Sunday, 6 March 2016

Firefly (2002/3 and 2005)

Wash: Sweetie, we're crooks. If everything were right, we'd be in jail.

Wash: Sme darebáci, zlato. Ak by všetko správne fungovalo, sedeli by sme v base.

Zoë: Now we have a boatful of citizens right on top of our... stolen cargo. That's a fun mix.
Mal: Ain't no way in the verse they could find that compartment, even [stops talking as a passenger walks past] Even if they were lookin' for it.
Zoë: Why not?
Mal: 'Cause... ?
Zoë: Oh yeah, this is gonna go great.
Mal: If anyone gets nosy, just, you know... shoot 'em.
Zoë: Shoot 'em?
Mal: Politely.

Zoe: Takže teraz máme loď plnú pasažierov a ukradnutý náklad. To je zábavná kombinácia.
Mal: Ale ten by nenašli... [stíchne, keď okolo prejde pasažier]... ani keby sa naň pozerali.
Zoe: Prečo?
Mal: Lebo...?!
Zoe: Toto bude ešte zábava.
Mal: Ak by bol niekto príliš zvedavý, no, tak ho proste zastreľ, dobre?
Zoe: Zastreľ?
Mal: Ale slušne.
I was looking for the right kind of quote to start my blogpost about Firefly and I found those two above. They sum it up perfectly. Well, not perfectly but they say a lot.
I had heard about Firefly a lot. The internet can tell you there has been a TV series with that name made by Joss Whedon, however, it was cancelled and only 14 episodes were aired. Somehow it had lots of fans who have been missing it like a crazy and made petitions to save it but they didn't quite succeed. While it is true loss that such a promising show was cancelled they actually managed to get themselves a film named Serenity, which tied the loose ends and generally was a fitting end to the series. 
Let's start with basics. Firefly, set in 25th century, is a sci-fi TV series with many western elements thrown into the mix. Our heroes drive a spaceship named Serenity (the model type is Firefly) through the vast space and try to survive and probably enjoy themselves too. But mostly survive. Captain Malcolm Reynolds (the third man from the right) and his first in command Zoe (the Afro-american woman next to him) used to fight in the big Unification war on the side of Independent army against the Alliance. The Independents lost and Malcolm and Zoe didn't want to join the Alliance, therefore, they have lived on the edge of society. They don't have to conform to the (almost) omnipotent Alliance but their freedom has many downsides to it. They are forced to take many shady jobs to survive and in the time of danger they have no one to turn to.
The rest of the crew consists of the ever-cheerful skilled mechanic Kaylee (pink T-shirt), very poised and elegant companion (e. g. prostitute) Inara (on Malcolm's left), a priest Book (the Afro-american man in gray shirt), rude and tough fighter Jayne (on the very left) and our comic relief of a pilot Wash (standing next to Zoe because they are married). In the first episode a proper rich young man named Simon (brown vest), who's a doctor, joins the team along with his crazy sister River (on the very right), who is full of secrets and you never know whether she's going to stab in your guts your or put soup in her hair. They have fun.
I must admit that at first I wasn't impressed. The show seemed to be designed for men: spaceships, western shooting fights, dirty places, three colors, criminals and lots of stereotypes that appear in the films aimed at men almost put me off. But even though the annoying captain seemed to be the tough-ass role model every man would like to be and NO woman would actually like in her life (ideal man according men and women is SO NOT the same person) I knew better. Don't judge the TV series by its first episode! Look for the potential! Joss Whedon always delivers more than your average TV show you watch just for the background noise. The characters grow immensely with each episode just like their world does and by the end of the show every protagonist is likable but realistic.
And I love the jokes and quotes and surprising plots and developments. Firefly is truly sorely missed by the fans for a reason. On the other hand the 14 episodes and 1 film shouldn't discourage the potential audience even though the life is busy sometimes. Moreover, the show is engaging but it doesn't require too much thinking and drawing elaborate schemes to understand the plot either. People watch Firefly for fun, however, fun doesn't always have to be as simple as Two and half men, right?
Give it a shot and come back and tell me what you think about Firefly/Serenity.


Hľadala som nejakú dobrú hlášku, ktorou by som začala príspevok o Firefly a našla som tie dve úplne hore. Dokonalé zhrnutie. No dobre, nie sú úplne dokonalé, ale vypovedajú toho o seriále dosť.
O Firefly som toho počula hodne. Na internete sa človek dozvie, že tento seriál vznikol pod vedením Jossa Whedona, no dožil sa iba 14 epizód. Množstvo fanúšikov za ním ešte teraz narieka a občas sa objaví petícia na jeho záchranu či oživenie, no zatiaľ neuspeli. Aj keď je to veľká škoda, že taký sľubný seriál bol zrušený, fanúšikovia aspoň dosiahli natočenie filmu Serenity, ktorý podal vysvetlenia a akurátne uzavrel Firefly.
Začnime so základnými informáciami. Firefly je sci-fi seriál s mnohými prvkami westernu a je zasadený do 25. storočia. Hrdinovia lietajú na vesmírnej lodi Serenity (model sa volá Firefly) napriek vesmírom a pokúšajú sa prežiť a trošku sa zabaviť. Ale hlavne prežiť. Kapitán Malcolm Reynolds (tretí zľava) a jeho poručíčka (ak je to to správne slovo; afroameričanka vedľa) spolu kedysi bojovali vo vojne o zjednotenie na strane armády Nezávislých proti Aliancii. Nezávislí prehrali a Malcolm so Zoe sa odmietli pridat k Aliancii a odvtedy žijú na okraji spoločnosti. Nemusejú sa podriaďovať (skoro) všemocnej Aliancii, ale život na periférii má aj mnohé tienisté stránky. Posádka je nútená brať aj rôzne pofidérne zákazky, aby prežila a v čase nebezpečenstva sa nemá na koho obrátiť.
Zvyšok posádky pozostáva z večne veselej mechaničky Kaylee (v ružovom tričku), vyrovnanej a elegantnej spoločníčky (rozumej prostitútky) Inary (po Malcolmovom ľavoboku), kňaza menom Book (afroameričan v šedej košeli), nevychovaného a drsného bojovníka menom Jayne (úplne vľavo) a pilota-srandistu, ktorého prezývajú Wash (stojí vedľa Zoe, lebo sú manželia). V prvej epizóde sa k posádke pridá bohatý mladý doktor Simon z bohatej rodiny aj so svojou šibnutou sestrou River (úplne vpravo), ktorá úkrýva nebezpečné tajomstvo a naši hrdinovia nikdy nevedia, či im ide rozpárať nožom brucho alebo si začne umývať vlasy v polievke. Nenudia sa.
Musím sa priznať, že na začiatku na mňa seriál veľký dojem neurobil. Vyzeral byť točený pre mužov: vesmírne lode, westernové prestrelky, špinavé miesta, všetko v troch farbách a množstvo stereotypov, ktoré sú v typických filmoch pre mužské publikom, ma skoro odradili. No aj keď otravný kapitán vyzeral ako drsný drsný chlap, ktorým by každý muž chcel byť a ktorého by žiadna žena nechcela (ideálny muž podľa mužov a podľa žien - to nie je ani náhodou rovnaký koncept) nenechala som sa okabátiť. Nesúďte seriál podľa pilotného dielu! Hľadajte potenciál! Joss Whedon dokáže ponúknuť viac ako priemerný seriál, ktorý by diváci sledovali len ako zvukovú kulisu. Postavy získavali na hĺbke každou epizódou, rovnako ako ich svet a ku koncu seriálu bola už každá postava sympatická, no realistická zároveň.
Prisahám na svoj pekný kvetovaný čepiec, že ťa dorazím.
Stále hovorím, že vtipy, dobré hlášky, prekvapivé zápletky a konce ma spoľahlivo namotajú. Fanúšikovia seriálu majú naozajstný dôvod na to, aby za Firefly smútili. Na druhej strane 14 epizód a 1 film by nemali odradiť potenciálnych divákov, čo majú málo času na zábavu. Navyše, seriál je síce pútavý, no nevyžaduje príliš veľa rozmýšľania alebo nebodaj nákresy a tabuľky na pochopenie deja. Fanúšikovia sledujú Firefly pre zábavu, no tá nemusí byť nutne jednoduchá na úrovni Dva a pol chlapa, že?
Dajte Firefly/Serenity šancu a povedzte mi ako to dopadlo.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.