Sunday, 20 November 2016

Back to the future / Návrah do budúcnosti 1 and 2 (1985 and 1989)

Dr. Emmett Brown: Now, remember. According to my theory, you interfered with your parents' first meeting. If they don't meet, they won't fall in love, they won't get married and they won't have kids. That's why your older brother's disappearing from that photograph. Your sister will follow, and unless you repair the damage, you'll be next.

Doktor Emmet Brown: Ale pamätaj si. Podľa mojej teórie si zasiahol do prvého stretnutia tvojich rodičov. Ak sa nestretnú, nezaľúbia, nezoberú sa a nebudú mať deti. Preto zmizol tvoj starší brat z fotky. Na rade je tvoja sestra a pokiaľ to nenapravíš, zmizneš aj ty.
Just so you know I'm writing this blog right after I've learned of Trump's victory and I have no words. I'm also an aupair and our ten year old asks questions why he wants to cancel Obamacare, build a wall at the Mexican border, why he thinks it's okay to touch women's bodies and who voted for him. Well, you're gonna inherit this crazy world one day, little girl. Good we don't live in States though. But I guess I'll proceed writing about the film now.
Last weekend I watched the first and second Back to the future film and I'm disappointed, entertained and inspired at the same time. As many films from past decades it has flaws that cannot be denied. However, it somehow manages to excite and inspire one's fantasy even after so many years afterwards.
Marty McFly (such an 80s film name) is a high school kid, who has a really cool friend. Dr. Emmet Brown is a crazy scientist, who has just invented a time machine (that conveniently looks like a sportcar) and invites Marty to show it to him. However, he gets shot soon afterwards and Marty has no other option than to travel to the past and try to warn the scientist's past self. He ends up in the year 1955 and is confronted with the lame and pathetic lives of his parents. He, naturally, gives a lot of pep talks and does some heroic deeds, which earn him a love of a beautiful girl, who will once grow up to be nobody else than his mother. Besides that he notices that the picture of his family from 1985 starts changing and his family members disappear from it. How does one even begins to fix this mess?
I've seen the second film too. Marty and the doctor are forced to travel to the future - year 2015 (unsurprisingly, it looks than 80s in the future though) and prevent his son or grandson from getting arrested and ruining the whole family. If you think that's easy enough think again. Marty's fight with his classmate Biff is never-ending and he, his progeny and ancestors are his arch-nemeses until the world comes to an end. So when one of the Biffs (I'm too lazy to keep track of them and I don't think it matters since they are all played by the same actor) learns how to use the time machine the trouble multiplies.
What I found disappointing in the two films I've seen so far was that there were only two female characters (important enough to speak of) and they were there only to be saved. At first it was Marty's mother, who was constantly harassed by one of the Biffs and it was always either Marty himself or his teenage father that had to man up and defend her. In the second film the mother got somehow married to Biff and Marty had to fix the past so that she doesn't get caught in the abusive relationship. Marty's girlfriend Jennifer doesn't get to do any fun because at first she gets knocked out by the scientist (he's the good one here in case you were wondering) and then she cannot deal with meeting her future self so she faints. I'm not saying the films weren't fun. One of the better jokes was the one below. However, it's still disappointing that Marty got to do fun stuff while the girls got to faint. I know these became cult pieces but that shouldn't mean we can't question them today.
Product placement can be fun!
To be honest I enjoyed the idea of time travelling and changing the course of things immensely. I'll look for more films or books with similar ideas and I certainly I can't wait until I get to reread Harry Potter and the prisoner of Azkaban. 
Thank you for the mostly positive experience, Robert Zemeckis, but I hope you're somewhere else now.Len aby ste vedeli, tento príspevok píšem pár dní po tom ako som sa dozvedela o Trumpovom víťazstve a stále nemám slov. Som aupairka a naša desaťročná sa pýta prečo chce Trump zrušiť Obamacare, vybudovať múr na hranici s Mexikom, prečo si myslí, že je okej obchytkávať ženy a kto ho vlastne volil. Nuž, jedného krásneho dňa po nás tento šialený svet zdedíš, maličká. Ako dobre, že nebývame v USA. Ale teraz už prejdem k filmu.
Naposledy som si pozrela prvý a druhý film Návrat do budúcnosti a cítim sa sklamaná, pobavená a inšpirovaná a to všetko naraz. Ako množstvo filmov z minulých desaťročí, aj tieto má muchy, čo nik nemôže poprieť. No akosi stále dokážu vyvolať nadšenie a popustiť úzdu fantázii, aj keď od ich vzniku prešlo už mnoho rokov.
Marty Mc Fly (typické filmové meno z 80. rokov) je stredoškolák, ktorý má fakt kúlového kamoša. Emmet Brown je šialený vedec, ktorý práve vynašiel stroj času (ktorý vyzerá ako športové auto) a zavolá Martyho, že mu ho ukáže. No krátko ho zastrelia a Marty nemá inej možnosti ako cestovať do minulosti a varovať vedcovo minulé ja. Marty skončí v roku 1955 a je konfrontovaný s tým, aké úbohé životy viedli jeho rodičia, keď boli mladí. Samozrejme, že im začne šikovne dohovárať a vykoná veľa hrdinských skutkov, ktoré mu prinesú lásku krásnej dievčiny, ktorá jedného dňa vyrastie a stane sa z nej... nik iný ako Martyho mama. Marty si odrazu všimne, že z ich spoločnej fotky z roku 1985 začnú miznúť členovia jeho rodiny. Kde má teraz chudák vlastne začať, aby všetko napravil?
Sme si ...s... údení.
Videla som aj druhý film. Marty a vedec sú nútení cestovať časom do budúcnosti - do roku 2015 (hoci budúcnosť vyzerá stále ako osemdesiate roky), a zabrániť jeho synovi, či vnukovi, aby skončil v base a zničil tým celú rodinu. Ak si myslíte, že to pôjde ako po masle, tak veľmi sa mýlite. Martyho boj so spolužiakom Biffom je nekonečný a Biff, jeho predkovia a potomkovia boli, sú a budú Martyho veční nepriatelia až do konca sveta. Takže keď jeden z Biffov (som príliš lenivá, aby som sa pokúšala v nich vyznať a úprimne si ani nemyslím, že na tom veľmi záleží, lebo ich aj tak ich stále hrá jeden a ten istý herec) naučí ako používať stroj času, Martyho problémy sa ešte znásobia.
Čo ma však na oboch filmoch sklamalo, je, že jediné dve väčšie ženské postavy (dostatočne dôležité, aby sme o nich mohli hovoriť) tam v podstate existovali iba preto, aby hlavný hrdina mal koho zachrániť. Najprv to bola Martyho mama, ktorú neustále obťažoval jeden z Biffových predkov a bol to vždy Marty alebo jeho vtedy pubertálny otec, ktorý sa musel vzmužiť, aby ju zachránil. V druhom filme jeho mama zase nejakým spôsobom skončila v manželstve s Biffom a Marty musel cestoval znovu do minulosti, aby opravil prítomnosť, aby jeho mama nezostala uväznená v príšernom vzťahu. Ani Martyho priateľke Jennifer sa žiadnej zábavy nedostane, lebo ju najprv omráči samotný vedec (mimochodom, on má byť akože ten dobrý) a potom sa zase odpadne, keď stretne svoje budúce ja. Nehovorím, že tie dva filmy ma nepobavili. Jeden z tých najlepších vtipov som prilepila dole. Ale bolo to sklamanie, že iba Marty si mohol užiť, zatiaľ čo dievčatá mohli akurát tak odpadávať. Viem, že tieto filmy sú dnes už kultové, ale to neznamená, že o nich nemôžeme trošku polemizovať.
"Mimochodom, prečo ma voláš Calvin?"
"Tak sa predsa voláš, či nie? Calvin Klein? Máš to napísané na spodnom prádle."
Aj reklama môže byť sranda.
Aby som bola úprimná, myšlienka cestovania časom a myšlienka toho zmeniť chod vecí sa mi veľmi páčila. Budem hľadať ďalšie filmy a knihy s podobnými motívmi a fakt sa neviem dočkať, kým sa znovu dostanem k Harry Potterovi a väzňovi z Azkabanu.
Vďaka za tento prevažne pozitívny zážitok pán Robert Zemeckis, ale dúfam, že dnes už sa na veci dívate inak.
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.