Sunday, 30 July 2017

Charles Bukowski - Pulp/Škvár (1994)“It wasn’t my day. My week. My month. My year. My life. God damn it.”

"Nebyl to můj den. Můj týden. Můj měsíc. Můj rok. Můj život. K čertu!"

Sunday, 2 July 2017

Sue Townsend - Queen and I/ Kráľovná a ja (1992)

"The Queen nodded, reluctant to open her mouth and advertise her class. Her accent was proving to be rather a bother. Should she try to modify it? And her grammar as a nuisance. Should she throw in a few double negatives? It was terribly difficult to work out where she belonged anymore."

"Kráľovná len prikývla, zdráhajúc sa otvoriť ústa a dať najavo svoju spoločenskú vrstvu. Jej prízvuk bol zrazu príťažou. Mala by ho skúsiť zmeniť? A s gramatikou boli tiež len samé mrzutosti. Mala by začať prihadzovať nejaké dvojité zápory? Bolo veľmi ťažké sa vysomáriť z toho, kam vlastne teraz patrí."