Sunday, 1 November 2015

A fish called Wanda/Ryba menom Wanda (1988)

Archie: Wanda, do you have any idea what it's like being English? Being so correct all the time, being so stifled by this dread of, of doing the wrong thing, of saying to someone "Are you married?" and hearing "My wife left me this morning," or saying, uh, "Do you have children?" and being told they all burned to death on Wednesday. You see, Wanda, we'll all terrified of embarrassment. That's why we're so... dead. 

Archie: Vanda, vieš čo to je byť angličan? Byť neustále korektný, byť úplne ochromený hrôzou, že urobíš niečo zle, že sa niektoho spýtaš "Si ženatý?", aby ti povedal "Dnes ráno ma žena opustila" alebo "Máš deti?" a dozvedieť sa, že v stredu zomreli v horiacom dome. Vieš, Vanda, my všetci sa desíme, že sa strápnime. Preto sme takí... mŕtvy. 
Last week on the course we discussed friendship. What is friendship? How does one find friends? What should the best friend do? Philosophical questions. Some say that you need to have your favorite hobby/book/drink in common. Others say friend is someone who you can call at 3 o'clock in the morning (though Marlene Dietrich didn't think though what kind of friend you are if you think it's acceptable to call people in the wee hours of the morning). When you google ''friendship quotes'' you'll find yourselves head over heels with plenty of sentimental quotes with flowers so don't do that. Watch A fish called Wanda instead and ponder how many of your friends are so awesome you can rely on them even when robbing a bank together. 
At the end of 80's  the economic situation in Britain wasn't very bright. The prime minister was Margaret Thatcher and she was not known for her social tendencies nor a big heart. They called her iron lady and she was hellbent on saving every pound. Lots of people lost their jobs and had to face the problem of providing for themselves. This was probably the best time for a film about lovable bank-robbers to come out. We don't know whether the four protagonists are in a true existential crisis or whether want the money just as a little bonus but they want them badly and they're gonna do it, no shit!
Things happen and one of them is arrested. On top of it the stolen jewelry disappears and the crazy plan B, plan C and so on are put in place. I guess I made it seem like the bank-robbers are best friends ''All for one - one for all'' style. No such thing. The protagonists of this British comedy will stop at nothing to get the money. Harassing, shooting, manipulating, seducing or eating living aquarium fish you name it. Musketeers? No way!
Pick your girlfriends wisely.
My favorite was Wanda (Jamie Lee Curtis), who presented herself as a simple silly American girl while double-crossing absolutely everybody and still staying the most likable character of the whole film. There was simply something absolutely enchanting on her shameless manipulation throughout the whole film. Plus she had a killer fashion style that must have caused riots back in the days. Another well-known actor was John Cleese, who played a bored and boring lawyer yearning for cooler life. The fans of Monty Python's Flying Circus will instantly recognize him. Kevin Kline got a lot of praise for his performance of a ax-crazy red-blooded American Otto, who is too stupid to know he's stupid and every scene is full of him (pictured below).
And we can't miss the stuttering animal lover (Michael Palin, also Monty Python) aka the weakest link of the whole ensemble (pictured below).
Hard to say which scene is the best. Dog burial? Naked dance? French fries up the nosedrils? Fish and chips? Booth-breathing? Steamroller exercise? Or Otto's regular presentations of his extensive language skills?
A stuttering fool, cunning fashionista and armed idiot teamed up for a criminal masterpiece.
If you have a soft spot for ridiculous English humour and/or are a fan of Monty Pythons an/or like criminal comedies and 80s costumes are not a deal-breaker for you then, my friend, you know what to do.

Minulý týždeň sme na kurze debatovali o priateľstve? Čo je to priateľstvo? Ako si človek nájde priateľov? Čo by mal najlepší priateľ robiť? Filozofické otázky. Niektorí hovoria, že musíte mať rovnaké hobby/knihy/pitie. Iní hovoria, že priateľ je len ten, komu môžete zavolať o tretej v noci (aj keď Marlene Dietrich už ďalej nešpecifikovala, čo ste za priateľa, keď považujete za akceptovateľné niekomu zavolať o tretej v noci). Keď si vygúglite "priateľstvo" skončíte po krk zahrabaní v sentimentálnych citátoch ozdobených kvetinami takže to nerobte. Namiesto toho si pozrite film Ryba menom Wanda a pouvažujte nad tým, koľkí vaši priatelia sú natoľko spoľahliví, že by ste spolu mohli ísť vylúpiť banku.
Na konci 80. rokov bola v Británii neutešená ekomonická situácia. Premiérkou bola Margaret Thatcher a tá nebola známa svojími sociálnymi sklonmi ani veľkým srdcom. Volali ju železná lady a bola odhodlaná ušetriť každú penny. Veľa ľudí prišlo o prácu a museli čeliť finančným problémom. Zrejme preto bol ideálny čas na film o sympatických bankových lupičoch. Síce nevieme či štyria protagonisti filmu čelia existenčnej kríze alebo či im tento plán má slúžiť len ako prilepšenie, ale oni tie peniaze chcú a aj ich dostanú a basta!
Po lúpeži však jeden z nich skončí v cele. Navyše ukradnuté šperky zmiznú a nastáva čas na šialený plán B, potom C, D a tak ďalej. Zrejme vo vás úvod článku vzbudil dojem, že lupiči sú kamaráti na život a na smrť v štýle "jeden za všetkých - všetci za jedného". Nuž nič takého sa nekoná. Protagonisti tejto britskej komédie sa nezastavia ped ničím, aby sa dostali ku koristi. Prenasledovanie, šikanovanie, streľba, manipulácia, zvádzanie či jedenie živých akváriových rybičiek. Čokoľvek vás len napadne. Mušketieri? Ani náhodou!
Frajerky si vždy vyberajte opatrne.
Najviac to u mňa ale vyhrala Wanda (Jamie Lee Curtis), ktorá sa prezentovala ako jednoduché hlúpe americké dievča, zatiaľ čo s prehľadom prekabátila všetkých okolo seba a pritom bola stále najsympatickejšou postavou celého filmu. Jednoducho bolo čosi čarovné na tej jej nehanebnej manipulácii do začiatku až do konca. Navyše mala perfektný zmysel pre módu, ktorý musel vo svojich časov rozpútať ošiaľ. Ďalším známym hercom bol John Cleese, ktorý hral nudného a znudeného právnika túžiaceho po vzrušujúcejšom živote. Fanúšikovia seriálu Monty Python's Flying Circus ho okamžite spoznajú. Kevin Kline si zase vyslúžil chválu za jeho postavu šialeného temperamentného američana Otta, ktorý je príliš hlúpy, aby si to vôbec uvedomoval a dominuje každej scéne (na obrázku dole).
Samozrejme, že nemôžem opomenúť koktajúceho milovníka zvierat (Michael Palin, tiež člen Montypythonovcov) alias najslabší článok celého kriminálneho zoskupenia (na obrázku dole).
Ťažko povedať, ktorá scéna je najlepšia. Psí pohreb? Nahatý tanec? Hranolky v nose? Fish and chips? Dýchacie cvičenia s čižmou? Parný valec? Alebo Ottova prezentácia jeho rozsiahlych jazykových schopností? 
Koktavý blázonko, prefíkaná módna ikona a ozbrojený idiot sa spojili za účelom zločinu storočia.
Ak máte slabosť pre absurdný britský humor a/alebo ste fanúšik Montypythonovcov a/alebo máte radi kriminálne komédie a móda 80. rokov pre vás nie je problém, potom, priatelia, viete čo treba robiť.
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.