Sunday, 3 April 2016

Dr. Horrible's Sing Along Blog (2008)


"Theee Freeze Ray needs work. I also need to be a little bit more careful about what I say on this blog. Apparently, the LAPD and Captain Hammer are among our viewers. They were waiting for me at the Mayor's dedication to the Superhero Memorial Bridge, the Freeze Ray takes a few seconds to warm up, and I wasn't... Captain Hammer threw a car at my head."

"Mrazomet ešte potrebuje vychytať zopár múch. Okrem toho musím byť opatrnejší čo sa týka vecí, čo hovorím na svojom videoblogu. Polícia a Kapitán Hammer očivodne patria medzi mojich divákov. Čakali na mňa, keď starosta krstil nový Most Superhrdinov a mrazomet potrebuje pár minút, kým sa zahreje a ja som nebol.... Kapitán Hammer mi hodil na hlavu auto."
I heard some vague information about Dr. Horrible's Sing Along Blog existence but I didn't pay it much attention. Lately I've been reminded that it's a work of Joss Whedon, who created some TV shows I'll love until the end of the world so I decided to give it a shot. When doing a small research I found out that it's an internet series with three short episodes and that it was born in Joss's mind during the Writers Guild strike in 2007 - 8 and financed from his and his family's personal budget. The three episodes take altogether less than 45 minutes and were aired in July 2008 on Hulu internationally and for free. For free! It's been very successful so he decided to release DVD with extras afterwards.
After this, hopefully not so boring, information dump we can continue to the marvelous cast, genre and actual plot of this unconventional project.
Dr. Horrible (in everyday life Billy) is a young hopeful scientist, who sees the pitiful state our society is in and knows he's the one to make it right. The only way to do so is to conquer the world and rule as its master. Some call him evil, however, some claim he's barely misunderstood. He also tries to get accepted into the Evil League of Evil so that our hard-working and enthusiastic protagonist gets the respect he so richly deserves. 
"Dr. Horrible: I got a letter from Bad Horse.
Moist: That's so hard core. Bad Horse is legend. He rules the League with an iron hoof!"
Among his most promising inventions are Freeze Ray and Death Ray by means of which he hopes to achieve his ambitious goal. Since we all live in the third millennium Dr. Horrible doesn't shy away from social networks and decides to make a video blog and share his plans and progress with viewers, who then send him many emails with lots of questions regarding his activities.
However, every misunderstood evil genius has his nemesis, that keeps coming and ruining everything our protagonist fights for. As you might have guessed Dr. Horrible's nemesis is Captain Hammer, an obnoxious manly guy, who sings like a boss and never misses a chance to make our evil genius a laughingstock of everybody. I was very pleased with seeing Nathan Fillion as Captain Hammer. I've seen him in Buffy and Firefly, so he's clearly one of Joss's favourites and rightfully so. He does a great job portraying conceited superhero and his singing skills are very good. 
Despite of being an ambitious man with a dark dark evil side, Dr. Horrible has a soft spot too. He's been eyeing beautiful Penny in the laundromat for ages and now he's only few weeks from speaking to her for the very first time. Every respectable evil mastermind needs a vixen by his side, that's the rule. 
Unfortunately one of Dr. Horribleness's complex plans goes wrong when he inadvertently drives Penny to the arms of Captain Hammer and the couple starts a romance.
I think I should stop myself now (or maybe I should have stopped myself a few paragraphs ago) so that I don't spoil the whole story. As it has only 45 minutes so the story is not overly complicated but it feels like every minute moves the plot forward and reveals a new development or comes up with one of many hilarious quotes. 
I mentioned Nathan Fillion but the rest of the cast deserves some love too:-) I had never seen How I met your mother so I was unprepared for Neil Patrik Harris. Not overrated this guy. I can't imagine anyone better for this role. Also HOWARD (YOUR FRIEND'S ON THE PHONE!!!) from The Big Bang Theory has a small role as Moist, Dr. Horrible's associate. With such a cast no one has an excuse not to watch Dr. Horrible's Sing Along Blog.
Some be put off by the musical genre, however, relying on old prejudices would be a mistake. Joss Whedon and his colleges created a great story with hilarious characters, catchy songs and unexpected plot twist at the end. 
That's typical Whedon's line up there.
Will Dr. Horrible defeat Captain Hammer? Will he get in the Evil League of Evil? Will he succeed in conquering the world? Will Penny fall in love with our charming misunderstood genius? Will I ever get these songs out of my head? Do I want to?Počula som kdesi čosi o existencii muzikálu Dr. Horrible's Sing Along Blog (myslím, že to netreba prekladať), ale veľa pozornosti som tomu nevenovala. Nedávno mi niekto pripomenul, že je to dielo Jossa Whedona, ktorý stojí za seriálmi, ktoré bude mať v mojom srdci miesto až do smrti a tak som si povedala, že tomu musím dať šancu. Pri mešom prieskume som zistila, že je to internetový seriál s tromi epizódami, ktoré sa zrodili počas štrajku scénáristov v roku 2007-8 a zafinancoval to Joss a jeho rodina. Tri epizódy spolu nezaberú viac ako 45 minút a boli zverejnené v júli 2008 na Hulu pre medzinárodné publikum a zadarmo. Zadarmo! Keďže bol projekt úspešný, Joss sa neskôr rozhodol vydať aj DVD s extra materiálom. Po tomto informáciami nabitom, dúfam, že nie príliš nudnom úvode sa môžeme presunúť k skvelému obsadeniu, žánru a zápletke tohto nekonvenčného projektu.
Pozrite, veď ja sa iba snažím zmeniť svet, okej?
Dr. Horrible (v súkromnom živote Billy) je nádejný vedec, ktorý vidí v akom úbohom stave sa naša spoločnosť nachádza a je mu jasné, že to musí zmeniť. Jediný spôsob je podrobiť si svet a vládnuť mu ako jeho zvrchvaný pán. Niektorí by ho nazvali zloduchom, niektorí hovoria, že je iba nepochopený. Okrem toho sa snaží dostať do Zlovestného spoločenstva zloduchov, aby si náš usilovný a entuziastický protagonista získal rešpekt, ktorý si zaslúči.
Dr. Horrible: Dostal som list od Zlého Koňa.
Moist: To je poprdeli. Zlý Kôň je legenda. Vládne Spoločenstvu železným kopytom!
Medzi jeho najsľubnejšie vynálezy patria Mrazomet a Lúč Smrti prostredníctvom ktorých dúfa, že dosiahne svoje ambiciozne ciele. Keďže žijeme v treťom tisícročí, Dr. Horrible sa nehanbí sociálnych sietí a rozhodne sa spraviť videoblog, aby zdielal svoje plány a pokroky s divákmi, ktorí mu posielajú množstvá emailov s otázkami ohľadne jeho aktivít.
Kapitán Hammer je tu, vlasy mu vlajú vo vetre...
Každý nepochopený génius však potrebuje svojho protivníka, ktorý sa stále vracia a ničí všetko, čo si protagonista tak usilovne buduje. Ako ste už iste uhádli, protivníka Dr. Horrible je Kapitán Hammer, namyslený mužný chlapík, ktorý spieva ako pán a nikdy si nenechá utiecť šancu pred všetkými nášho hrdinu ponížiť. Potešilo ma, že znova vidím Nathana Filliona v role Kapitána Hammera. Videla som ho v Buffy, Firefly a je jasné, že je jeden z Jossových obľúbencov, čomu úplne rozumiem. Namysleného hrdinu zahral tak dobre, že je divákovi až sympatický a jeho spevácky talent tiež nie je na zahodenie.
Kapitán Hammer je tu!
Napriek svojej ambicióznosti a temnej stránke má Dr. Horrible aj nežnejšiu stránku. Dlho z diaľky sleduje Penny, s ktorou používajú tú istú práčovňu a chýba mu už len pár týždňov, kým ju konečne osloví. Každý zloduch potrebuje po svojom boku femme fatale, to je predsa pravidlo.
Nanešťastie jeden z plánov Dr. Horrible sa vydarí a on omylom naženie Penny do náručia Kapitána Hammera.
Myslím, že tu by som sa mala zastaviť (alebo som mala prestať pár odsekov dozadu?), aby som nevyzradila celý príbeh. Keďže má len 45 minút nie je priveľmi komplikovaný, ale každá minúta posúva dej dopredu alebo prináša skvelé hlášky.
Spomenula som Nathana Filliona, ale aj zvyšok obsadenia si zaslúži pritúliť:-) Nikdy som nevidela seriál Ako som stretol vašu matku, takže som nevedela, čo od Neila Patricka Harrisa čakať. Nuž niepatrí medzi preceňovaných. Neviem si predstaviť nikoho lepšieho pre rolu nešikovného zloducha. Okrem iného HOWARD (VOLÁ TI KAMARÁT ZO ŠKOLY!!!) zo seriálu Big Bang Theory (dabovanú verziu ignorujem) získal malú roku ako Moist, kamoš Dr. Horribla. S takýmto obsadením neexistuje dostatočná výhovorka, aby ste si  nepozreli Dr. Horrible's Sing Along Blog.
Ak niekoho odrádza muzikál ako žáner, zdôrazňujem, že spoliehanie sa na staré predsudky by bol veľký omyl. Joss Whedon a jeho kolegovia stvorili skvelý príbeh so zábavnými postavami, chytľavými piesňami a neočakávaným zvratom na konci.

Zlý kôň, zlý kôň, zlý kôň: Je zlý!
Typická Whedonovská hláška.


Porazí Dr. Horrible Kapitána Hammera? Dostane sa do Zlovestného spoločenstva zloduchov? Podarí sa mu podrovať svet? Zaľúbi sa nakoniec Penny do nášho šarmantného nepochopeného génia? Dostanem niekedy tie pesničky z hlavy?
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.