Sunday, 29 November 2015

Idiocracy (2006)


Narrator: As the 21st century began, human evolution was at a turning point. Natural selection, the process by which the strongest, the smartest, the fastest, reproduced in greater numbers than the rest, a process which had once favored the noblest traits of man, now began to favor different traits. Most science fiction of the day predicted a future that was more civilized and more intelligent. But as time went on, things seemed to be heading in the opposite direction. A dumbing down. How did this happen? Evolution does not necessarily reward intelligence. With no natural predators to thin the herd, it began to simply reward those who reproduced the most, and left the intelligent to become an endangered species.

Rozprávač: V 21. storočí sa ľudstvo ocitlo na križovatke. Prirodzený výber, proces kedy sa najsilnejší, najinteligentnejší a najrýchlejší reprodukovali vo väčších množstvách ako ostatní, začal uprednostňovať úplne iné vlastnosti. Väčšina vtedajších sci-fi predstáv prorokovala budúcnosť, ktorá by bola civilizovanejšia a inteligentnejšia. No ako šiel čas, veci sa začali uberať opačným smerom. Nastalo hlúpnutie. Ako to? Evolúcia nie vždy oceňuje inteligenciu. Bez prirodzených nepriateľov, ktorí by oddelili zrno od pliev, začala jednoducho preferovať tých, ktorí sa párili najviac a inteligentní sa stali ohrozeným druhom.

I'd seen Idiocracy already once and when brainstorming it occurred my mind to watch it again as I find it a film worth watching and a message worth thinking about. When I explained the plot to a colleague he kept asking me ''Is it a comedy or not?'' I didn't know what to say. If you traveled in time to future and found out that mankind has average IQ 70, would it be comical for you? I've always wanted to travel in time but perhaps past is the better option. Anyway, let's have look at our future.
My favourite joke
''Narrator: The years passed, mankind became stupider at a frightening rate. Some had high hopes the genetic engineering would correct this trend in evolution, but sadly the greatest minds and resources where focused on conquering hair loss and prolonging erections.''
It all started as an army experiment with freezing people but due to unexpected complications the human guinea pigs wake not after 1 year but after 500 years, in the year 2505. The first thing we see when Luke Wilson (the accidental time traveler) climbs out of his pod is a guy sitting in a minimalistic living-room and watching TV. As he isn't willing to talk to Luke (the program ''Ow, my balls'' is on, mind you), the protagonist goes out in streets and finds out that the world has changed into a one big junkyard.
Narrator: The #1 movie in America was called "Ass." And that's all it was for 90 minutes. It won eight Oscars that year, including best screenplay.
People walk the dirty streets, wear clothes covered in logos and their vocabulary would even Kardashians find insufficient. However, Luke was not the only one to be part of the experiment. Another guinia pig was Maya Rudolph (I'm gonna use their real names), a prostitute, whose worst fear is that her pimp finds her and gives her hell for being MIA for so long. They both wander the dark place trying to find a sign of intelligence in vain.
The jokes is that both Luke and Maya had been chosen for the experiment because they absolutely average in our time. However, in the year 2505 they are genial and are expected to solve the problem the mankind created with its complete stupidity. Luke is appointed as an advisor in the white house so he gets to meet the leading elite of the nation.
However, one has to admit that the idiots of tomorrow are still smart enough to realize someone's intelligence and ask him to help them out and thus surpass many idiots of today.
Maya: You think Einstein walked around thinkin' everyone was a bunch of dumb shits?Luke: Yeah. Hadn't thought of that.Maya: Now you know why he built that bomb.
Did you know that Fox didn't know how to market this film so they didn't market it at all which resulted in only 4 week long screening. A pity!
Some reviews say it's like Franz Kafka meets Beavis and Butthead (the same director/scriptwriter). So is this a comedy? I honestly don't know. Maybe it is. Or a mockumentary slash educational piece that uses its brutal humor to nag you for playing Candy Crush Saga and encourage you to study science instead. No a bad advice.
Film Idiocracy som už raz videla a keď som premýšľala nad ďalším príspevkom, napadlo ma si ho znova pozrieť, pretože za to stojí a ponúka tému na zamyslenie. Keď som zápletku vysvetľovala kolegovi, stále sa ma pýtal "A je to komédia alebo čo?" Nevedela som, čo mu odpovedať. Keby ste cestovali časom do budúcnosti a zistili, že ľudstvo dosahuje priemerné IQ 70, zdalo by sa vám to komické? Vždy som chcela cestovať v čase, ale cesta do minulosti by bola asi lepšia možnosť. No nič, pozrime sa teda bližšie na našu budúcnosť.
Môj obľúbený vtip: "Nemocnica svätého Boha"
"Rozprávač: Ako roky plynuli, ľudstvo hlúpilo desivou rýchlosťou. Niektorí dúfali, že genetické inžinierstvo napraví tento trend, no bohužiaľ, najväčšie kapacity a zdroje sa sústreďovali na porazenie plešatosti a predlžovanie erekcie."

Všetko to začalo ako armádny experiment so zmrazovaním ľudí no kvôli nečakaným komplikáciam sa tieto ľudské pokusné králiky nezobudli po roku, ale po 500 rokoch, v roku 2505. Prvú vec, ktorú vidíme, keď Luke Wilson (náhodný cestovateľ v čase) vylezie zo svojho modulu je chlapík sediaci pred telkou v minimalisticky zariadenej obývačke. Kedže nemá záujem s Lukom komunikovať (ide predsa program "Au, moje gule"), náš protagonista ide do ulíc a zistí, že svet sa zmenil na obrovské smetisko.

Rozprávač: Filmom číslo jedna v Amerike bola "Riť". Nič viac a nič menej celých 90 minút. Film v tom roku vyhral osem Oscarov, vrátane ocenenia za scenár.
Ľudia chodia po špinavých uliciach, nosia oblečenie posiate značkami a logami a ich slovnú zásobu by za chabú považovali aj Kardashianovci. No Luke nebol jediný pokusný králik. Ďalším bola Maya Rudolph (ako ste si všimli používam mená hercov a nie postáv, som lenivá), prostitútka, ktorá má najväčší strach, že ju nájde jej pasák a pomstí sa jej za to, že bola tak dlho preč. Obaja sa potulujú po tomto bezútešnom svete a márne hľadajú známky inteligencie.
Vtip je v tom, že Luka a Mayu vybrali na experiment, pretože boli absolútne priemerní. No v roku 2505 sú to vlastne géniovia a čaká sa, že vyriešia všetky problémy, ktoré ľudstvo vyrobilo svojou hlúposťou. Luke je vymenovaný za poradcu v Bielom dome, takže sa stretáva s elitou národa.
No treba prispustiť, že idioti zajtrajška mali dostatočne veľa rozumu, aby si uvedomili Lukovu inteligenciu
a požiadali ho o pomoc, čím prekonávajú idiotov dneška
Maya: Myslíš si, že Einstein žil celý život s pocitom, že všetci okolo sú banda debilov?Luke: Hm, to ma nikdy nenapadlo.
Maya: Tak už vieme, prečo postavil tú bombu.
Vedeli ste, že Fox nevedel ako tomuto filmu spraviť marketingovú kampaň, tak neurobil žiadnu, čo vyústilo do iba 4 týždňového premietania v kinách. Škoda!
Niektoré recenzie hovoria, že film je ako kríženec Kafky a Beavisa a Buttheada (rovnaký režisér/scenárista). Takže je to komédia? Úprimne neviem. Možno áno. Alebo paródia lomeno vzdelávacia záležitosť, ktorá využíva drsný humor, aby vám vyhubovala za hranie Candy Crush Saga a povzbudila vo vás chuť študovať nejakú vedu. Nie je to zlá rada.
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.