Sunday, 12 February 2017

And Then There Were None/ A nezostal ani jeden - The Miniseries (2015)


Ten little Indian boys went out to dine; One choked his little self and then there were nine.

Nine little Indian boys sat up very late; One overslept himself and then there were eight.

Eight little Indian boys travelling in Devon; One said he'd stay there and then there were seven.

Seven little Indian boys chopping up sticks; One chopped himself in halves and then there were six. 

Six little Indian boys playing with a hive; A bumblebee stung one and then there were five.

Five little Indian boys going in for law; One got in Chancery and then there were four.
Four little Indian boys going out to sea; A red herring swallowed one and then there were three. 
Three little Indian boys walking in the Zoo; A big bear hugged one and then there were two.
Two little Indian boys sitting in the sun; One got frizzled up and then there was one.
One little Indian boy left all alone; He went and hanged himself and then there were none.


Deset malých černoušků hostil děda Vševěd, jeden z nich se zakuckal, zbylo jich jen devět.
Devět malých černoušků chtělo sypat kosům, jeden se včas nevzbudil, zbylo jich jen osm.
Osm malých černoušků vyšlo si hrát před dům, jeden z nich se potloukal, zbylo jich jen sedm.
Sedm malých černoušků šlo naštípat klest, jeden z nich se posekal, zbylo jich jen šest.
Šest malinkých černoušků chtělo vybrat med, čmelák píchl jednoho, zbylo jich jen pět.
Pět malinkých černoušků k soudu spolu míří, jeden z nich se soudcem stal, zbyli jenom čtyři.
Čtyři malí černoušci nechali všech pří, jeden z nich šel pasti klást, šli do světa tři.
Tři malincí černoušci šli ulovit lva, medvěd sežral jednoho, zbyli jenom dva.
Dva malincí černoušci chodili dvě hodiny, jeden klesl na skále, a tak zbyl jen jediný.
Jeden malý černoušek vztek měl na svět zrádný, proto se sám oběsil - a tak nezbyl žádný.
One of Agatha Christie's best novels (1939) have had two other titles before Ten Little Niggers and Ten Little Indians and since the racial matters are sensitive stuff in the western world the title changed to And then there were none, which sounds cool enough. I've read the book a while ago and I enjoyed it quite a lot. Sure it had some plot holes (like how exactly can someone control the situation so well that 10 people get killed in a particular manner and order?) and it was quite unbelievable but it was suspenseful and the plot idea was new as well. I watched the miniseries (only three episodes) and got surprised all over again because I had forgotten who was who and what exactly was going to happen. I was not disappointed. The series was very entertaining and after long time not having been in contact with the charming 1940's world of Agatha Christie's murder mysteries I remembered exactly how they had made me feel and why I had fallen in love with them.
Ten people who don't know each other at all have been invited to spend a week at a luxurious retreat on a tiny island somewhere by the British isles. Eight men and two women are wondering who the man who signed their invitations U. N. Owen is, why he has chosen them and when he's going to come down to welcome them. Instead an eerie voice comes from a hidden place in the house and starts accuse them of murders of all kinds. One of them dies right in front of them when his drink has been poisoned. They notice a poem on the wall in multiple rooms. It starts like this:
Ten little Indian boys went out to dine; One choked his little self and then there were nine.
And suddenly instead of 10 little figures on the table in the living room there are only nine. They panic when they realize that there's no boat on the island to bring them back to safety. Stormy night comes and the sea gets wild. Lightnings strike and thunders roar. The fun begins.
Agatha Christie is the author of the famous Belgian detective Hercule Poirot, who is the protagonist of a long TV series Agatha Christie's Poirot. I used to watch it and I loved it with passion. 
You know these days TV program is full of criminal TV shows that are completely indistinguishable from one another. They are set in nowadays, the protagonists use all kinds of hypermodern equipment, setting is ugly, every episode must contain a visit in a strip club, the atmosphere is cold and detached and none of the TV series has any soul at all.
Agatha Christie's work is different for two reasons: a, the works are older and b, the filmmakers always decide to respect that and keep the mood at all costs. Another thing I like about the old detective stories is that we have to use our logic skills to solve the mystery. Forensic tests in modern TV series are like deux et machina, basically cheating.
Moreover, Agatha Christie broke several rules of detective stories, which was a great risk and a lot of work on her side. There's no detective, for example, which robs the audience of the sense of security and makes the stakes even higher somehow.
Another plus was that while the actors looked good they still looked human as the series was made in Britain and not the alien Hollywood. According to Imdb.com some actors were in Game of Thrones so you might like that if you're a fan. I only recognized Miranda Richardson in the role of a cruel spinster. I know her from Harry Potter (Rita Skeeter) and Black Adder (the crazy Queen Elizabeth and other Elizabeths).
What makes a good detective story is having the solution under your nose the whole time and not realizing it until the end. Maybe it's just me not being a great thinker but I really don't think it's so easy to find out what's going on in the story. Good job, Ms Christie!
I truly recommend to watch the miniseries as it has everything: thrilling story, good actors, beautiful setting that only enhances the mysterious circumstances. One of the best works of Agatha Christie gets a comparable adaptation.
Jeden z najlepších románov (1939) od Agathy Christie mal v angličtine rôzne názvy: Desať malých černoškov a Desať malých indiánov, ale kedže rasa je v západnom svete veľmi citlivá téma, názov bol zmenený na A nezostal ani jeden, čo v angličtine znie celkom fajne. Pred dávnymi vekmi som čítala aj knihu a veľmi sa mi páčila. Jasné, že mala niekoľko logických chýb (napríklad ako môže niekto natoľko ovládať situáciu, že 10 ľudí zomrie konkrétnym spôsobom a v určitom poradí?) a tiež je to celé vlastne úplne neuveriteľné, ale príbeh je napínavý a tá zápletka bola pre mňa celkom nová. Nedávno som videla miniseriál (s tromi epizódami) a ten ma znova prekvapil, pretože som už dávno zabudla kto je kto a čo konkrétne sa stane. Sklamaná som vôbec nebola. Seriál bol veľmi dobrý a po dlhom čase bez kontaktu s podmanivým svetom 40. rokov Agathy Christie a jej detektívok som si presne spomenula ako som sa pri nich cítila a prečo som si ich tak obľúbila.
Desať ľudí, ktorí sa vôbec nepoznajú, sú pozvaní stráviť týždeň v luxusnom dome na maličkom ostrove kde pri Británií. Osem mužov a dve ženy rozmýšľajú, kto je ten tajomný neznámy, kto sa na pozvánky podpísal U. N. Owen, prečo si vybral práve ich a kedy ich príde konečne privítať. Namiesto toho sa domom začne ozývať strašidelný hlas, ktorý ich všetkých obviňuje z rôznych vrážd. Jeden z nich im umrie priamo pred očami, keď vypije otrávený nápoj. Všimnú si, že v mnohých izbách visí na stene tá istá báseň. Začína takto:
Deset malých černoušků hostil děda Vševěd, jeden z nich se zakuckal, zbylo jich jen devět.
A zrazu je miesto desiatich figuriek na stole v obývacej miestnosti len deväť. Všetci spanikária, keď si uvedomia, že na ostrove nie je žiadna loď, aby ich dopravila naspäť do bezpečia. Prichádza búrlivá noc a morské vlny plieskajú o útesy. Z oblohy udrie blesk a hrom sa ozýva celým domom. Zábava sa začína.
Agatha Christie je autorkou, ktorá vymyslela slávneho belgického detektíva, protagonistu známeho seriálu Hercule Poirot. Kedysi som hltala jednu časť za druhou.
Dnes sú v telke kriminálne seriály, ktoré sa podobajú ako vajce vajcu. Odohrávajú sa v prítomnosti, protagonisti využívajú všelijaké moderné zariadenia, scény sú škarené, každá epizóda musí obsahovať návštevu stripclubu, atmosféra je chladná a neosobná a ani jeden z tých seriálov nemá dušu.
Diela Agathy Christie sa líšia z dvoch dôvodov: a, sú staršie a b, filmári sa to snažia rešpektovať a zachovať ich atmosféru. Ďalšou vecou, ktorou sa staršie detektívky líšia je, že divák musí použiť logické zmýšľanie, aby záhadu vyriešil. Forenzné analýzy v moderných seriáloch sú ako deux et machina, v podstate je to podvod.
Navyše Agatha Christie v tomto príbehu porušila niekoľko pravidiel týkajúcich sa detektívok, čo bol z jej strany určite risk. Napríklad, tu nenájdeme žiadneho detektíva, čo diváka zbaví akéhosi pocitu istoty a ešte viac zvýši napätie.

Ďalším veľkým plusom bolo, že aj keď herci boli pekní, stále vyzerali ako ľudia, lebo to spravili Briti a nie mimozemšťania v Hollywoode. Podľa Imdb.com hrali niektorí herci aj v Game of Thrones, čo by vás mohlo potešiť, ak ste fanúšikmi. Ja som poznala iba Mirandu Richardson v role krutej starej panny. Mohli ste ju vidieť aj v Harry Potterovi (Rita Skeeter) a v Black Adder (šialená kráľovná Alžbeta a aj všetky ostatné Alžbety).
Detektívka je dobrá, keď máte celý čas riešenie pod nosom a až do konca si to neuvedomíte. Možno je to iba tým, že nie som velký mysliteľ, ale aj tak si nemyslím, že je to také ľahké zistiť, čo sa vlastne deje. Dobrá práca, pani Christie!
Veľmi odporúčam si tento miniseriál pozrieť, lebo má všetko: napínavý príbeh, dobrých hercov, krásne prostredie, ktoré iba umocňuje záhadnosť príbehu. Jednému z najlepších diel Agathy Christie sa dostalo skutočne viac než primeranej adaptácie.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.