sa nachádza v knižnici asi každého  fanúšika anglického humotu reprezentovaného Monty Pythonovcami, Terry Pratchettom, Červeným Trpaslíkom a tak ďalej. Táto knižná séria sa volá Stopárov sprievodca po galaxii.
Ak je na tejto lodi niečo dôležitejšie ako moje ego, dám to okamžite odchytiť a zastreliť. 
Arthur Dent (oobrátené iniciály autorovho mena pravdepodobne neboli náhodné) má zlý deň. Ráno objaví pred svojím domom veľké buldozéry, ktoré čakajú až odíde. Iba pred pár dňami náhodou zistil, že jeho dom plánujú zbúrať kvôli novej dialnici. Ako si tak leží v blate pred jedným z nich iba z župane a papučiach, príde jeho kamarát, Ford Prefect (marťan v utajení, pochopiteľne) a trvá na tom, že si musia práve teraz odskočiť do krčmy. Má pre Arthura pochmúrne správy a alkohol má zásadný význam pre to, aby ich dokázal ustáť. O niekoľko minút bude celá Zem zničená kvôli výstavbe medzigalaktickej diaľnice.
Áno, je tam nejaký ten vesmír. Sú tam aj nejakí mimozemšťania a nie všetci sú priateľskí. No ak by ste očakávali Star Warsové boje a hrdinské skutky opísané so slávnostným pátosom, boli by ste sklamaní. Najvyššia ambícia protagonistov je stráviť príjemný večer v pohodlnej krčmičke. Teda niežeby sa im to veľmi darilo. Posádka prekonáva náhodné, ale aj nie až tak náhodné nástrahy a Arthur Dent, úbohý posledný žijúci človek mužského pohlavia sa snaží držať krok so svojimi novými kamošmi, stále sa potĺkajúc vo svojom župane. 

Vedeli ste, že Douglas Adams sa podieľal aj na scénároch pre Monty Pythonovcov a Doktora Who?

Douglas Admas prichádza so zvratmi, ktoré by asi nikto bez anglických génov nevymyslel. Knihy sú dokonca také bizarné, že to bol veru tvrdý oriešok pre autorov filmu (2005) preniesť na plátno ich atmosféru a niektoré z ich výmyslov boli skutočne dosť mimo, no buďme úprimní: Stopárov sprievodca po galaxii je nemožný na sfilmovanie. Ako by ste vy sfilmovali knihu, ktorá z veľkej časti pozostáva z takýchto hlášok.
"Mal pocit akoby jeho celý život bol nejaký sen a niekedy premýšľal, komu sa asi zdá a či si to dotyčný užíva."

Aby som vysvetlila názov, Stopárov sprievodca po galaxii je knižný spievodca, ktorý sa objavuje v príbehu. Je elektronický a podobá sa sprievocom, akých si môžete kúpiť v obchodoch pre turistov a v dutyfree zóne na letisku a ktoré obsahujú zaujímavosti o tej ktorej krajine alebo meste. Stopárov sprievodca po galaxii vám však povie (áno, rozprávať vie tiež) samé skvelé tipy, keď cestujete krížom krážom vesmírom a chcete vidieť čo najviac za 30 altairských dolárov na deň. Vzhľadom na to, koľko informácií sprievodca obsahuje je celkom lacný a na obálke má veľkými priateľskými písmenami napísané: NEPODLIEHAJTE PANIKE!
Vedeli ste, že veľa fanúšikov oslavuje 25. máj ako Uterákový deň tým, že so sebou nosia všade uterák?

Napriek tomu, že väčšina príbehu sa odohráva vo vesmíre, príbeh je vlastne o ľudoch a spoločnosti:
"Táto planéta má - alebo skôr mala - problém, a to tento: väčšina ľudí na nej bola väčšinu času nešťastná. Navrhlo sa veľa riešení problému, ale väčšina z nich sa týkala pohybu malých zelených papierikov, čo bolo zvláštne, pretože to vlastne neboli tie papieriky, kto bol nešťastný."
A potom je tu tá klasická téma, že ľudia sú hlúpi:
"Napríklad na planéte Zem, človek vždy predpokladal, že je inteligentnejší ako delfíny, pretože toho toľko dosiahol - koleso, New York, vojny a tak - zatiaľčo všetko, čo delfíny robili bolo čľapkanie sa v mori a zabávanie sa. No naproti tomu deflíny vždy verili, že oni sú inteligentnejšie ako človek - z úplne rovakých dôvodov."
Nechajte to na mňa.
No Adams má srdce aj keď je to angličan:
"Najprv si Ford vytvoril teóriu, ktorá toto zvláštne správanie vysvetľovala. Ak by ľudské bytosti nehýbali perami, pomyslel si, asi by im úplne stuhli ústa. Po pár mesiacoch zvažovania a pozorovania od tejto teórie upustil a sformuloval ďalšiu. Ak by nehýbali perami, prestali by im fungovať mozgy. Po chvíli upustil aj od nej a rozhodol sa, že má ľudí vlastne rád."
Ak ste túto sériu ešte nečítali, začnite čím skôr a uvidíte, že vás chytí už na začiatku. Ak ste ju čítali, nuž tak je teda znova čas ju otvoriť, nie?
"Pane', povedal som vesmíru, 'Tu som.'  'To,' odpovedal mi vesmír. 'ma však vôbec k ničomu nezaväzuje."

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.