Sunday, 4 October 2015

Heathers (1988)

Veronica Sawyer: I'm on my way to a party at Remington University... No, my life's not perfect. I don't really like my friends.
J.D.: I... I don't really like your friends either.
Veronica Sawyer: Well, it's just like - they're people I work with, and our job is being popular and shit.
J.D.: Maybe it's time to take a vacation.

Veronica Sawyer: Som na ceste na univerzitnú párty... Nie, môj život nie je dokonalý. Vlastne ani nemám rada svoje kamarátky.
J.D.: No... ani ja nemám rád tvoje kamarátky.
Veronica Sawyer: Je to akoby - sú to ľudia, s ktorými pracujem a naša práca je byť populárny a také sračky.
J.D.: Možno je čas na dovolenku.
I didn't know how to start my post about Heathers. Its atmosphere is hard to describe. As always I read some reviews on several sites and came across the words like: amoral, decadent, deviant, brutal, pitiless, macabre and so on. Now you know you're in good hands.
You know Mean Girls will always have its safe place in my heart but Heathers had something that Mean Girls didn't. For example death and, especially, the endearing whatever-life-goes-on-whats-on attitude towards the growing pile of dead bodies the characters had. I half-expected it to be directed by Tim Burton. In Mean Girls characters mostly react as one would expect them and maybe as we would. In Heathers everyone just shrug it off, which I found oddly charming.
In the 80s Hollywood came with lots of incredibly popular films for teenage girls about teenage girls struggling through high school in their ultimate quest to get noticed by the love of their life and their poster girl was Molly Ringwald. The key goal was to create relatable characters for teenagers looking for someone to relate to. I'm not saying they were all bad. Breakfast Club should be compulsory for everyone even when you don't/didn't experience the strictly divided social order. It's very appealing in its search for understanding, closeness, fellowship, friendship, love and then Heathers comes and pees on all that.
Our protagonist is Veronica Sawyer, an intelligent girl, who tries to become a part of the clique that rules the school. She's played by Winona Ryder, who was hopeful Hollywood youth back then with Beetlejuice on her resume and Edward the Scissorhands in her future. She's quite a realistic individual, who despite the desire after popularity sees the stupidity of her actions but is too weak to get off the Heathers train. Heathers are three popular girls with the same first name, who tend to demean others and constantly seek the attention. Veronica, feeling like a prisoner, welcomes the arrival of a new student, psychopatic Jason Dean (I love references), nicknamed J. D., who has much more balls than she does. A film with a scene with a student shooting blanks at other students in the school cafeteria and getting a detention and playing it for laughs surely couldn't be made today. What a pity!
Veronica Sawyer: It's one thing to want someone out of your life, but it's another thing to serve them a wake-up cup full of liquid drainer.
J. D. (Christian Slater imitating Jack Nicholson) becomes quite a bad influence on Veronica as they start murdering their annoying schoolmates together like a gothic pair of Bonnie a Clyde. There are few moments when the film meets the reality and it surely isn't when they mask the murders as suicides or when suicide becomes the latest fashion at Westerburg High. Despite the brutality, the film feels like a dream, where no one reacts as they should and consequences can't be predicted. It makes you shocked and embarrassed on how successful it is with making you take it easy and to demonstrate how indifferent people are to pain of other and their own too.
Creepy fact: Jeremy Applegate (whose character prays he will never commit suicide) committed suicide with a shotgun in 2000, and Kim Walker (alpha Heather, who had the line "Did you have a brain tumor for breakfast?") died of a brain tumor on in 2001.
Anyway, Heathers is not a film like any other. It can't be classified as a typical example of this or that. Despite of mentioning some other films in the post I can't remember if I've ever seen a film that can be likened to Heathers. If you have a morbid sense of humour and odd things are your cup of tea, give Heathers one evening and let me know how you like it.

Nevedela som ako začať príspevok a filme Heathers. Má totiž atmosféru, ktorú ťažko opísať. Ako vždy som si prečítala pár iných recenzií a stretla som sa so slovami ako: amorálny, dekadentný, deviantný, brutálny, nemilosrdný, macabre a tak ďalej. Takže už viete, že ste v dobrých rukách.
Priznám sa, že film Mean Girls bude mať v mojom srdci vždy svoje neotrasiteľné miesto, ale Heathers má niečo, čo Mean Girls nie. Napríklad smrť a potom postavy s čarovným meh-život-ide-ďalej-čo-je-v-telke prístupom k tej narastajúcej kope mŕtvol. Skoro by som čakala, že režisérom bude Tim Burton. V Mean Girls postavy poväčšine reagujú ako by to od nich divák očakával a možno ako by reagoval aj sám divák. V Heathers nad tým iba myknú plecami, čo ma dostalo.
V osemdesiatych rokoch prišiel Hollywood s množstvom neuveriteľne populárnych filmov pre tínedžerky o tínedžerkách, ktoré sa prehrýzajú strednou školou za svojím životných cieľom, aby si ich všimol idol ich sŕdc a typickou predstaviteľkou bola Molly Ringwald. Išlo o to vytvoriť srdcu blízke postavy pre tínedžerov (alebo skôr tínedžerky), ktoré hľadajú niekoho, kto by bol celkom ako oni, len menej trápny. Ale nehovorím, že sú všetky nanič. Breakfast Club by mal byť povinný pre každého aj keď možno nezažil tak prísne segregovanú školskú komunitu. Film silno oslovuje svojím hľadaním po pochopení, blízkosti, spolupatričnosti, priateľstve a láske. No a potom prídu Heathers a utrú si o to topánky.
Našou protagonistkou je Veronica Sawyer, inteligentné dievča, ktoré sa snaží stať sa súčasťou skupinky, ktorá vládne celej škole. Hrá ju Winona Ryder, kedysi mladá nádej Hollywoodu s Beetlejuicom v životopise a Nožnicorukým Edwardom v blízkej budúcnosti. Je to celkom realistická osoba, ktorá napriek túžbe po popularite vidí, aké sú jej činy hlúpe, ale je príliš slabá na to, aby sa na Heathers vykašľala. Heathers sú populárne dievčatá s rovnakým krstným menom, ktoré zvyknú ponižovať ostatných a neustále si vyžadujú pozornosť. Veronica, cítiac sa ako väzeň, privíta príchod nového žiaka, psychopatického Jasona Deana (mám rada takého odkazy) s prezívkou J. D., ktorý má určite väčšie gule ako ona. Film so scénou, kde študent vystrieľa slepé náboje na ostatných študentov v školskej jedálni a dostane akurát pokarhanie a je to celé komické by sa už asi dnes natočiť nedal. Aká škoda!
Veronica Sawyer: Je jedna vec chcieť, aby vám niekto zmizol zo života, ale je to niečo celkom iné mu dať vypiť Savo na raňajky. 
J. D. (Christian Slater imituje Jacka Nicholsona) začína na Veronicu zle vplývať a spolu sa púšťajú do vraždenia otravných spolužiakov ako gotická verzia Bonnieho a Clyda. Vo filme je pár momentov kedy sa príbeh stretáva s realitou, ale určite nie je to vtedy keď narafičia vraždy ako samovraždy alebo keď sa samovražda stane na Westerburskej strednej najnovším módnym hitom. Napriek svojej brutalite pôsobí film stále ako sen, kde nik nereaguje tak ako by mal a následky sa nijako nedajú predpovedať. Až to šokuje a zahanbí ako ľahko nás film presvedčí, aby sme sa netrápili a tým demonštruje akí sme často  ľahostajní k bolesti iných, ale aj svojej vlastnej.
Veronica, vyzeráš ako by si bola v pekle.
Hej? Práve som sa vrátila.
Desivé skutočnosti: Jeremy Applegate (ktorého postava sa modlí, aby nikdy nespáchal samovraždu) spáchal samovraždu zastrelením v roku 2000 a Kim Walker (alfa Heather, ktorá vo filme hovorí: "Čo si raňajkovala mozgový nádor) zomrela na mozgový nádor v roku 2001.
Zdôrazňujem, že Heathers nie je film ako mnohé iné. Nedá sa zaradiť ako typický príklad tohto či tamtoho. Síce som v príspevku spomenula iné filmy, ale nepamätám si, že by som niekedy videla niečo podobné. Ak máte morbídny zmysel pre humor a divné veci sú vaša krvná skupina, venujte Heather jeden večer a dajte mi vedieť, čo vy na to.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.