Sunday, 29 January 2017

Isaac Asimov - The Naked Sun (1953)

“The Solarians have given up something mankind has had for a million years; something worth more than atomic power, cities, agriculture, tools, fire, everything; because it's something that made everything possible (...) The tribe, sir. Cooperation between individuals.”

"Obyvatelia planéty Solária sa vzdali niečoho, čo ľudstvo malo milióny rokov; niečoho, čo je dôležitejšie ako nukleárna energia, mestá, poľnohospodárstvo, nástroje, oheň, všetko, lebo je to niečo, čo dalo vznik všetkého ďalšiemu... kmeň, pane. Spolupráca medzi jednotlivcami."

Sunday, 15 January 2017

Harry Potter and the cursed child / Harry Potter a prekliate dieťa (2016)


“When spares are spared, when time is turned, when unseen children murder their fathers: Then will the Dark Lord return.” 

"Keď bude zvyšok ušetrený, keď sa vráti čas, keď nevidené deti zavraždia svojich otcov: Vtedy sa Temný Pán vráti."

Sunday, 1 January 2017

Thank you for smoking/ Děkujeme, že kouříte (2005)

Nick Naylor: Few people on this planet knows what it is to be truly despised. Can you blame them? I earn a living fronting an organization that kills 1200 people a day. Twelve hundred people. We're talking two jumbo jet plane loads of men, women and children. I mean, there's Attila, Genghis... and me, Nick Naylor. The face of cigarettes, the Colonel Sanders of nicotine.

Nick Naylor: Málo ľudí naozaj vie, aké je to byť skutočne nenávidený. Nemôžem im to mať za zlé. Na živobytie si zarábam tým, že reprezentujem organizáciu, ktorá zabije 1200 ľudí denne. Slovom tisícdvesto. To je ako dve obrovské lietadlá plné mužov, žien a detí. Bol tu Atila, Džingischán a teraz som tu ja, Nick Naylor. Tvár cigariet, symbol nikotínu.