Sunday, 23 October 2016

Brave (2012)


Princess Merida: There are those who say fate is something beyond our command. That destiny is not our own, but I know better. Our fate lives within us, you only have to be brave enough to see it.

Princezná Merida: Niektorí hovoria, že osud je niečo, čo nemôžeme zmeniť. Že nám nepatrí. Ale ja si to nemyslím. Náš osud je v nás a my iba musíme byť dosť odvážni, aby sme ho videli.
Yes, I know. "No more films for children. No more Disney," I said. Well, I'm an aupair now so they kind of go with the territory. But since I hadn't seen Brave before I gave it a try.
The protagonist is princess Merida, a young girl with a large mane of untamed red curls, who lives with her royal family somewhere in cca 10th century Scotland. Her parents think she should marry soon and become a respectable lady with refined manners. Merida is a wild tomboy and loves riding horse and archery above anything else and mother's constant nagging to be proper and ladylike is driving her the completely opposite way. She concludes that if her mother became more understanding, she could keep living her life the way she wants. Thus she decides to put a spell on her.
I, myself, was subjected to criticism for being too lively when I was a little girl so if I had seen Brave as a kid I'd have been hooked. So many fairytales of my childhood presented a princess presented as a reward for a prince when he succeeds doing some task. None of the stories said what the princess thought of it all. I asked and got no real answer.
I appreciate that the film doesn't end with Merida finding her true love, which would be rather schizophrenic. On the other hand there have been many films with the topic of emancipation and they did it better. Some say that this film is a feminist dream and it's true that it pushes the ideas very heavily, which is what makes the film less enjoyable, in my opinion.
I appreciate the hilarious moments when Merida got her conservative mother turned into a bear and the chaos when she tried to hide her from her father, the famous bear slaughterer. It gets even better when her little brothers found the unfinished magical cake that turns people into bears. It was a nice irony that mother, who held manners above anything else became a bear and got in touch with her wild side. It was poignant to see the mother and daughter fall into each other's arms at the end when they, hopefully, understood the other party better.
I didn't see the film in the original dubbing so I can't praise or complain about the Scottish accents and when I read some reviews I found many conflicting opinions. I don't wish to watch the film again in English to find out though.
Let's get to things that were less than awesome about Brave. Many people complain about the protagonist being everything but brave. They call her a whiny teenager and, to be honest, I have to agree. Teenage-hood is generally not the pinnacle of one's mental nor social skills so it's understandable that Merida was arguing with her parents all the time, however, neither being quarrelsome nor stubborn is the same as being brave. Merida puts a spell on her mother to make her life more simple and then spends the rest of the film to fix the spell that went wrong. How is that brave is beyond me.
I'll point out one more strength of the film before the end. The old Celtic culture is beautiful and inspirational and makes one's fantasy go wild. I'm now googling Scottish landscape, Celtic graveyard and Celtic jewelry and drooling. Yes, I'm drooling over graveyards. Whatever, let's move on.
A friend of mine told me Brave is good enough to watch but not worth rewatching. That's quite right. The story is nice and it has a message, which is always appreciated. However, it might have come a little too late. I'm not saying that we have achieved the complete gender equality and that we don't need to be reminded any feminist ideas anymore. Nevertheless, there are many stories that carry the topic of women's rights and the clash of generations much more subtle and generally better than Brave: feminism + family = Frozen or Mulan and  the generation gap + bravery = Antigona, off the top of my head. Do you have any other tips?Áno, viem. "Už ziadne filmy pre deti. Už žiaden Disney," povedala som. No ako aupairka sa tomu asi nevyhnem. Ale keďže som Brave predtým nevidela, tak som si povedela, že tomu dám šancu.
Protagonistkou je princezná Merida, mladé dievča s veľkou hrivou neskrotných červených kučier, ktoré žije niekde v Škótsku v 10. storočí. Jej rodičia si myslia, že by sa už mala vydať a stať sa dôstojnou dámou s elegantným správaním. Merida je však skôr taký chlapčenský typ, ľúbi jazdu na koni a strieľanie z luku viac ako čokoľvek iné a neustále rýpanie jej mamy, aby bolo spôsobná a kultivovaná ju ženie úplne opačným smerom. Princezná príde k záveru, že ak by jej mama bola chápavejšia, mohla by Merida žiť ako sama chce. A tak sa rozhodne ju začarovať.
Sama som často schytala kritiku za to, že som ako dieťa bola príliš "živá" a keby som vtedy videla Brave, tak by som sa v ňom úplne videla. Mnohé rozprávky môjho detstva nám prezentovali princezné ako odmenu pre princov za to, že vykonali nejaký hrdinský skutok. Žiadna z tých rozprávok nehovorila o tom, čo si o tom všetkom myslí samotná princezná. Keď som sa spýtala, nedostala som žiadnu rozumnú odpoveď.
Určite že si cením, že film neskončí tým, že Merida nájde pravú lásku, čo by bolo dosť schizofrenické. Na druhej strane však existuje mnoho filmov, ktoré s témou ženskej emancipácie pracujú lepšie. Niektorí tento film nazývajú feministickým snom a je pravda, že svoje myšlienky vnucuje dosť okato, čo mu nerobí dobre.
Pobavili ma chvíle, kedy Merida premenila svoju konzervatívnu mamu na medveďa a ten chaos, kedy sa ju snažila schovať pred otcom, slávnym medveďobijcom. Veci sa ešte viac zamotajú, keď si aj jej traja malí bratia zobnú z čarovného koláča, ktorý mení ľudí na medvede. Bola to zaujímavá irónia, že mama, ktorá si nadovšetko ctila vyberané správanie objavila v medvedej koži svoju primitívnejšiu stránku. Vidieť na konci ako si mama s dcérou padnú do náručia, keď sa, dúfajme, jedna o druhej čosi naučili, bolo vlastne celkom pekné. 
Film som nevidela v originálnom znení a teda nemôžem pochváliť či zhodiť škótsky prízvuk a keď som si čítala recenziu ostatných, našla som veľa konfliktných názorov. Film si však znova v dohľadnej dobe pozrieť neplánujem.
Poďme teda k veciam, ktoré na Brave až také úžasné neboli. Veľa divákov hrdinke vyčítalo, že bola všetko len nie odvážna. Nazývajú ju uskučaným puberťakom a pravdu povediac s nimi musím súhlasiť. Obdobie puberty nie je ani zďaleka vrcholom mentálnych ani sociálnych zručností, takže je pochopiteľné, že Merida sa stále háda s rodičmi, no ani uhádanosť ani tvrdohlavosť nemajú s odvahou nič spoločné. Merida začaruje svoju mamu, aby si zjednodušila svoj vlastný život a potom sa po zvyšok filmu snaží svoju blbosť napraviť. Prečo film nazvali Brave netuším.
Spomeniem ešte jeden dôležitý prvok, ktorý filmu nahráva do karát. Starodávna keltská kultúra je krásna a inšpiratívna a popúšťa úzdu fantázii. Teraz si googlim škótske krajinky, keltské cintoríny a keltské šperky a slintám. Áno, slintám nad cintorínmi. Každý sme nejaký.
Kamoš mi povedal, že Brave nie je taký dobrý, aby ho chcel vidieť aj druhý krát. Zhrnul to dobre. Príbeh je pekný a má aj myšlienku, čo treba oceniť. No mám pocit, akoby film prišiel príliš neskoro. Nehovorím, že sme už dosiahli dokonalú rovnosť pohlaví a nám už netreba pripomínať feministické myšlienky. No môžem vám vymenovať veľa príbehov, ktoré prezentujú témy práv žien a stretu generácií oveľa šikovnejšie a teda lepšie ako Brave: feminizmus a rodina = Frozen alebo Mulan a stret generácií a hrdinstvo = Antigona. To ma iba tak narýchlo napadlo. Máte aj vy nejaké tipy?
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.