Sunday, 20 November 2016

Back to the future / Návrah do budúcnosti 1 and 2 (1985 and 1989)

Dr. Emmett Brown: Now, remember. According to my theory, you interfered with your parents' first meeting. If they don't meet, they won't fall in love, they won't get married and they won't have kids. That's why your older brother's disappearing from that photograph. Your sister will follow, and unless you repair the damage, you'll be next.

Doktor Emmet Brown: Ale pamätaj si. Podľa mojej teórie si zasiahol do prvého stretnutia tvojich rodičov. Ak sa nestretnú, nezaľúbia, nezoberú sa a nebudú mať deti. Preto zmizol tvoj starší brat z fotky. Na rade je tvoja sestra a pokiaľ to nenapravíš, zmizneš aj ty.

Sunday, 6 November 2016

Death becomes her/Smrť jej pristane (1992)

Ernest Menville: Where did you put my wife?
Nurse: She's dead, sir. They took her to the morgue.
Ernest Menville: The morgue? She'll be FURIOUS!

Ernest Menville: Kde ste dali moju ženu?
Sestra: Bola mŕtva, pane. Odniesli ju do márnice.
Ernest Menville: Do márnice? Tá bude zúriť!