Sunday, 27 August 2017

Thief of Time/Zlodej času (2001)

"But that sort of behavior is disruptive. Most of the time I think he's not all there. He never pays attention, he always knows the answers, and he can never tell you ho he knows. We can't keep thrashing him. He's a bad example to the other pupils. There's no educating a smart boy."

„Pochopitelně. Ale podobné chování působí velmi rušivě, až rozvratně. Většinou mám dojem, že vůbec není přítomen. Nikdy nedává pozor, vždycky zná správnou odpověď, a já nikdy nechápu, jak je to možné. Nemůžeme ho přece pořád peskovat a trestat. Jde velmi špatným příkladem ostatním studentům. Není nic horšího než učit chytrolína!“
To a great deal depends my reading list on the books I found in secondhand stores for few bucks. The same applies to Terry Pratchett's Thief of Time. I read a long time ago during my Pratchett mania along with many other books so I remembered nothing when I started reading it again some weeks ago.
As you can see below this is one of the series of books about Death, which is good because he's my favorite character. Well, one of my favorite characters. Around 20 favorite characters from Discworld. It's quite difficult to sum up the story of Pratchett's books so I'm just gonna offer you a parade of the characters that I enjoyed the most and a little taste of the story, which will sure sound like a madman's tripping:-)
The Apocalypse is coming, which means that our alltime favorite anthropomorphic personification, Death, needs to get his three comrades War, Famine and Pestilence to show up and made an appearance. It's a tradition, see? Death is a man of tradition and he's not gonna break the rules now. Death is as adorable as always and his family situation is every bit as bizarre as you can imagine. If you didn't know Death has a granddaughter named Susan. She's obviously not his biological but somehow she managed to inherit some powers that your average humans simply do not possess. Having the supernatural authority only Death's genes can provide she excels in the daily job as a teacher at an elementary school. And you can bet that's not an easy job to have.
"If children were weapons, Jason would have been banned by international treaty. Jason had doting parents and an attention span of minus several seconds, except when it came to inventive cruelty to small furry animals, when he could be quite patient. Jason kicked, punched, but and spat. His artwork had even frightened the life out of Miss Smith, who could generally find something nice to say about any child. He was definitely a boy with special needs. In the view of the staff room, these began with an exorcism."

One of the new characters we meet is a peculiar Lu-tze, who lives and works in an order of History monks. They are time protectors, who store time and move it from place, where it isn't needed (how much time does a cod need?) to very busy places (like for example cities). Lu-tze is a humble sweeper and a legend that fought off various disasters often by using the same old trick "nobody ever pays attention to a simple sweeper". He gets a new apprentice, a young man named Lobsang, who seems to have odd time related powers but needs a little help handling them. 
"I'm teaching you things all the time, said Lu-Tze. "You might not be learning them, of course."
 
Together they set off to Anhk-Morpork to stop Jeremy Clockson, a disturbed young man with a clock-making obsession. He's been just assigned for somebody's special project of making the perfect clock. Possibly supernatural woman visits him and even provides the necessary help with the job - an Igor, every crazy genius's loyal companion!
"I'm not sure I've got any work for you, though," he said. "I've got a new commission, but I'm not sure how... anyway, I'm not insane!"   
"That'th not compulthory, thur."    
"I've actually got a piece of paper that says I'm not, you know."    
"Well done, thur."    
"Not many people have one of those!"    
"Very thur, thur."     
"I take a medicine, you know."
And not to be forgotten a well-known beloved character that makes a small but crucial appearance is Nanny Ogg, whose outstanding midwifing skills come to use. Any no point in her life she compromises her individuality.
"WITCHES ARE MATRILINEAL, said Death. THEY FIND IT MUCH EASIER TO CHANGE MEN THAN TO CHANGE NAMES."
Pratchett on point yet again and he fittingly comments on several topics including religion, philosophy, eastern cultures, school, the struggle between the laws and humanity, psychology, sanity and insanity and many others.
“Some humans would do anything to see if it was possible to do it. If you put a large switch in some cave somewhere, with a sign on it saying 'End-of-the-World Switch. PLEASE DO NOT TOUCH', the paint wouldn't even have time to dry.” 
Terry Pratchett saw right through us.
Môj momentálny čitateľský repertoár závisí do veľkej miery od toho, aké knihy nájdem v sekáči. Kvôli tomu som teraz čítala Zlodeja času od Terryho Pratchetta. Čítala som ho už aj dávno predtým v začiatkoch mojej Pratchett mánie, zároveň s mnohými inými knihami, takže som si nepamätala vôbec nič, kým som si ju teraz neprečítala znova.
Ako môžete usúdiť podľa tabuľky dole, toho je jedna z kníh o Smrťákovi, čo je super, lebo on je moja obľúbená postava. Teda jedna z mojich obľúbených postáv. Z mojich asi 20 obľúbených postáv zo Zeměplochy. Navyše je vlastne celkom ťažké zhrnúť zápletku Pratchettových kníh a tak vám popíšem pár postáv, ktoré sa mi v knihe najviac páčili a o deji prezradím len trochu, lebo aj to bude nepochybne znieť ako šialencovo blúznenie.
Prichádza apokalypsa, čo znamená, že naša obľúbená antropomorfná personifikácia, Smrť, musí dať kvôli spoločnému vystúpeniu dohromady svojich starých druhov Vojnu, Mor a Hlad. Je to predsa tradícia, všakže? Smrťák je tradičný typ a ani teraz žiadne pravidlá porušiť nemieni. Smrťák je sympaťák ako vždy a jeho rodinná situácia je presne taká bizarná, ako si len viete predstaviť. Ak by ste nevedeli, Smrťák má vnučku Zuzanku. Jasné, že to nie je jeho biologická vnučka, ale aj tak po ňom zdedila mimoriadne schopnosti, ktoré bežní smrteľníci  nemajú. Vďaka svojej nadprirodzenej autorite, akú dokážu poskytnúť len Smrťákove gény-negény, Zuzanka exceluje ako učiteľka základnej školy. A to sa môžete staviť, že byť učiteľom, to nie je iba tak:
"Kdyby byly děti zbraněmi, byl by Jasoň jistě na základě mezinárodních dohod zakázán. Jasoň měl rodiče, kteří ho milovali opičí láskou, a schopnost soustředění o rozsahu minus několika vteřin, pokud se ovšem nejednalo o to, provést něco krutého nějakému malému chlupatému zvířátku. Pak se dokázal nejen soustředit, ale dokonce být i trpělivý. Jasoň kopal, tloukl kolem sebe, kousal a plival. Jeho umělecké výtvory dokázaly vyděsit slečnu Nováčkovou k smrti, a ta obvykle dokázala říci něco pěkného skoro o každém dítěti. Byl to nade vší pochybnost hoch, který potřeboval zvláštní péči. Podle mínění, které vládlo ve sborovně, by ta péče měla začít exorcismem."
Jednou z nových postáv je podivín Lu-Tze, žijúci a pracujúci v ráde Mníchov histórie. To je rád ochrancov času, ktorí skladujú a presúvajú čas z miesta na miesto, podľa toho, kde ho netreba (koľko času potrebuje taká treska?) alebo kde je naopak veľmi potrebný (napríklad mestá). Lu-Tze je skromný zametač, ale aj legendárny bojovník, ktorý odvrátil mnohé katastrofy tým, že použil svoj starý trik "nikdy si nikdy nevšíma obyčajného upratovača". Dostane sa mu nového učedníka, mladého muža menom Lobsang, ktorý má isté zvláštne schopnosti využívania času a potrebuje si ich trošku vybrúsiť.
"JA ťa predsa učím novým veciam neustále. Ide však o to, či sa ich TY naučíš."
Spolu vyrazia do Ankh-Morporku, aby zastavili Jeremiáša Tikala, narušeného mladého muža posadnutého hodinami. Ten práve získal zvláštnu zákazku na zostrojenie dokonalých hodín od evidentne nadpozemskej žensky vyzerajúcej bytosti, ktorá mu navyše poskytla nevyhnutného asistenta - Igora, verného pomocníka každého šialeného génia!
„Nejsem si vůbec jistý, že pro tebe mám nějakou práci,“ řekl nakonec. „Dostal jsem sice novou zakázku, ale nevím, jak bys mi... a kromě toho, já nejsem blázen!“„To nhení bhodmínkou, bháne.“„Mám dokonce papír, na němž je napsáno, že nejsem, abys věděl.“„Skhvělá bhráce, bháne!“„Takový papír moc lidí nemá!“„Svhatá bhravda, bháne.“„A taky beru léky, rozumíš.“
A aby sme nezabudli ďalšia obľúbená postava, ktorá sa síce objaví len na pár krátkych, ale dôležitých chvíľ je Stařenka Oggová so svojimi mimoriadnymi schopnosťami dedinskej babice. Tá nikdy a za žiadnych okolností neustupje, pokiaľ ide o jej individualitu.
"ČARODĚJKY JSOU MATRILINEÁLNÍ, vysvětloval Smrť. JE PRO NĚ MNOHEM JEDNODUŠŠÍ MĚNIT MANŽELY NEŽ JMÉNA."
Pratchett sa ako vždy trefne vyjadruje k rôznym témam, vráane náboženstva, filozofie, ázijských kultúr, školy, konfliktu zákona a ľudskosti, ľudskej psychológie, šialenstva a mnohých iných.
"Někteří lidé jsou ochotni udělat cokoliv jen proto, aby zjistili, jestli se to udělat dá. Kdybyste připevnili do nějaké tajemné jeskyně velký vypínač, nad nímž by byla umístěna tabule s nápisem „Vypínač k vypnutí světa. PROSÍME NEDOTÝKEJTE SE!“, neměla by barva na tabuli jistě ani čas zaschnout.” 
Terry Pratchett nám vidí až do žalúdka.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.