Sunday, 21 February 2016

Her er Harold /Harold (2014)

"I am very sorry for the trash... I can't read it. I'm dyslectic, dear Sjöberg."
"I'm no dear to you."
"You're a lame kidnapper. End this now and you'll get a small fine."
"I have chronic stomachache because of you. Heart problems and insomnia. You dishonored everything I worked for. My furniture is worthless because of you and you ruined me completely. Don't talk to me about fines!"
"Well... hmmm.... you're a furniture maker then."

"Velmi se omlouvám za harampádí… Nemůžu to číst. Mám dyslexii, můj drahý Sjöbergu." 
"Pro tebe nejsem žádný drahý."
"Jsi docela k ničemu únosce. Skonči to teď, a bude tě to stát jen malou pokutu."
"Kvůli tobě mě bolí břicho. Mám arytmii. Špatně spím. Zneuctil jsi všechno, co jsem vybudoval, o čem jsem snil, udělal jsi ze mě nulu, můj nábytek je kvůli tobě bezcenný, a mě jsi taky naprosto zničil. Tak mi tady nemluv o pokutách!"
"Páni... Hm. Takže ty jsi tedy výrobce nábytku."
Hello there, long time no Scandinavia, right? I've heard some excited people's opinions on Her er Harold and they got me excited too.  Of course they did. Let's discuss the premise: Harold, the Norwegian furniture manufacturer, goes bankrupt when Ikea opens its new store right next to his. Naturally, he decides to solve the situation by going to Sweden, kidnapping the founder of Ikea and telling him what's what. Perfection!
As you might suspect Her er Harold is a comedy. If you have some experience with Scandinavian cinematography you might even suspect that there are no 100 % comedies in the dark countries of Northern Europe. That basically means that somebody has to die.  However, I'm glad to inform you that the saddest things happen at the very beginning and the rest will make up for it.
Harold burns his store down like a sir and goes to Oslo to see his lazy good-for-nothing son, who spends the time at pubs getting his ass kicked and practice shooting at his homemade shooting station in his girlfriend's basement. Recipe for a disaster. 
In Sweden Harold encounters an aggressive sixteen year old Ebba from a dysfunctional family, who tells him about her life and shows him where Ingvar Kamprad lives and who is also a compulsive liar.
Ingvar Kamprad (not played by himself) as a character brings mixed feelings. I personally couldn't decide whether I love him or hate him as he certainly has a lot of attitude for a kidnap-victim of and keeps calling his kidnapper Sjöberg for some mysterious reason.
The comedies of these kind are very strange. The difference from Hollywood one is quite obvious. They are generally not so focused on looking pretty. They are set in reality and the people, places and actually even situations are somehow seem more realistic and closer to the audience. Old poor furniture manufacturer kidnapping Ingvar Kamprad seems off, this, however, doesn't create any alienation at all. Whereas with Hollywood production one still feels like it's a fairytale, though it's not quite as obvious as with Bollywood:-)
As many other Scandinavian films Harold also shows the dark sides of life and dysfunctional relationships, it's, however, no sob-fest - the audience in the alternative cinema I discovered kept laughing all the time. Comedy is both situational and conversational.
I've read a review that complained about the relationships not being sufficiently described. If you watch a lot of Hollywood production you're probably used to being beaten over your head again and again with facts about the story. With Harold you might feel like it doesn't tell you enough, however, Scandinavian films go for subtlety. Take it or leave it, it's a fact.
But I recommend taking it. Harold is too good to pass.Ahojky hojky, asi ste si všimli, že sme si dlho nedali žiadnu škandináviu. Na Harolda som počula samú chválu a to ma pochopiteľne namotalo. Ako inak. Veď sa pozrime na zápletku: nórsky výrobca nábytku zbankrotuje, keď si Ikea otvorí pobočku priamo vedľa neho. Pochopiteľne sa teda rozhodne uniesť zakladateľa a povedať mu ako sa veci majú. Dokonalý plán!
Ako teda správne tušíte, Harold je komédia. Ak máte nejakú skúsenosť so škandinávskou tvorbou, tak je vám asi jasné, že na severe 100% komédie neexistujú. To teda znamená, že niekto musí zomrieť. No treba priznať, že to najsmutnejšie si odbijeme na začiatku a zvyšok nám to vynahradí.
Harold podpáli svoj obchodík a vydá sa do Osla, aby navštívil svojho naničhodného syna, ktorý trávi čas po baroch, dostáva nakladačky a trénuje streľbu na podomácky vyrobenej strelnici v pivnici svojej priateľky. Je to poklad.
Vo Švédsku Harold stretáva agresívnu šestnásťročnú Ebbu z dysfunkčnej rodiny, ktorá mu rozpráva o svojom živote a ukáže mu, kde býva Ingvar Kamprad. Okrem toho je slečna aj patologická klamárka.
Ingvar Kamprad (nehral ho samotný zakaldateľ Ikei) ako postava vzbudzuje zmiešané pocity. Osobne som sa nemohla rozhodnúť, či ho milujem alebo nenávidím, pretože mal veľmi odvážny postoj k celému únosu a z nejakého tajomného dôvodu volal svojho únoscu Sjöberg.
Komédie tohto druhu sú také zvláštne. Rozdiel medzi nimi a Hollywoodom je celkom zrejmý. Nesústreďujú sa primárne na to, aby boli pekné. Sú zasadené do reality a ľudia, miesta a vlastne aj udalosti sú akése realistickejšie a bližšie bežnému divákovi. Chudobný starý nábytkár, ktorý chce uniesť Ingvara Kamprada - to síce znie trochu mimo, ale žiadne odcudzenie to v divákovi nevyvolá. Zatiaľ čo Hollywoodska produkcia stále pôsobí ako rozprávka, aj keď zase nie až tak ako Bollywood:-)
Podobne ako mnohé iné škandinávske filmy aj Harold ukazuje temnejšiu stránku života a dysfunkčné vzťahy, no nie je to žiaden usmrkanec - diváci v tom alternatívnom kine, čo som nedávno objavila sa v jednom kuse rehotali. Humor je oboje, situačný aj konverzačný.
Čítala som recenziu so sťažnosťami na to, že vzťahy tam neboli dostatočne popísané a rozpitvané. Ak pozeráte veľa Hollywoodskych trhákov, tak ste si asi zvykli na to, že vám tam všetky dôležité časti zápletky opakovane otrepávajú o hlavu. Pri Haroldovi môžete mať potom pocit, že vám veci dostatočne nevysvetľuje, no škandinávske filmy sú o poznanie náznakovejšie. Berte alebo nechajte tak.
Ja však odporúčam, aby ste ho brali. Harold je príliš dobrý na to, aby ste prepásli.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.