Sunday, 13 August 2017

I'm adult and I'm reading Lord of the Rings/Som dospelá a čítam Pána Prsteňov

“I am old, Gandalf. I don't look it, but I am beginning to feel it in my heart of hearts. Well-preserved indeed! Why, I feel all thin, sort of stretched, if you know what I mean: like butter that has been scraped over too much bread. That can't be right. I need a change, or something.” 

"Som starý, Gandalf! Nevyzerám na to, ale už to začínam cítiť v srdci. Zachovalý, to tak! Cítim sa krehký a slabý ako roztopené maslo. To nie je v poriadku. Potrebujem zmenu, alebo niečo také."
The first time I read Lord of the Rings trilogy I was a high school or university student. I can't remember much of the plot but I remember that I loved it. The world created by J. R. R. Tolkien was pretty huge and elaborated and it seemed like a place that existed for real. All the races and nations with their history, culture and language were developed and refined to details and I couldn't get enough of it. I tried to watch the films too and even though they were pretty to look at, they felt never-ending. It was the books for me. Always.
Now after approximately 10 years I decided to dive into this world again and see how if it still does it for me. I'm reading Lord of the Rings as a 28 year old person and I have questions. Or comments. Or something.
Now I've read the first two books: Fellowship of the Ring and Two Towers.
Are hobbits stupid? Both Bilbo and Frodo put the magical evil ring on multiple times. Surely, Bilbo didn't know about the danger from the beginning but Frodo knows it and during the first few chapters he uses the ring several times. I know the ring is magical but come on.    
Does Hobbiton have social workers? Probably not. Otherwise young Frodo's moving to older Bilbo would have larger consequences than raising a few eyebrows. Or maybe it's all perfectly innocent and I'm old and suspicious.
Also is this a story about gay pairings? Say what you want but Frodo's and Sam's relationship makes me wonder. Gandalf"s and Saruman's, on the hand, makes me sure. They seem like Dumbledore and Grindelwald all over again. Or before as LOTR is older.
Hi, Tom Bombadil, how high are you? Is Tom Bombadil completely insane or merely absolutely deranged? I don't think this needs further explanation.
Also: in the world of fantasy everything is possible but it's still Bombadil's wife, who cooks the dinners. 
Why does nobody kill Gollum right there at the beginning? I guess they're better people than I am.  
The second book had a lot of orcs in it. A lot of them. How do they procreate? Do they also have two genders? Are they a patriarchal or egalitarian society? Do orc-dads go to wars and orc-moms stay at home with their orc-children? What is the orc ideal of beauty? Do they have fashion magazines like for example Orcosmopolitan? I've noticed they speak many languages. How nice that they are educated! Do they learn them at school? Is their school system better that the Finnish one?
The king Theoden from Rohan was the only one to join our company and go fight the darkness. Why? Mighty elves knew that the war was coming too but they decided to stay at home in fear they would lose their sexi on the battlefield?
I'm not saying Lord of the Rings is bad but it's natural that a modern person in the modern times 2017 would have questions. Did you have any questions while reading the trilogy?Prvý krát, keď som čítala trilógiu Pána Prsteňov, to som tuším ešte študovala na strednej či na výške. Zo zápletky si toho veľa nepamätám, ale viem, že knihy som zhltla rýchlo, lebo sa mi veľmi páčili. Svet J. R. R. Tolkiena bol obrovský a premyslený až to skoro vyzeralo, že existuje naozaj. Všetky tie rasy a národy a ich história, kultúra a jazyk boli vypracované do detailov a ja som sa toho nemohla nabažiť. Pokúšala som sa aj si pozrieť tie filmy a aj keď boli na pohľad prekrásne, boli nekonečné. Pre mňa to boli hlavne knihy. 
Teraz po asi 10 rokoch som sa rozhodla, že so do tohoto sveta ponorím opäť a uvidím, či ma rovnako uchváti. Mám 28 rokov, čítam Pána Prsteňov a mám otázky. Alebo komentáre. Alebo niečo také.
Akurát som prečítala prvé dve knihy: Spoločenstvo prsteňa a Dve veže.
Sú hobiti hlúpi? Bilbo a Frodo použijú ten nebezpečný čarodejný prsteň hneď niekoľkokrát. Jasné, Bilbo na začiatku o nebezpečenstve nevedel, ale Frodo to vedel a počas prvých pár kapitol si ho dal na prst až trápne veľa krát. Ja viem, že prsteň je čarovný, ale aj tak.
Žijú v Hobbitone sociálni pracovníci? Asi nie. Inak by sťahovanie mladého Froda k staršiemu Bilbovi malo väčšie dôsledky ako len pár zdvihnutých obočí. Alebo je to všetko perfektne nevinné a to iba ja som stará a podozrievavá.
Je toto nenápadný príbeh o párikoch? Hovorte si, čo chcete, ale Frodov a Samov vzťah vo mne vzbudzuje otázky. Na druhej strane Gandalfov a Sarumanov je mi úplne jasný. Tí dvaja mi veľmi pripomínajú staršiu verziu Dumbledora a Grindelwalda. 
Je Tom Bombadil úplne šialený alebo len absolútny blázon? Nemyslím, že toto treba vysvetľovať.
A ešte: v tomto úžasnom fantazijnom svete plnom vecí, o ktorých sa vám ani nesnívalo je to stále žena Toma Bombadila, kto varí večere.
Prečo nik nezabije Golluma hneď na začiatku? Nuž asi sú veľkodušnejší ako ja.
V druhej knihe je veľa orkov (ak na to existuje iné slovo v preklade, tak to je mi ľúto)? Fakt veľa. Ako sa vlastne množia? Majú aj oni dve pohlavia? Sú patriarchálna alebo rovnoprávna spoločnosť? Chodia ork-ocovia do vojny, zatiaľčo ork-maminy sedia doma s deťmi? Aký je orkovský ideál krásy? Majú módne časopisy ako napríklad Orkosmopolitan? Všimla som si, že hovoria viacerými jazykmi. Nie je to super, že sú takí vzdelaní? Naučili sa ich v škole? Je ich školských systém lepší ako ten fínsky?  
Rohanský kráľ Theoden je jediný, kto sa pridá k našim hrdinom, keď idú do boja proti temnote. Prečo? Mocní a šumní elfovia vedeli, že sa blíži vojna, ale rozhodli sa zostať doma, lebo sa báli, že by na bojovom poli prišli o svoju nádheru?
Na škále od 1 po Pán Prsteňov, koľko si sa dneska nachodil?
Nehovorím, že Pán Prsteňov je zlý, ale je prirodzené, že moderná osoba v dvetisícsedemnástom roku pána má otázky. Mali ste aj vy nejaké, keď ste čítali túto trilógiu?


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.